THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 848/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO NHÀ MÁY X.51 THUỘC BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂNĐỂ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TẠI PHƯỜNG PHÚ MỸ, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 883/CV-UB-QLĐT ngày 10 tháng 3 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1284/TT-TCĐC ngày 24 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 24.855 m2 đất tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và giao cho Nhà máy X.51 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân sử dụng 21.018 m2 trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, trong đó :

- Diện tích đất ở : 13.458 m2.

- Diện tích đất công cộng (cây xanh, giao thông) : 7.560 m2.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 3.837 m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực theo quy hoạch.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ vị trí khu đất số 8774/GĐ-ĐC tỷ lệ 1/1000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 11 tháng 12 năm 1998.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà;

2. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất và các khoản thu khác nộp ngân sách Nhà nước;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân, Giám đốc Nhà máy X.51, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Sở Địa chính - Nhà đất TP Hồ Chí Minh,
- Bộ Tư lệnh Hải quân,
- Nhà máy X.51 (ấp 5, xã Phú Xuân,
huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
Vụ CN,
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn