UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Quyết định số 829/2006/QĐ-UBTDTT ngày 05/5/2006

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao

__________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục Thể thao;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ TTTT Cao II.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn phong cấp vận động viên môn Bóng đá và Bowling vào Điều 1 của Quyết định số 829/2006/QĐ-UBTDTT ngày 05/5/2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thể theo Thành tích Cao II, Giám đốc Sở Thể dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các vụ, đơn vị, Liên đoàn và hiệp hội Thể thao quốc gia các môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

Nguyễn Danh Thái