THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 849/1999/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Cho Công ty cổ phần thương mại thép Hải Phòng thuê đất

để xây dựng nhà máy cán thép tại phường Quán Toan,

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 38/TT-UB , ngày 03 tháng 2 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1265/TT-TCĐC ngày 21 tháng 8 năm 1999).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 35.377,7 m2 đất tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để cho Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng thuê 34.367 m2 đất nằm trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Nhà máy cán Thép HPS;

Thời hạn thuê đất là 30 năm kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất;

Diện tích 1.010,7 m2 đất còn lại cho phép Công ty sử dụng để làm đường hè sử dụng chung, trồng cây xanh và làm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 5.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ địa chính (trích đo), tỷ lệ 1/500 do Sở Địa chính thành phố Hải Phòng xác lập tháng 4 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng Nhà máy cán Thép cho Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng;

2. Hướng dẫn Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải phòng đền bù thiệt hại tài sản và hoa màu cho các chủ có đất bị thu hồi;

3. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước;

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn