UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY CHẾHOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐÀO TẠO CÁN BỘ BAN CHQS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÌNH ĐỘTRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾPTHEO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày01/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đàotạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại họcngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Xét Tờ trình số 1186/TTr-BCH ngày 08/5/2013của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉđạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Quy chế đào tạo cán bộquân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng,đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo (kèm theo Quychế số 1276/QC-BCĐ ngày 16/5/2013 của Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự tỉnhVĩnh Long).

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh (thường trực Ban Chỉ đạo) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc cácngành có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện quy chế theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
BAN CHỈ ĐẠO ĐÀO TẠO
CÁN BỘ QUÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QC-BCĐ

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2013

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO ĐÀO TẠO CÁN BỘ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÌNH ĐỘ TRUNGCẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND , ngày 16/5/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO, CỦA TRƯỞNG BAN,PHÓ TRƯỞNG BAN, UỶ VIÊN, CƠ QUAN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

Điều 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh hàng năm bổ sung,điều chỉnh chỉ tiêu các loại hình đào tạo cho các huyện, thị xã, thành phố vàchỉ đạo công tác tuyển sinh quân sự.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quantổ chức việc đào tạo, sử dụng cán bộ sau đào tạo, bảo đảm kinh phí, phươngtiện, trang thiết bị cho đào tạo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách chongười học theo qui định.

3. Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, cơ chếchính sách đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọichung là cấp xã) trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đápứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc đưa đi đàotạo và sử dụng sau đào tạo, yêu cầu huyện, Thị uỷ, Thành uỷ, UBND huyện, thịxã, thành phố, báo cáo tình hình, cung cấp thông tin có liên quan đến việc đàotạo, bố trí sau đào tạo; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đàotạo cán bộ ngành quân sự cơ sở Trung ương.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kếhoạch đào tạo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhândân tỉnh giao về công tác đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độtrung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếptheo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng banChỉ đạo:

1. Chỉ đạo điều hành công việc của Ban Chỉ đạo,cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnhvề mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của BanChỉ đạo, cơ quan thường trực BCĐ.

3. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động về công tác đào tạo, bố trísử dụng cán bộ sau đào tạo và các mặt công tác có liên quan đến công tác đàotạo, bố trí cán bộ sau đào tạo.

4. Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và cácuỷ viên trong Ban Chỉ đạo.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đưa cán bộ điđào tạo và sử dụng cán bộ sau đào tạo đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố.

6. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đàotạo hàng năm.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởngban Chỉ đạo:

1. Giúp Trưởng ban điều hành và giải quyết cáccông việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

2. Chuẩn bị và đề xuất với Trưởng ban về nộidung, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

3. Phối hợp và đôn đốc các thành viên trong BanChỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công.

4. Giúp Trưởng ban Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc Uỷban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ BanChỉ huy quân sự cấp xã có liên quan đến nguồn quy hoạch của địa phương và thựchiện tuyển sinh, đào tạo theo qui chế và chỉ tiêu được giao.

5. Phối hợp với các nhà trường ký hợp đồng đàotạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến học viên trong quá trình đào tạo,tổ chức tiếp nhận và đề xuất bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo.

6. Ban hành qui định tuyển sinh, qui chế đào tạocán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại họcngành quân sự cơ sở.

7. Giúp Trưởng ban điều hành công tác tuyển sinhvà chỉ đạo cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo lập dự toán ngân sách địaphương hàng năm chi cho nhiệm vụ đào tạo, báo cáo Ban Chỉ đạo, trình Uỷ bannhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Khi được Trưởng ban Chỉ đạo uỷ quyền triệutập chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; thường trực Ban Chỉ đạo và ký các vănbản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng banChỉ đạo phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn các uỷ viên BanChỉ đạo:

1. Đề xuất các giải pháp, biện pháp tổ chức chọnnhân sự đưa đi đào tạo, bố trí sau đào tạo và những vấn đề có liên quan đến đàotạo.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoànthể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị mọi mặt, tổchức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu được giao.

3. Tổ chức và có trách nhiệm hướng dẫn, giámsát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chất lượng tuyển sinh theo quy hoạchcán bộ quân sự cấp xã; nắm chất lượng cán bộ đào tạo, đề xuất hướng dẫn, sửdụng cán bộ sau đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương.

4. Chuẩn bị ý kiến về những vấn đề đưa ra thảoluận trong các phiên họp Ban Chỉ đạo và tham gia ý kiến vào các văn bản do cơquan thường trực Ban Chỉ đạo gửi đến.

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạophân công.

Điều 5. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉđạo tỉnh (Ban Dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh):

1. Giúp Ban Chỉ đạo giải quyết công việchàng ngày về công tác đào tạo.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạocủa Ban Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo,xây dựng lịch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, SởNội vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dận tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thịxã, thành phố, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo chocác đối tượng theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủtướng Chính phủ, Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quânsự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sởđến năm 2020 và những năm tiếp theo.

4. Lập dự toán kinh phí hoạt động của BanChỉ đạo, kinh phí tuyển sinh, đào tạo, cán bộ quân sự Ban CHQS cấpxã hàng năm quản lý và sử dụng kinh phí đúng theo quy định của phápluật.

5. Thường trực nhận báo cáo, nắm tìnhhình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hàng quý hoặc đột xuất tổng hợpbáo cáo Phó Trưởng ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ đàotạo, đề xuất các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả côngtác đào tạo.

6. Được quan hệ với các thành viên Ban Chỉđạo, các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố theo dõi nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụđào tạo và bố trí đào tạo; được dự các phiên họp của Ban Chỉ đạo,được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đàotạo.

Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạokhi được phân công phụ trách ngành hoặc huyện, thị, thành phố cótrách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc đào tạo ở đơn vị, địaphương phụ trách và căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan để bốtrí cán bộ công chức kiêm nhiệm giúp việc làm công tác tuyển sinh,đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ trungcấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và bố trí sử dụng sauđào tạo.

Chương II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Ban Chỉ đạo làm việc theonguyên tắc tập trung dân chủ phát huy trí tuệ tập thể và cá nhân cácthành viên phụ trách các mặt công tác, thực hiện theo kết luận củaTrưởng ban hoặc Phó ban Chỉ đạo (khi được Trưởng ban uỷ quyền) cácthành viên nhận trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo theochức năng nhiệm vụ được phân công.

Điều 8. Khi cơ quan thường trực BanChỉ đạo gửi các nội dung, chương trình, đề án, kế hoạch, tài liệucó liên quan đến đào tạo và yêu cầu tham gia ý kiến bằng văn bản,các thành viên Ban Chỉ đạo phải có ý kiến bằng văn bản gửi đến cơquan thường trực Ban Chỉ đạo đúng thời gian quy định.

Điều 9. Hàng năm Ban Chỉ đạo họpthường kỳ 2 lần vào đầu quý II và quý IV khi có yêu cầu nhiệm vụhoặc theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trưởng ban triệu tập các phiên họp bấtthường, các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạocó trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp đóng góp ý kiến trongcác phiên họp và tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạocủa các đơn vị địa phương khi được phân công.

Điều 10. Trong quá trình hoạt độngBan Chỉ đạo phải thông báo kế hoạch hoạt động và chương trình phốihợp với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố.

Điều 11. Sau mỗi phiên họp, cơ quanthường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phải tổng hợp thông báo kết luậncủa Trưởng ban Chỉ đạo gửi đến các thành viên Ban Chỉ đạo, Uỷ ban nhândân huyện, thị xã, thành phố và chuẩn bị các văn bản để Trưởng ban,Phó trưởng ban báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Các văn bản do Trưởng banchỉ đạo ký đóng dấu Uỷ ban nhân dân tỉnh, các văn bản do Phó Trưởngban ký thuộc các sở, ban ngành nào thì đóng dấu của sở, ban, ngành đó.

Điều 13. Kinh phí hoạt động của BanChỉ đạo được sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương được giao thườngxuyên hàng năm cho Bộ CHQS tỉnh và có trách nhiệm thanh quyết toánđúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

Chương III

ĐIỀU KHẢN THI HÀNH

Điều 14. Các thành viên Ban Chỉ đạovà cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chứcthực hiện Quy chế này.

Điều 15. Trong quá trình tổ chứcthực hiện có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan thường trực giúpviệc Ban Chỉ đạo tổng hợp trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét giảiquyết./.