ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 85/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1375/QĐ-UB-NC NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1996 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Theo Công văn số 5822/GTVT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 57/GT-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2004 về đổi tên và cấp vốn đầu tư từ ngân sách cho 03 Trạm đăng kiểm cơ giới đường bộ; báo cáo và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 532/TC ngày 06 tháng 02 năm 2004 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 52/KHĐT-KD ngày 08 tháng 3 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay đổi tên và sửa đổi nguồn hình thành vốn đầu tư ban đầu của Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Sở Giao thông công chánh theo Quyết định số 1375/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 3 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

1.1. Đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S.

1.2. Về nguồn vốn đầu tư ban đầu : “Kinh phí đầu tư ban đầu cho Trạm được hình thành trên cơ sở góp vốn tự có của Công ty Cơ khí ôtô Sàigòn, Công ty Xe khách Sàigòn và các nguồn vốn khác”.

Nay sửa đổi lại là :

“Vốn đầu tư ban đầu của Trung tâm là 3.000.000.000 (ba tỷ) đồng do ngân sách thành phố cấp”.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S có trách nhiệm :

2.1. Tổ chức, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao.

2.2. Đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khắc lại con dấu và đăng báo theo quy định hiện hành.

Điều 3.Các nội dung khác của Quyết định số 1375/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 3 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố giữ nguyên không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM-HL)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua