ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2004/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG NHẬN (BỔSUNG) XÃ NGHÈO, XÃ KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốchội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 50/2004/QĐ-UBBT ngày30/6/2004 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã nghèo, xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển(trừ các xã thuộc Chương trình 135);

- Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội tại văn bản số 1027/LĐTBXH-BT ngày 19/11/2004 về việc công nhận xãVĩnh Hảo, huyện Tuy Phong là xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay công nhận xã Vĩnh Hảo, huyệnTuy Phong là xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển được ưu tiên hỗ trợ đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Quyết định số 50/2004/QĐ-UBBT ngày 30/6/2004của UBND tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.Giao Sở Lao động – Thương binh vàXã hội phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, UBND huyện Tuy Phong hướng dẫnUBND xã Vĩnh Hảo thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo đúngquy định tại Quyết định số 50/2004/QĐ-UBBT ngày 30/6/2004 của UBND Tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Tỉnh,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốcSở Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ Tư pháp (b/c)
- Bộ Lao động –TBXH (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh (b/c)
- CT, Các phó CT UBND Tỉnh
- Chánh, các PVP UB
- Lưu VP, VX, NLN

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng Nhật