ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 85/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM NHÀ Ở ĐÔNGNAM ĐƯỜNG LÁNG HẠ - THANH XUÂN KÉO DÀI – TỶ LỆ 1/500 THUỘC TRUNG VĂN – HUYỆN TỪLIÊM – HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xâydựng;
Căn cứ Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dânThành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm Nhà ở Đông Nam đường LángHạ - Thanh Xuân kéo dài – tỉ lệ 1/500, thuộc xã Trung Văn – huyện Từ Liêm – HàNội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến Trúc
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Nhóm Nhà ởĐông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài – tỷ lệ 1/500, thuộc xã Trung Văn –huyện Từ Liêm – Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tàinguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Giao thông công chính; Chủ tịch UBNDhuyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND xã Trung Văn, Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng HàNội; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Giám đốc, Thủ trưởng cácSở, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Bộ Xây dựng;
- Các PVP, TH, NN, XD, KT, Xn;
- Lưu VT.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

ĐIỀU LỆ

QUẢNLÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM NHÀ Ở ĐÔNG NAM ĐƯỜNG LÁNG HẠ - THANHXUÂN KÉO DÀI – TỶ LỆ 1/500 THUỘC XÃ TRUNG VĂN – HUYỆN TỪ LIÊM – TP HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND , ngày 27 tháng 07 năm 2007 củaUBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Điều lệ này hướngdẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chitiết Nhóm Nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài – tỉ lệ 1/500,thuộc xã Trung Văn – huyện Từ Liêm, đã được phê duyệt theo Quyết định số84/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngoài những quyđịnh trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong Nhóm Nhà ở Đông Nam đườngLáng Hạ - Thanh Xuân kéo dài thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm còn phải tuânthủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Việc điều chỉnh,bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét,quyết định.

Điều 4. Chủ tịch UBNDhuyện Từ Liêm, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc quản lý xây dựng tại khu quy hoạchNhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài thuộc xã Trung Văn,huyện Từ liêm theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Vị trí, giới hạnvà quy mô lập quy hoạch:

* Vị trí: Khu đất nghiêncứu Quy hoạch chi tiết Nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dàitỷ lệ 1/500 nằm ở phía Tây Nam Thành phố Hà Nội, thuộc xã Trung Văn, huyện TừLiêm, Hà Nội,

* Giới hạn:

+ Phía Đông Bắc giáp dân cư vàmột số cơ quan, thuộc địa bàn xã Trung Văn.

+ Phía Tây Bắc giáp tuyến đườngLáng Hạ - Thanh Xuân kéo dài.

+ Phía Nam và Đông Nam giáp tỉnhHà Tây.

* Quy mô:

+ Tổng diện tích đất quy hoạchkhoảng 90.745m2

+ Quy mô dân số quy hoạch:khoảng hơn 2.000 người.

Điều 6. Nhóm nhà ở ĐôngNam đường Láng Hạ Thanh Xuân kéo dài được quy hoạch thành các khu chức năng sau:

- Đất xây dựng cơ quan, văn phòng(ký hiệu CQ)

- Đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo(ký hiệu NT).

- Đất cây xanh, vườn hoa (kýhiệu từ CX1 đến CX4).

- Đất xây dựng nhà ở:

+ Đất xây dựng nhà ở cao tầng(có ký hiệu CT1, CT2 và CT3)

+ Đất xây dựng nhà ở thấp tầng,nhà vườn (có ký hiệu từ TT1 đến TT5).

Điều 7.

- Đất nhà ở xây mới có tổng diệntích 43.885m2

Các chỉ tiêu cho từng lô đấtđược quy định cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng lô đất

Diện tích đất

Diện tích XD

Diện tích sàn

Mật độ XD

Hệ số SDĐ

Tầng cao BQ

Ghi chú

(m2)

(m2)

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

CT1

Nhà ở cao tầng

9567

4080

30870

42,6

3,23

7,6

Tầng 1 dành cho mục đích công cộng có diện tích sàn 4080m2.

Diện tích bãi đỗ xe 545m2

CT2

Nhà ở cao tầng

5897

2110

171000

35,8

2,9

8,1

Tầng 1 dành cho mục đích công cộng có diện tích sàn 2110m2.

Diện tích bãi đỗ xe 410m2

CT3

Nhà ở cao tầng

7686

2890

20435

37,6

2,66

7,1

Tầng 1 dành cho mục đích công cộng có diện tích sàn 2890 m2.

TT1

Nhà ở TT, nhà vườn

4616

1265

3795

27,4

0,82

3

Diện tích bãi đỗ xe 860m2

TT2

Nhà ở TT, nhà vườn

2194

720

2160

32,8

0,98

3

TT3

Nhà ở TT, nhà vườn

2194

720

2160

32,8

0,98

3

TT4

Nhà ở TT, nhà vườn

5069

1650

4950

32,6

0,98

3

Diện tích bãi đỗ xe 405m2

TT5

Nhà ở TT, nhà vườn

6662

2755

8265

41,4

1,24

3

Ghi chú:

- Căn cứ quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội, về việcban hành quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự ánkhu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư phải bàngiao lại cho Thành phố diện tích đất xây dựng và quỹ nhà chung cư để bổ sungvào quỹ nhà ở của Thành phố như sau:

+ Bàn giao 4.670m2 đất xây dựngnhà ở cao tầng giới hạn bởi các mốc Quyết định 85/2007/QĐ-UBND ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - Tỷ lệ 1/500 thuộc Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.16.17.18.19.20.21.Quyết định 85/2007/QĐ-UBND ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - Tỷ lệ 1/500 thuộc Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành trong ô CT2 có đầy đủ hạtầng kỹ thuật (tương đương 20% diện tích nhà ở cao tầng) để làm quỹ nhà ở phụcvụ chu cầu chung của Thành phố.

+ Dành từ 30% đến 50% quỹ nhàchung cư còn lại bán cho Thành phố theo giá kinh doanh của dự án để phục vụcông tác tái định cư hoặc chủ đầu tư bán theo giá kinh doanh cho cán bộ côngnhân viên các cơ quan theo danh sách giới thiệu của UBND thành phố.

- Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật:

+ Khi thiết kế công trình phảituân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tuân thủ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xâydựng, khoảng cách công trình theo quy hoạch được duyệt. Khi lập dự án cụ thểphải tuân thủ các điều kiện đã được xác định của quy hoạch và phù hợp với tiêuchuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ Các công trình nhà ở cao tầng,tầng 1 được sử dụng làm dịch vụ công cộng kết hợp chỗ để xe, phục vụ cho bảnthân công trình (Đối với các công trình cao tầng có tầng 1 và 2 sử dụng vào mụcđích công cộng, dịch vụ thì riêng phần tầng 1 và 2 này có thể lấy chỉ giới xâydựng trùng chỉ giới đường đỏ).

+ Hình thức kiến trúc các côngtrình phải có phong cách hiện đại, màu sắc hài hòa, phù hợp với chức năng sửdụng. Tổ chức cây xanh, sân vườn và đường nội bộ kết hợp với việc bố trí nơi đỗxe, cấp điện, cấp nước… đảm bảo yêu cầu sử dụng của dân cư khu vực.

Điều 8 – Đất xây dựng nhàtrẻ, mẫu giáo có tổng diện tích 6.646m2

Các chỉ tiêu cho lô đất được quyđịnh cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng ô đất

Diện tích đất

Diện tích XD

Diện tích sàn

Mật độ XD

Hệ số SDĐ

Tầng cao BQ

(m2)

(m2)

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

NT

Đất nhà trẻ, mẫu giáo

6646

1445

2000

21,7

0,3

1,4

- Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật:

Khi thiết kế xây dựng các côngtrình phải tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tuân thủ chỉ giới đường đỏ,chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch đượcduyệt, tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Hình thức kiến trúccông trình phải đẹp, hài hòa với các công trình lân cận và phù hợp với chứcnăng sử dụng.

Điều 9. Đất cây xanh,vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe có tổng diện tích 1.491m2

Ký hiệu

Chức năng lô đất

Diện tích đất

Diện tích XD

Diện tích sàn

Mật độ XD

Hệ số SDĐ

Tầng cao BQ

(m2)

(m2)

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

CX1

Đất cây xanh

660

CX2

Đất cây xanh

326

CX3

Đất cây xanh

208

CX4

Đất cây xanh

297

Là đất cây xanh, sân chơi phụcvụ dân cư trong nhóm nhà ở. Nghiên cứu trồng cây xanh mang đặc thù riêng chomỗi ô, tạo bóng mát và phù hợp với cảnh quan chung

Điều 10. – Đất xây dựngcơ quan, văn phòng có tổng diện tích 5964m2.

Các chỉ tiêu cho lô đất được quyđịnh cụ thể như sau:

Ký hiệu

Chức năng lô đất

Diện tích đất

Diện tích XD

Diện tích sàn

Mật độ XD

Hệ số SDĐ

Tầng cao BQ

(m2)

(m2)

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

CQ

Đất cơ quan, văn phòng

5964

2335

18275

39,2

3,06

7,8

- Các yêu cầu về quy hoạch kiếntrúc và hạ tầng kỹ thuật:

Khi thiết kế xây dựng các côngtrình phải tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tuân thủ chỉ giới đường đỏ,chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch đượcduyệt, tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Hình thức kiến trúccông trình phải đẹp, hiện đại hài hòa với các công trình lân cận và phải đảmbảo đủ diện tích đỗ xe phục vụ cho công trình bên trong ô đất xây dựng.

Điều 11. Các công trìnhđầu mối và hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Cao độ nền khống chếđược xác định tại các tim đường và các điểm giao nhau của mạng đường trong khuvực trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tổ chức hệ thống thoát nước mưa. Nền trong từngô đất được san với cao độ phù hợp với cao độ đường ở xung quanh.

- Hệ thống thoát nước mưa là hệthống riêng hoàn toàn giữa thoát nước mưa và thoát nước bẩn.

- Ngoài việc xây dựng hệ thốngthoát nước mưa trong khu vực nghiên cứu cần phối hợp với các dự án đầu tư xâydựng ở lân cận để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước ra tới trạm bơmTrung Văn. Trong trường hợp chưa có điều kiện giải quyết cần phối hợp với chínhquyền địa phương để lựa chọn biện pháp thoát nước tạm cho phù hợp.

- Hệ thống cấp nước thiết kếtheo quy hoạch được cấp từ hệ thống của Thành phố thông qua tuyến ống truyềndẫn dự kiến xây dựng dọc đường quy hoạch ở phía Tây Bắc. Nguồn cấp trước mắt vàlâu dài sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng vàđược cơ quan quản lý chuyên ngành xem xét giải quyết.

+ Đối với nhà ở và các côngtrình dưới 5 tầng được cấp nước trực tiếp từ các tuyến phân phối đặt dọc theocác trục đường trong khu vực.

+ Đối với các công trình cao từ5 tầng trở lên khi áp lực trên mạng lưới không đáp ứng sẽ được cấp nước thôngqua trạm bơm và bể chứa cục bộ (sẽ được tính toán riêng tùy thuộc vào dự án đầutư xây dựng các công trình đó).

- Bố trí các họng cứu hỏa tạicác ngã ba, ngã tư đường giao thông thuận tiện cho việc lấy nước khi có cháy.Các họng cứu hỏa được bố trí trên đường ống cấp nước chính phù hợp với hệ thốngchung của Thành phố và theo yêu cầu của cơ quan PCCC. Khoảng cách giữa các họngcứu hỏa theo Quy chuẩn.

- Các trạm biến thế dự kiến xâydựng là trạm xây gần đường giao thông để tiện quản lý và sửa chữa đảm bảo bánkính phục vụ tới các phụ tải với khoảng cách trung bình 300 m.

- Nguồn trung thế cấp cho cáctrạm hạ thế sử dụng cấp điện áp 22KV phù hợp với cấp điện áp chuẩn theo quyhoạch ngành điện. Nguồn cấp cụ thể sẽ do cơ quan quản lý ngành điện giải quyết.

- Mạng lưới cáp ngầm trung thế22 KV được thiết kế theo phương pháp mạch vòng vận hành hở.

- Mạng lưới hạ thế cấp điện chosinh hoạt và chiếu sáng đường được bố trí đi ngầm. Khối lượng đầu tư xây dựngsẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng.

- Hệ thống thoát nước bẩn là hệthống cống riêng, theo quy hoạch được thoát về trạm bơm chuyển bậc dự kiến xâydựng trong khu vực Ngòi – Cầu Trại để được đưa về xử lý tại trạm xử lý Yên Xá.Trước mắt khi trạm xử lý Yên Xá chưa được xây dựng thì nước bẩn của côngtrình phải được xử lý bên trong ô đất đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trườngtrước khi thoát ra hệ thống cống bên ngoài ô đất. Cần phối hợp vói dự án KhuNgòi – Cầu Trại để kết hợp xây dựng trạm bơm chuyển bậc.

- Đối với các công trình nhà caotầng cần xây dựng hệ thống đổ rác từ trên cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên.

- Đối với khu vực xây dựng nhà thấp tầng có thể giải quyết rác theo 2 phương thức:

+ Đặt các thùng rác có nắp đậydọc theo các tuyến đường với khoảng cách giữa các thùng khoảng 50m – 100m đểthuận tiện cho dân đổ rác.

+ Xe chở rác thu gom theo giờ cốđịnh, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe.

- Đối với các công trình côngcộng, rác được thu gom, vận chuyển thông qua hợp đồng trực tiếp với doanhnghiệp có chức năng thực hiện công tác vệ sinh môi trường đô thị của Thành phố.

- Đối với các yếu tố môi trườngkhác phải được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật vềbảo vệ môi trường.

Điều 12. Hệ thống giaothông.

- Mạng đường khu vực: Tuyếnđường khu vực (đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài) có mặt cắt ngang B = 40M,gồm 2 lòng đường (bề rộng mỗi bên là 11,25m), dải phân cách trung tâm rộng 3m,vỉa hẻ mỗi bên rộng 7,25m ở phía Tây Bắc ô đất.

- Mạng đường nhánh bên trong khuđất có mặt cắt ngang B = 13,5 đến 17,5 m với bề rộng lòng đường 7,5m, vỉa hèrộng từ 3 Quyết định 85/2007/QĐ-UBND ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - Tỷ lệ 1/500 thuộc Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành5mdành cho người đi bộ và để đặt các công trình ngầm. Việc trồng cây xanh dọctheo đường chỉ mang tính kết hợp khi có điều kiện để tạo thêm cảnh quan cho khuvực.

- Đối với đường nội bộ và lốivào nhà có mặt cắt ngang B Quyết định 85/2007/QĐ-UBND ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - Tỷ lệ 1/500 thuộc Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành11,5m được tính trong chỉ tiêu đất xâydựng công trình.

- Bãi đỗ xe:

+ Yêu cầu đối với các công trìnhcông cộng, các khu nhà ở chung cư cao tầng và các khu nhà ở thấp tầng, nhàvườn, xây dựng phải đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân các công trìnhnày, chỉ tiêu đất dành cho nhu cầu đỗ xe được tính trong đất xây dựng côngtrình.

+ Đối với nhu cầu đỗ xe côngcộng từ nơi khác đến với thời gian đỗ ngắn (dưới 6 giờ) còn được giải quyết tạimột số bãi đỗ xe công cộng. Các bãi đỗ xe công cộng có tổng diện tích là 2570m2,được bố trí làm 5 vị trí bãi đỗ, diện tích của 5 bãi đỗ xe này được cân đốitrong các ô đất chức năng.

Điều 13. Khối lượng đầutư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được thực hiện theo dự án do cấp cóthẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cần đưa vào Quyhoạch chi tiết được duyệt, văn bản thỏa thuận của các cơ quan chuyên ngành đểxác định cụ thể khối lượng đầu tư xây dựng, nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vàphù hợp với thực tế.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều lệ này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 15. Mọi vi phạm cácđiều khoản của Điều lệ này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạthành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Các cơ quan cótrách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết và Điều lệ này tổchức kiểm tra và hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định củapháp luật.

Điều 17. Đồ án quy hoạchchi tiết Nhóm Nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài, tỷ lệ 1/500,thuộc xã Trung Văn – huyện Từ Liêm – Hà Nội và bản Điều lệ này được lưu giữ tạicác cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện:

- UBND thành phố Hà Nội.

- Sở Quy hoạch Kiến trúc.

- Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên Môi trường vàNhà đất.

- UBND huyện Từ Liêm.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xâydựng số 4.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu