ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/ 2014/QĐ- UBND

Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘIDUNG VỀ NỘP THUẾ VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HOẠTĐỘNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND năm 2004 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Thuế GTGT năm 2008; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2013;

Căn cứNghịđịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủaLuật Quản lý thuế; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trìnhsố 55/CT-THNVDT ngày 24/11/2014; Báo cáo thẩmđịnh số 3313/BC-STP ngày 17/11/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh một số nội dung về nộp thuế và trách nhiệm quản lý thu thuế Giá trị giatăng (thuế GTGT) đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố,thị xã tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện; sơ kết,tổng kết đánh giá việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuếtỉnh, các Chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước cấp huyện, cácngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân, người nộp thuế có hoạt động sản xuất,kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng laingoại tỉnh phát sinh trên địa bàn Hà Tĩnhvà các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website của Chính phủ;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - TH tỉnh;
- Các Phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
Gửi: Văn bản giấy + ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀNỘP THUẾ VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, LẮPĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBNDtỉnhHà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nộp thuế vàtrách nhiệm quản lý thu thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãnglai ngoại tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh(gọi tắt là hoạt động kinh doanh vãng laingoại tỉnh).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan Thuế các cấp; UBND cáchuyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn (gọi chung Ủy bannhân dân các cấp); các cơ quan, tổ chức (gọi chung là Chủ đầu tư); Kho bạc nhànước tỉnh, Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là Kho bạcnhà nước); các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các tổchức tín dụng).

2. Người nộp thuế ngoại tỉnh cóhoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnhthuộc diện phải nộp thuế GTGT trên địa bàn HàTĩnhtheo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi chung là người nộp thuế).

Điều 3. Mục đích

Quy định trách nhiệm của cơ quanquản lý thuế, Kho bạc nhà nước, các tổ chức tín dụng, các chủ đầu tư, các tổchức, cá nhân và người nộp thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh phát sinh trên địa bàn nhằmđưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh vào nề nếp, tạo chủ động trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho ngườinộp thuế, chống thất thu ngân sách; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả côngtác quản lý nhà nước về thuế.

Điều 4. Nguyên tắc

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Cụ thể hóa trách nhiệm của cơquan quản lý thuế, các Chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước, các tổ chức tín dụng, cáctổ chức, cá nhân và người nộp thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh vãnglai phát sinh trên địa bàn.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

1. Chủ đầu tư trong quy định nàylà: Các Ban quản lý dự án; các sở, ban ngành; UBND các cấp; các đơn vị sự nghiệp; các tổchức đoàn thể; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận cung ứng sảnphẩm, hàng hóa từ các đối tượng thuộc diện phải nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn.

2. Người nộp thuế trong quy địnhnày là doanh nghiệp ngoại tỉnh có hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh thuộc diện phải nộp thuế GTGT trên địa bàntỉnh theo quy định (trừ các trường hợp không phải nộp thuế vãng laiquy định tại Điều 11 Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Tổ chức quản thông tin đối tượng

Cục Thuế, các Chi cục Thuế đượcphân công quản lý thu thuế GTGT đối với các tổchức, doanh nghiệp ngoại tỉnh có hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn Hà Tĩnh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinhdoanh vãng lai tại Hà Tĩnh theo quy định của Luật Quản lý thuế vàcác văn bản hướng dẫn thi hành, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh phát sinh trên địa bàn đểđưa vào diện quản thu thuế GTGT theođúng quy định. Tổng hợp, quản lý thôngtin, các hoạt động kinh doanh vãng lai củacác đơn vị ngoại tỉnh phát sinh trên địa bàn thuộc diện phải thu thuế GTGT theoquy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 7. Trách nhiệm của Cơ quanThuế các cấp

1. Cục Thuế chỉ đạo các Chi cụcThuế thường xuyên phối hợp với các Chủ đầu tư trên địa bàn để nắm danh sách cácdoanh nghiệp ngoại tỉnh thực hiện hoạt động kinhdoanh vãng lai thuộc đối tượng nộp thuếGTGT để quản lý và thu thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên tổ chức nắm thôngtin từ cơ sở để xác định chính xác đối tượng nộp thuế GTGT kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn để quản lý vàthu thuế GTGT theo quy định.

3. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước, các cấp,các ngành, các đơn vị có liên quan trên địabàn và cung cấp thông tin bằng văn bản vềngười nộp thuế có hoạt động kinh doanh vãng laithuộc diện phải nộp thuế GTGT (Tên người nộp thuế, tên tổ chức tín dụng mà người nộp thuế mở tài khoản, giá trị hợpđồng, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị đã thanh toán, cơ quan thuế trựctiếp quản lý) cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chứctín dụng nơi Chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch để thu thuế GTGT kịp thời, đúng quy định.

4. Hướng dẫn các tổ chức, doanhnghiệp ngoại tỉnh có hoạt động kinh doanh vãnglaitrên địa bàn thuộc diện phải nộp thuế GTGT làm thủ tục kê khai, nộpthuế theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính.

Điều 8. Trách nhiệm của UBNDcác cấp

UBND các cấp chỉ đạo các cơ quanchuyên môn (Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng, Công thương, Ban quản lý dự án,Thanh tra,...) chủ động phối hợp với Cơ quan Thuế trên địa bàn trong việc quảnlý đối tượng phải nộp thuế GTGT đối với các hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn.

Điều 9. Trách nhiệm của các Chủđầu tư

1. Chủ động phối hợp với Cơ quanThuế trong việc quản lý thông tin vềngười nộp thuế là đối tượng nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn.

2. Cung cấp thông tin về đối tượngnộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vãnglai ngoại tỉnh cho Cơ quan Thuế. Ngay sau khi ký hợp đồng xây dựng, lắpđặt, mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngoạitỉnh, Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thông báo kịp thời, đầy đủ thông tinvề hợp đồng kinh tế cho Cơ quan Thuế sở tại.

3. Thực hiện nghiêm túc, kịp thờikhi cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước, các tổ chức tín dụng, các ngành có liênquan có yêu cầu thu thuế GTGT đối với hoạtđộng kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh theoquy định của pháp luật.

Riêng đối với các công trình xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồnngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủthực hiện khấu trừ thuế GTGT theo hướngdẫn của cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán.

Điều 10. Trách nhiệm của Khobạc Nhà nước

1. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quanThuế, các tổ chức tín dụng, các Chủ đầu tư và người nộp thuế trong việc kiểmsoát thông tin về đối tượng nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vãng lai thông qua việc kiểm soát việc thanhtoán vốn của các Chủ đầu tư.

2. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quanThuế, các Chủ đầu tư, các tổ chức tín dụng thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệquy định trên số tiền được chấp nhận thanh toán của các Chủ đầu tư đối với khoản thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhànước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh thực hiện nộp thuế GTGT trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các Chủ đầu tư làmcác thủ tục thanh toán và thực hiện việc khấu trừ thuế và nộp thuế GTGT đúngquy định; kịp thời xử lý những vướng mắc, bất cập về quy trình, thủ tục kê khaivà nộp thuế GTGT (nếu có) để thu đúng, thu đủ và tạo thuận lợi cho người nộpthuế thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

Điều 11. Trách nhiệm của các Tổchức tín dụng

1. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quanThuế, Kho bạc Nhà nước, các Chủ đầu tư trongviệc kiểm soát thông tin về đối tượng nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinhdoanh vãng lai thông qua việc thanh toángiá trị khối lượng công trình hoàn thành, thanh toán tiền mua hàng hóa từ tàikhoản của các Chủ đầu tư cho các nhà thầu, nhà cung cấp hàng hóa ngoại tỉnh.

2. Trên cơ sở các thông tin do Cơquan thuế cung cấp bằng văn bản, trước khi thực hiện việc chuyển tiền cho cácnhà thầu, nhà cung cấp ngoại tỉnh, các tổ chức tín dụng kịp thời thông báo chocơ quan thuế trực tiếp quản lý biết, để cơ quan thuế đôn đốc người nộp thuếthực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ quy định trước khi thanh toán; nếungười nộp thuế không chấp hành thì khi cơ quan thuế có văn bản yêu cầu, Chủ đầutư và tổ chức tín dụng được quyền giữ lại số tiền thuế GTGT theo tỷ lệ quy địnhtrên giá trị thanh toán để yêu cầu người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Thông báo kịp thời cho cơ quanthuế trực tiếp thu giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện phối hợp.

Điều 12. Trách nhiệm của Ngườinộp thuế

1. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh vãnglaingoại tỉnh khi phát sinh hợp đồng xây dựng, lắp đặt, cung ứng sảnphẩm, hàng hóa với các Chủ đầu tư trên địa bàn (trừ các trường hợp quy định tạiĐiều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) phải kêkhai và nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanhvãng lai ngoại tỉnh theo quy định.

2. Chủ động phối hợp với Chủ đầutư, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng và cơ quan Thuế trong việc kê khai,nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vãnglai ngoại tỉnh trước khi thanh toán.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Xử lý vi phạm

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh có tráchnhiệm xử lý theo thẩm quyền và tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý các trường hợpđể xảy ra thất thu ngân sách đối với hoạtđộng kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủtịch UBND các cấp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Trưởng cácBan quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, Khobạc Nhà nước các cấp, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp hoạt động sảnxuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chứcthực hiện quy định này.

2. Hàng Quý, Cục Thuế tỉnh tổnghợp, báo cáo kết quả thực hiện quy định này cho Ban chỉ đạo chống thất thu ngânsách tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếucó những vấn đề cần sửa đổi điều chỉnh, bổ sung các cơ quan, đơn vị, cá nhân cóliên quan phản ánh bằng văn bản về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.