HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 85-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHIA HUYỆN KHÁNH NINH THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH THÀNH HAI HUYỆN LẤY TÊN LÀHUYỆN NINH HÒA VÀ HUYỆN VẠN NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếppháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcchia huyện Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai huyện lấy tên là huyệnNinh Hòa và huyện Vạn Ninh.

- Huyện Ninh Hòa gồm có các xãNinh Ích, Ninh Lộc, Ninh Tân, Ninh Hưng, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Hà, NinhGiang, Ninh Phú, Ninh Đa, Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Phụng,Ninh Thượng, Ninh Đông, Ninh Phước, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thọ, Ninh An,Ninh Trang, Ninh Hiệp và thị trấn Ninh Hòa.

- Huyện Vạn Ninh gồm có các xãVạn Hưng, Vạn Lương, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Phú, VạnThắng, Vạn Khánh và thị trấn Vạn Giã.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng