ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 85/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 2 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

GIÁCƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA XE CHẠY BẰNG NHIỆN LIỆU THAN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấpngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ vào Nghị định số 24/CP của Hồi đồng Chánh phủ ngày 02 tháng 02 năm 1976quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh,thành phố trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
- Thi hành thông tư số 240/TTg ngày 9/8/1980 của Thủ tướng Chánh phủ và các vănbản hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
- Trong khi chờ đợi Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành biểucước vận tải cho các loại xe chạy bằng than;
- Xét tình hình chi phí phục vụ vận tải hàng hoá bằng than;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá thànhphố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Tạm thời ban hành giá cước vận tải hàng hoá cho các loạixe chạy bằng than là 1,000đ/1 tấn/cây số.

Điều 2. - Giá cước này áp dụng kể từ ngày 15 tháng 2 năm 1981.

Điều 3. - Các đồng chí Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố,Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá thành phố chịu tráchnhiệm tổ chức hướng dẫn các đơn vị vận tải có xe than thi hành quyết định này.

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn