ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 85/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TRONG CHỈ THỊ SỐ 12/CT-UB NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC DẠYNGHỀ CHO NAM NỮ THANH NIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CẤP II VÀ CẤP III THÔI HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1983 ;
Căn cứ chỉ thị số 12/CT-UB ngày 25 tháng 3 năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phốvề việc dạy nghề cho nam nữ thanh niên có trình độ văn hóa cấp II và cấp IIIthôi học ;
Để khuyến khích giáo viên và học sinh hăng hái dạy nghề và học nghề theo tinh thầnChỉ thị số 12/CT-UB và theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnhmột số chế độ liên quan đến việc dạy nghề quy định tại Chỉ thị số12/CT-UB ngày25 tháng 3 năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

- Điều chỉnh tiền thù lao chogiáo viên từ 20 đồng lên 40 đồng 1 tháng/ 1 học viên được thu nhận vào học tạiđơn vị dạy nghề.

- Kinh phí đào tạo chi cho cáctrường dạy nghề chính quy từ 45 đồng lên 80 đồng/ 1 tháng/ 1 học viên. Nếunguyên vật liệu và sản phẩm làm ra trong quá trình học nghề hòan toàn không sửdụng lại được. Trong quá trình dạy và học nghề nếu nguyên vật liệu và sản phẩmlàm ra còn sử dụng lại được thì phải tính trừ bớt kinh phí đào tạo hoặc nộp lạiNgân sách thành phố.

- Kinh phí đào tạo cho các lớpdạy nghề bên cạnh xí nghiệp và trong các cơ sở sản xuất tập thể được cấp 50đồng/ 1 tháng/ 1 học viên. Nếu có sản phẩm và nguyên vât liệu còn sử dụng lạiđược thì phải trừ bớt kinh phí đào tạo hoặc nộp lại Ngân sách thành phố.

- Những học viên học nghề tạicác cơ sở sản xuất của Quận, Huyện, Phường, Xã được mua lương thực theo chế độcung cấp trong thời gian học nghề là 15kg/tháng/người. Danh sách thực tiễn phảiđược Phòng Lao động Quận, Huyện xác nhận và Sở Lao động xét duyệt. Khi có họcsinh thôi học, Thủ trưởng đơn vị dạy nghề phải kịp thời báo cho Tài chính vàLương thực biết để cắt kinh phí và lương thực ; tránh lãng phí cho Nhà nước.

Điều 2.Những điểm quyđịnh trong chỉ thị số 12/CT-UB trái với nội dung quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Sở,Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị sản xuất làm nhiệm vụđào tạo công nhân theo chỉ thị số 12/CT-UB có trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày. Sở Lao động phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Phan Văn Khải