ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN THAM GIA TRONG QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, THU HỒI ĐẤT, TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01-QCPH/UBND-BDVTU ngày 21 tháng 3 năm 2014 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Căn cứ Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:- Ban Dân vận Trung ương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc;
- Như
điều 3;
- LĐ
VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN THAM GIA TRONG QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, THU HỒI ĐẤT, TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Điều 1. Công tác dân vận trong giai đoạn chuẩn bị quy hoạch, xây dựng dự án, triển khai dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà Nhà nước phải thu hồi đất.

1. Ngay từ khi dự thảo quy hoạch, dự án, phương án thu hồi đất, giá cả đền bù và phương án tổ chức thực hiện dự án, các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn phải tổ chức họp dân, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến dự án để bổ sung, hoàn thiện dự án. Trường hợp nếu là đất của đồng bào dân tộc thiểu số đang canh tác, đất mồ mả, đất tôn giáo, đất di tích lịch sử... thì phải tách ra khỏi vùng dự án; nếu do tính chất, quy mô, tính đặc thù của dự án không thể tách được thì chủ dự án phải phối hợp với chính quyền địa phương họp dân để thỏa thuận, thống nhất phương án xử lý diện tích đất trên, nếu không có sự đồng tình nhất trí của đại bộ phận nhân dân thì chưa được triển khai, thực hiện.

2. Sau khi có quyết định chính thức phê duyệt dự án, trước khi tổ chức thực hiện, chính quyền các cấp phải công khai với người dân về nội dung liên quan của dự án bằng nhiều hình thức linh hoạt như: mời họp dân, trực tiếp phổ biến, công khai trên phương tiện thông tin của địa phương, cung cấp tài liệu có liên quan cho Mặt trận, các đoàn thể địa phương nơi có dự án để phối hợp tuyên truyền, phát phiếu lấy ý kiến, niêm yết văn bản...

3. Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về thu hồi đất khi thực hiện dự án để nhân dân hiểu đúng, đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, quyền lợi của mình khi dự án được thực hiện, vận động nhân dân thực hiện dự án.

Điều 2. Công tác dân vận trong giai đoạn thực hiện các dự án.

1. Khi chính quyền thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án phải cơ cấu các thành phần đại diện của các tổ chức trong hệ thống chính trị (Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể), phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong Hội đồng.

2. Tổ chức khảo sát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức lấy ý kiến người bị thu hồi đất tham gia, tổng hợp tiếp thu để xây dựng phương án cụ thể: Bao gồm cả phương án kiểm đếm, thanh toán và phương án tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân có liên quan.

3. Xây dựng phương án đền bù cụ thể cho từng hộ, chuẩn bị các điều kiện, tài chính, kinh phí để thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, nghiên cứu tiếp thu, giải quyết ý kiến thắc mắc kiến nghị đến từng hộ dân có liên quan.

4. Hoàn thiện hồ sơ dự án và công khai cho nhân dân vùng dự án biết về các chủ trương chính của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến dự án; bản vẽ quy hoạch chi tiết và bản đồ hiện trạng; bản vẽ quy hoạch chi tiết khu tái định cư, tái định canh; các quyết định như: Phê duyệt dự án, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kế hoạch giải phóng mặt bằng; kế hoạch di chuyển đối với người bị thu hồi đất; kết quả điều tra kiểm kê đất, tài sản, hoa màu, vật kiến trúc của từng hộ dân; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến giải phóng mặt bằng...

5. Tập huấn, bồi dưỡng cho những cán bộ, công chức được phân công đi trực tiếp kiểm đếm, chi trả đền bù nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng, nêu cao quan điểm quần chúng, tôn trọng dân, làm việc cụ thể, giải thích tuyên truyền cho từng hộ dân. Chống hiện tượng lợi dụng bớt xén, quan liêu, hách dịch cửa quyền, mất dân chủ với nhân dân; đồng thời cũng chống hiện tượng thiếu trung thực về kê khai nhà cửa, tài sản, đất đai, lợi dụng chính sách đền bù giải tỏa của Nhà nước.

6. Phải công bố rõ chủ trương thu hồi đất cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất; công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tái định canh cho người có đất bị thu hồi về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, thời gian bàn giao đất, phương án, phương pháp thực hiện chi trả tiền bồi thường; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Điều 3. Tổ chức, lắng nghe tiếp thu ý kiến, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

1. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thực hiện công tác đền bù thu hồi đất, tái định cư, chính quyền và các cơ quan chức năng phải thường xuyên theo dõi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng và ý kiến tham gia góp ý, thắc mắc, khiếu tố của nhân dân để kịp thời tiếp thu những ý kiến đúng đắn, tiếp tục chỉnh sửa bổ sung về cơ chế, chính sách, giá cả đền bù, hỗ trợ, phương pháp tổ chức thực hiện; giải thích rõ những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

2. Khi có khiếu kiện đông người, phức tạp, xy ra “điểm nóng”, cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm tình hình, bàn biện pháp giải quyết; tùy theo tính chất, mức độ có thể lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cơ quan có trách nhiệm tuyên truyền vận động, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong quá trình giải quyết “điểm nóng”, giải quyết những khiếu tố gay gắt của nhân dân phải lấy tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục là chính; phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò của những người tích cực, có uy tín trong cộng đồng dân cư sở tại; phải tổ chức lực lượng kiên trì vận động đến từng người dân và thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến của nhân dân; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời sửa chữa, xin lỗi dân về những khuyết điểm, hạn chế của mình. Đồng thời phải kiên quyết, khôn khéo phát động nhân dân đấu tranh với những người cực đoan lợi dụng dân chủ để tập hợp quần chúng khiếu tố sai trái gây mất ổn định về an ninh chính trị. Chỉ tiến hành cưỡng chế khi đã dùng hết các biện pháp tuyên truyền, vận động, song phải có phương án cụ thể và phải được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, không để tình hình phức tạp thêm.

3. Sau khi thực hiện xong dự án, chính quyền các cấp phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục nắm tâm tư nguyện vọng, đời sống ăn ở, sinh hoạt, việc làm, thu nhập của nhân dân, nhất là những dự án tái định cư để tiếp tục tuyên truyền, vận động và tham mưu giải quyết, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, bức xúc, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này và các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh gắn việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội với việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp và các sở, ban, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án hiểu về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm của tỉnh để người dân tích cực hưởng ứng tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chủ dự án khẩn trương triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Đnghị các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này trên địa bàn.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời; đề xuất chính sách khuyến khích, động viên, khen thưởng những nơi làm tốt, những điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng và nghiêm túc kiểm điểm, phê bình đối với những khuyết điểm, hạn chế, xử lý, uốn nắn kịp thời; định kỳ hàng năm báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Dân vận Trung ương về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định này./.