UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 85/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG, ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng mạng tin học diện rộng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh”, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Phát triển mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh, kết nối đến tất cả các Sở, UBND huyện, các phòng ban thuộc huyện; đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến các xã; phục vụ việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan và từng cán bộ, công chức; nhằm giảm văn bản, giấy tờ trong hoạt động hành chính.

Hệ thống mạng máy tính sẽ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian làm việc, nâng cao hiệu quả lao động.

Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong toàn tỉnh truy cập Internet, phục vụ công tác nghiên cứu, tìm kiếm các thông tin phục vụ công tác chỉ đạo và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Quy mô đề án

Đề án triển khai đồng bộ đến tất cả các phòng, ban thuộc UBND huyện, thành phố; đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đề án khi hoàn thành sẽ hình thành mạng diện rộng của các cơ quan QLNN trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Phương án kết nối

Kết nối cho các phòng ban của UBND cấp huyện: sử dụng kết nối ADSL;

Kết nối đến UBND cấp xã: Kết nối ADSL: 76 xã; kết nối điện thoại CDMA: 118 xã; kết nối Dial-up qua điện thoại cố định: 35 xã.

4. Đào tạo nguồn nhân lực

Đào tạo cho 4 nhóm cán bộ cấp huyện và cấp xã nhằm thực hiện thành thạo cách thức truy cập và khai thác thông tin trên Internet, gửi, nhận văn bản qua mạng Internet, sử dụng Email để trao đổi thông tin giữa các cá nhân trong toàn tỉnh phục vụ cho yêu cầu công tác.

5. Dự kiến vốn đầu tư và thời gian thực hiện

5.1. Tổng kinh phí: 1.412,37 triệu đồng, bao gồm:

+ Xây dựng mạng: 636 triệu đồng.

Trong đó chi phí:

- Kết nối Internet: 276 triệu đồng

- Xây dựng mạng LAN: 360 triệu đồng

+ Chi đào tạo: 270 triệu đồng.

+ Trang bị máy tính: 60 triệu đồng.

+ Trang bị máy quét: 366 triệu đồng.

+ Chi phí quản lý dự án và chi phí khác: 80,37 triệu đồng.

Trong đó: Kinh phí phần xây dựng mạng và trang bị máy tính là 696 triệu đồng từ nguồn ngân sách các huyện, thành phố; kinh phí các phần còn lại (bao gồm đào tạo, trang bị máy quét, quản lý dự án...) là 716,37 triệu đồng do ngân sách tỉnh cấp qua Sở BCVT.

5.2. Thời gian thực hiện: năm 2007 - 2008.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Bưu chính, Viễn thông

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Đề án theo đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách, ghi kế hoạch cấp kinh phí cho Đề án triển khai hoàn thành trong năm 2008.

3. UBND các huyện, thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Sở Bưu chính, Viễn thông và các ngành có liên quan để triển khai dự án; bố trí kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án; chịu trách nhiệm quản lý mạng diện rộng trên địa bàn huyện, thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
Bản điện tử:
- TH, TKCT, LĐVP;
- Lưu VT, VX.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh