BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TIẾP NHẬN HỒ SƠ LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNHSỰ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóalãnh sự;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNGngày 20/03/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số111/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BTCngày 02/01/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTCngày 26/04/2004 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa,chứng nhận lãnh sự;

Xét đề nghị củaUBND tỉnh Hà Giang tại Công văn số 675/UBND-NC ngày 06/03/2015;

Xét nhu cầu và khảnăng giải quyết công việc tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnhsự của Sở Ngoại vụ Hà Giang;

Xét đề nghị của Cụctrưởng Cục Lãnh sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho SởNgoại vụ tỉnh Hà Giang thực hiện các công việc: tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứngnhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương; chuyển hồ sơ đó cho Cục Lãnhsự - Bộ Ngoại giao để tiến hành xử lý; nhận kết quả từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoạigiao và trả kết quả tại địa phương.

Điều 2: Sở Ngoại vụ tỉnhHà Giang chỉ được phép thực hiện các công việc mà Bộ Ngoại giao ủy quyền vàkhông được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Cán bộ củaSở Ngoại vụ Hà Giang chỉ được thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnhsự, hợp pháp hóa lãnh sự sau khi đã được Bộ Ngoại giao tập huấn về nghiệp vụ.

Điều 3: Sở Ngoại vụ tỉnhHà Giang có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của các cơquan, tổ chức, cá nhân ở địa phương; trao đổi thông tin thường xuyên với Cục Lãnhsự - Bộ Ngoại giao để kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh.

Điều 4: Cục Lãnh sự - BộNgoại giao có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang đểthực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 5: Việc ủy quyền ngàycó hiệu lực từ ngày 08 tháng 05 năm 2015 và sẽ chấm dứt hiệu lực khi Bộ Ngoạigiao hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có văn bản chính thức yêu cầu hủy bỏviệc ủy quyền này.

Điều 6: Sở Ngoại vụ tỉnhHà Giang và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông tin về việc ủyquyền này để các cơ quan, tổ chức, công dân biết cùng thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Hồng Nam