UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 852 /QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Phân bố chỉ tiêu vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc

______________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ngày 27/4/1999 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ về việc quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999;

Căn cứ Quyết định số 50/1999/QĐ-BTC ngày 14/5/1999 của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 cho các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là 62.011triệu đồng (có bản chi tiết kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Giao Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước thành phố,Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Thuế hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thành phố, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp,Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cấp, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận