UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 197/CT ngày 10.03.1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập quỹ và Hội đồng quỹ “Hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Tỉnh đoàn Bắc Ninh tại Tờ trình số 149/TTr-TĐ ngày 03.03.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động sửa đổi quy chế “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ