THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 852-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 73/CP , ngày 1 tháng 11 năm 1995, về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nghị định 74/CP , ngày 1 tháng 11 năm 1995, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy của Bộ Công nghiệp; Nghị định số 75/CP , ngày 1 tháng 11 năm 1995 về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, và ý kiếncác Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và giảithể một số Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sauđây:

1. Thành lập Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các tổ chức quản lý Nhànước hiện có về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi để giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về Nông nghiệp, lâm nghiệp,thuỷ lợi và phát triển nông thôn.

2. Thành lập SởKế hoạch và Đầu tư trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Uỷ ban Kế hoạch và tổ chứclàm công tác hợp tác đầu tư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Giải thể sởĐiện lực ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao chức năng quản lý Nhà nướcvề Điện cho Sở Công nghiệp, phần sản xuất kinh doanh về điện thuộc Tổng Công tyĐiện lực Việt Nam.

Điều 2. Thành lập một sốphòng thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện, quận và tương đương cấp huyện sau đây:

1. Thành lập Phòng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn huyện trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các tổ chức quảnlý Nhà nước hiện có về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi.

2. Thành lậpPhòng kế hoạch và đầu tư quận, huyện trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các tổchức hiện có về kế hoạch và đầu tư.

Điều 3.Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các Bộ trưởng: Kếhoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụthể việc ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổchức bộ máy và biên chế các tổ chức nói trên.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây bao gồm cả cácquy định của Uỷ ban nhân dân địa phương trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)