BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 853 /QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 744 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2014 như sau:

1. Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 38 văn bản

2. Lĩnh vực chăn nuôi: 45 văn bản

3. Lĩnh vực trồng trọt: 91 văn bản

4. Lĩnh vực thú y: 102 văn bản

5. Lĩnh vực lâm nghiệp: 134 văn bản

6. Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão:57 văn bản

7. Lĩnh vực thủy sản: 74 văn bản

8. Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình: 13 văn bản

9. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: 72 văn bản

10. Lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối: 12 văn bản

11. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 27 văn bản

12. Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 13 văn bản

13. Lĩnh vực thanh tra: 15 văn bản

14. Lĩnh vực pháp chế: 05 văn bản

15. Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường-khuyến nông: 21 văn bản

16. Lĩnh vực kế hoạch-Tài chính-Hợp tác quốc tế: 23 văn bản

17. Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nông nghiệp: 02 văn bản.

Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 853/QĐ-BNN-PC ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1.

Luật

41/2013/QH 13

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.

Nghị định

116/2014/NĐ –CP, ngày 4/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

3.

Nghị định

114/2013/NĐ –CP, ngày 10/4/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

4.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

5.

Quyết định

10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010

Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

01/5/2010

6.

Thông tư

88/2007/TT-BNN ngày 11/01/2007

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa

29/11/2007

Hết hiệu lực một phần

7.

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

28/2/2010

8.

Thông tư

77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009

Quy định kiểm tra nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

24/01/2010

Hết hiệu lực một phần

9.

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

10.

Thông tư

58/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2012

Hướng dẫn phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

5/10/2010

11.

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CSF đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/12/2010

Hết hiệu lực một phần

12.

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/6/2011

13.

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

14.

Thông tư

85/2011/TT-BNNPTNT 14/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/01/2012

15.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

21/5/2013

Hết hiệu lực một phần

16.

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

27/9/2012

17.

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

29/9/2012

18.

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/6/2013

19.

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

11/2/2013

20.

Thông tư

03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

25/02/2013

21.

Thông tư

14 / 2013/TT-BNNPTNT , ngày 25/02/2013

Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

11/4/2013

22.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

01/6/2013

Hết hiệu lực một phần

23.

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/8/2013

24.

Thông tư

37/2013/TT-BNNTNNT ngày 02/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

15/9/2013

25.

Quyết định

89/2002/QĐ-BNN ngày 08/10/2002

Qui định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu

23/10/2002

26.

Quyết định

82/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003

Ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy định công tác điều tra, phát hiện sinh vật gây hại cây trồng”

19/9/2003

27.

Quyết định

73/2005/QĐ-BNN ngày 15/6/2007

Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

13/12/2005

28.

Quyết định

35/2007/QĐ-BNN ngày 23/4/2007

Công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04/6/2007

29.

Quyết định

48/2007/QĐ-BNN ngày 29/5/2007

Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

07/7/2007

30.

Quyết định

55/2007/QĐ-BNN

Công bố mã số HS thuốc Bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

25/7/2007

31.

Quyết định

58/2007/QĐ-BNN ngày 15/6/2007

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Kiểm dịch thực vật và chế độ cấp phát, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm dịch thực vật

18/8/2007

32.

Quyết định

89/2007/QĐ-BNN ngày 11/01/2007

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

31/10/2007

Hết hiệu lực một phần

33.

Quyết định

97/2008/QĐ-BNN ngày 10/6/2008

Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

05/11/2008

Hết hiệu lực một phần

34.

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

05/11/2014

35.

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

36.

Thông tư

33/2014 /TT-BNNPTNT, ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

37.

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

38.

Thông tư

36 / 2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

II. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

39.

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

40.

Nghị định

08/2010/NĐ-CP ngày 05/2/2010

Quản lý thức ăn chăn nuôi

25/3/2010

41.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

25/11/2013

42.

Quyết định

1405/QĐ-TTg , ngày 16/10/2007

Về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.

16/10/2007

43.

Quyết định

50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 09 năm 2014

về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

01/01/2015

44.

Thông tư liên tịch

148/2007/TTLT-BTC-BNN &PTNT, ngày 13/12/2007

Hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi

14/01/2008

45.

Thông tư

60/2008/TT-BNN ngày 15/5/2008

Sửa đổi Thông tư 92/2007/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/6/2008

46.

Thông tư

16/2009/TT-BNN ngày 19/3/2009

Quy định về đánh số tai bò sữa, bò thịt

03/5/2009

47.

Thông tư

81/2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

25/6/2010

48.

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

49.

Thông tư

01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/01/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

21/02/2010

50.

Thông tư

33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”

06/8/2010

51.

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

07/3/2011

52.

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT , ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

53.

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

07/12/2011

54.

Thông tư

58/2011/TT-BNNPTNT 24/08/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

08/10/2011

55.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

56.

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

24/11/2011

57.

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

58.

Thông tư

81/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

01/12/2011

59.

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

17/3/2012

60.

Thông tư

23/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

02/8/2012

61.

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

09/8/2012

62.

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

63.

Thông tư

49/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh”

10/11/2012

64.

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

65.

Thông tư

18/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/3/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

28/4/2013

66.

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

12/12/2013

67.

Quyết định

61/2002/QĐ-BNN ngày 08/7/2002

Danh mục hàng hoá giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

23/7/2002

68.

Quyết định

66/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

01/8/2002

69.

Quyết định

77/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

29/01/2005

70.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005

71.

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

05/3/2005

72.

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

25/11/2005

73.

Quyết định

67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

25/11/2005

Hết hiệu lực một phần

74.

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006

75.

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

08/3/2007

76.

Quyết định

42/2007/QĐ-BNN ngày 16/05/2007

Bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2007

18/6/2007

77.

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

25/6/2006

78.

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

25/01/2008

79.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

09/01/2008

80.

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT
28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

05/6/2014

81.

Thông tư

18/2014/TT-BNNPTNT
23/6/2014

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt nam”

08/8/2014

82.

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT
04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

20/10/2014

83.

Thông tư

50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

07/02/2015

III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

84.

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trồng

01/07/2004

85.

Nghị định

88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

1/10/2010

86.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

87.

Nghị định

42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2012

88.

Nghị định

114/2013/NĐ –CP, ngày 03/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

89.

Nghị định

163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

31/12/2013

90.

Nghị định

202/2013/NĐ-CP Ngày 27/11/2013

Về quản lý phân bón

1/2/2014

91.

Quyết định

01/2012/QĐ-TTg , ngày 09/01/2012

Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

25/02/2012

92.

Quyết định

49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

30/12/2012

93.

Quyết định

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

10/12/2013

94.

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

14/5/2009

Hết hiệu lực một phần

95.

Thông tư

21/2009/TT-BNN ngày 24/04/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

8/6/2009

96.

Thông tư

33/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/06/2009

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

25/7/2009

97.

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

9/7/2009

98.

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

23/8/2009

99.

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

24/08/2009

Hết hiệu lực một phần

100.

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

28/08/2009

Hết hiệu lực một phần

101.

Thông tư

50/2009/TT- BNNPTNT, ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

102.

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam

9/11/2009

103.

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

09/11/2009

Hết hiệu lực một phần

104.

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

1/1/2010

105.

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

12/2/2010

106.

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/02/2010

Hết hiệu lực một phần

107.

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

24/4/2010

108.

Thông tư

21/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/4/2010

Về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

20/5/2010

109.

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

21/5/2010

110.

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/05/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

25/6/2010

111.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày17/06/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

112.

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

13/08/2010

Hết hiệu lực một phần

113.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày24/08/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

114.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT ngày30/08/2010

Sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

115.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

116.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

117.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

118.

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/05/2011

Hết hiệu lực một phần

119.

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT ngày20/04/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

4/6/2011

120.

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT , ngày 02/06/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

17/7/2011

121.

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

21/7/2011

Hết hiệu lực một phần

122.

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT , ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

123.

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT , ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

124.

Thông tư

51/ 2011/TT-BNNPTNT , ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/09/2011

125.

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

14/10/2011

Hết hiệu lực một phần

126.

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT , ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

18/11/2011

127.

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT , ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/04/2012

128.

Thông tư

79/2011/TT-BNNPTNT ngày14/11/2011

Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

29/12/2011

129.

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/01/2012

Hết hiệu lực một phần

130.

Thông tư

87/2011/TT-BNNPTNT ngày27/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

27/12/2011

131.

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT ngày15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/03/2012

132.

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT , ngày 01/03/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

15/04/2012

133.

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

03/05/2012

Hết hiệu lực một phần

134.

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT , ngày 18/04/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

02/06/2012

135.

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT , ngày 26/04/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10/06/2012

136.

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT , ngày 05/06/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

20/07/2012

137.

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT , ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

138.

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

02/09/2012

Hết hiệu lực một phần

139.

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT ngày11/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

26/10/2012

140.

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT ngày12/09/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

27/10/2012

141.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT ngày26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

142.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT ngày26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

143.

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT ngày09/11/2012

Quy định về quản lý, sản xuất rau, quả và chè an toàn

24/12/2012

144.

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/02/2013

145.

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

146.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT , ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/07/2013

147.

Thông tư

11/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013

Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ

22/03/2013

148.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT , ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/04/2013

149.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT , ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

1/6/2013

150.

Thông tư

30/2013/TT-BNNPTNT , ngày 11/06/2013

Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng

26/07/2013

151.

Thông tư

33 /2013/TT-BNNPTNT , ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

21/12/2013

152.

Thông tư

38/2013/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

Hết hiệu lực một phần

153.

Thông tư liên tịch

42/2013/TT LT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

154.

Thông tư

47/2013/TT-BNNPTNT ngày 8/11/2013

Hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

1/1/2014

155.

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Thông tư Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1/2/2014

156.

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT
ngày 10/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

157.

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT Ngày 23/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

158.

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT
Ngày
5/9/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

159.

Thông tư

41/2014/TT-BNNPTNT ngày13/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/12/2014

160.

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN ngày 4/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

13/12/2004

161.

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

162.

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

19/1/2005

163.

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/1/2006

164.

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

15/1/2006

165.

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

8/7/2007

166.

Quyết định

56/2007/QĐ-BNN ngày 12/06/2007

Về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

18/07/2007

Hết hiệu lực một phần

167.

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

22/12/2007

168.

Quyết định

103/2007/QĐ-BNN ngày 24/12/2007

Về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm

16/01/2008

Hết hiệu lực một phần

169.

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

06/03/2008

170.

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

24/4/2008

171.

Quyết định

98/2008/QĐ-BNN ngày 09/10/2008

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS.

9/11/2008

172.

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

173.

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

20/11/2008

Hết hiệu lực một phần

174.

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

29/1/2009

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

175.

Pháp lệnh

18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004

Pháp lệnh thú y

01/10/2004

176.

Nghị định

33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005

Quy định chi tiết hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

05/4/2005

Hết hiệu lực một phần

177.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Phòng, chống bệnh dại ở động vật

03/02/2007

178.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

23/12/2008

Hết hiệu lực một phần

179.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

180.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và Thú y

25/11/2013

181.

Chỉ thị

30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005

Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

26/9/2005

182.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT /BNN-BNV-BTC, ngày 25/08/ 2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

24/9/2006

183.

Thông tư liên tịch

37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/7/2011

184.

Thông tư

69/2005/TT-BNN ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

07/11/2005

Hết hiệu lực một phần

185.

Thông tư

84/2005/TT-BNN ngày 23/12/ 2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm đề phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

31/01/2006

186.

Thông tư

85/2005/TT-BNN ngày 23/12/ 2005

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

31/01/2006

187.

Thông tư

37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

12/6/2006

188.

Thông tư

42/2006/TT-BNN , ngày 01/6/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

25/6/2006

189.

Thông tư

02/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009

Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

28/02/2009

190.

Thông tư

03/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009

Quy định ghi nhãn thuốc thú y

28/02/2009

191.

Thông tư

11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

16/4/2009

192.

Thông tư

15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009

Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng dùng trong thú y

01/5/2009

Hết hiệu lực một phần

193.

Thông tư

22/2009/TT –BNN, ngày 28/4/2009

Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi

12/6/2009

194.

Thông tư

23/2009/TT-BNN ngày 29/4/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

13/6/2009

195.

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 08/5/2009

Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt nam

12/7/2009

196.

Thông tư

29/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2009

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

04/6/2009

197.

Thông tư

30/2009/TT-BNN ngày 04/6/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

19/7/2009

198.

Thông tư

48/2009/TT-BNN ngày 04/8/2009

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

18/9/2009

Hết hiệu lực một phần

199.

Thông tư

51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

05/10/2009

200.

Thông tư

52/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Ban hành danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

05/10/2009

201.

Thông tư

68/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

07/11/2009

202.

Thông tư

66/2009/TT-BNN ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

13/4/2010

203.

Thông tư

06/2010/TT –BNNPTNT, ngày 02/02/ 2010

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

19/3/2010

Hết hiệu lực một phần

204.

Thông tư

20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

17/05/2010

205.

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/ 4/ 2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

01/7/2010

Hết hiệu lực một phần

206.

Thông tư

29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

01/7/2010

207.

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT , ngày 24/5/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

24/11/2010

208.

Thông tư

41/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/7/2010

Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

19/08/2010

209.

Thông tư

43/2010/TT –BNNPTNT, ngày 14/7/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

14/7/2010

210.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT -BNNPTNT ngày 02/02/2010

08/9/2010

211.

Thông tư

53/2010/TT –BNNPTNT, ngày 10/9/ 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT -BNNPTNT ngày 02/02/2010

10/9/2010

212.

Thông tư

60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/ 2010

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

09/12/2010

213.

Thông tư

61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

09/12/2010

214.

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT ngày 4/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

04/11/2010

215.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

216.

Thông tư

04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

10/3/2011

Hết hiệu lực một phần

217.

Thông tư

05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm

10/3/2011

Hết hiệu lực một phần

218.

Thông tư

20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

21/5/2011

219.

Thông tư

33/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/5/ 2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú

16/11/2011

220.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT , ngày 29/6/ 2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

221.

Thông tư

56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/ 2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản

30/09/2011

222.

Thông tư

57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/8/ 2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

09/10/2011

223.

Thông tư

71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

25/04/2012

224.

Thông tư

01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012

Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

18/02/2012

Hết hiệu lực một phần

225.

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

01/03/2012

226.

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012

Về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/01/2012

Hết hiệu lực một phần

227.

Thông tư

07/2012/TT-BNNPTNN ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

29/03/2012

228.

Thông tư

08 / 2012/TT-BNNPTNN , ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

29/03/2012

229.

Thông tư

25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2012

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

06/8/2012

230.

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT ngày 3/7/2012

Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện vệ sinh thú y

03/12/2012

231.

Thông tư

32/2012/TT –BNNPTNT, ngày 20/7/2012

Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

03/9/2012

232.

Thông tư

38/2012/TT-BNNPTNT ngày 02/ 8/2012

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

16/9/2012

233.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

234.

Thông tư

50/2012/TT –BNNPTNT, ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

22/11/2012

235.

Thông tư

28/2013/ TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

15/7/2013

236.

Thông tư

53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

27/01/2013

237.

Thông tư

17/2014/TT-BNNPTNT ngày20/6/2014

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

04/08/2014

238.

Thông tư

44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014

Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa

18/01/2015

239.

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/02/2014

240.

Quyết định

33/1998/QĐ- BNN/TY, ngày 24/02/1998

Ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên

07/3/1998

241.

Quyết định

45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

19/8/2005

242.

Quyết định

46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

21/8/2005

243.

Quyết định

47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

21/8/2005

244.

Quyết định

48/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y

21/8/2005

245.

Quyết định

63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/ 2005

Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

10/11/2005

246.

Quyết định

64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/ 2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

10/11/2005

247.

Quyết định

69/2005/QĐ-BNN ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

07/11/2005

Hết hiệu lực một phần

248.

Quyết định

86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/ 2005

Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

25/01/2006

Hết hiệu lực một phần

249.

Quyết định

87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/ 2005

Ban hành Quy trình kiểm soát giết mổ động vật

25/01/2006

250.

Quyết định

06/2006/QĐ-BNN ngày 23/01/2006

Ban hành danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

26/02/2006

251.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNN , ngày 10/02/2006

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

13/03/2006

Hết hiệu lực một phần

252.

Quyết định

15/2006/QĐ-BNN , ngày 08/03/2006

Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

09/04/2006

Hết hiệu lực một phần

253.

Quyết định

38/2006/QĐ-BNN , ngày 16/05/2006

Về việc Ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

10/5/2006

Hết hiệu lực một phần

254.

Quyết định

48/2006/QĐ-BNN , ngày 09/06/2006

Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

13/7/2006

255.

Quyết định

49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006

Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

13/7/2006

Hết hiệu lực một phần

256.

Quyết định

51/2006/QĐ-BNN , 16/6/2006

Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng

15/7/2006

257.

Quyết định

61/2006/QĐ-BNN ngày 09/8/2006

Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ một số tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/9/2006

258.

Quyết định

6 7/2006/QĐ-BNN , ngày 12/09/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

11/10/2006

259.

Quyết định

70/2006/QĐ-BNN , 14/9/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

13/10/2006

260.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS ngày 03/4/2007

Ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

11/5/2007

Hết hiệu lực một phần

261.

Quyết định

05/2007/QĐ-BNN , 22/01/2007

Sửa đổi quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

16/02/2007

262.

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007

Ban hành Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

10/9/2007

Hết hiệu lực một phần

263.

Quyết định

71/2007/QĐ-BNN , 06/8/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

07/9/2007

Hết hiệu lực một phần

264.

Quyết định

72/2007/QĐ-BNN , 06/8/2007

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

07/9/2007

Hết hiệu lực một phần

265.

Quyết định

98/2007/QĐ-BNN , 03/12/ 2007

Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

27/12/2007

Hết hiệu lực một phần

266.

Quyết định

99/2007/QĐ-BNN , 03/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.

29/12/2007

267.

Quyết định

100/2007/QĐ-BNN , 03/12/2007

Bổ sung, sa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

29/12/2007

268.

Quyết định

04/2008/QĐ-BNN ngày 10/01/2008

Ban hành quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa văn phòng thông báo va điểm hỏi đáp Quốc gia vê vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành

03/02/208

269.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

17/02/2008

Hết hiệu lực một phần

270.

Quyết định

19/2008/QĐ-BNN , 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

21/02/2008

271.

Quyết định

66/2008/QĐ-BNN , 26/5/2008

Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

20/6/2008

Hết hiệu lực một phần

272.

Quyết định

71/2008/QĐ-BNN 09/06/ 2008

Chuyển giao Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài về trực thuộc Cơ quan Thú y vùng I

24/8/2008

273.

Quyết định

80/2008/QĐ-BNN 15/7/2008

Ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

11/8/2008

Hết hiệu lực một phần

274.

Quyết định

126/2008/QĐ-BNN 30/12/2008

Sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/01/2009

275.

Chỉ Thị

2349/CT-BNN-TY , ngày 06/8/2008

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

06/8/2008

276.

Chỉ thị

3599/CT-BNN-VP , ngày 02/12/2008

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng

02/12/2008

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

277.

Luật

29/2004/QH11 , ngày 03/12/2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

01/4/2005

278.

Nghị định

109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003

Về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

13/10/2003

279.

Nghị định

200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

04/01/2005

280.

Nghị định

135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005

Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

03/12/2005

281.

Nghị định

09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Về phòng cháy và chữa cháy rừng

13/02/2006

282.

Nghị định

23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

25/3/2006

Hết hiệu lực một phần

283.

Nghị định

32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

20/4/2006

284.

Nghị định

82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

03/09/2006

Hết hiệu lực một phần

285.

Nghị định

119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

15/11/2006

286.

Nghị định

48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007

Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

04/5/2007

287.

Nghị định

05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

14/02/2008

288.

Nghị định

74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010

Phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

27/8/2010

289.

Nghị định

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2011

290.

Nghị định

117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

01/3/2011

291.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

292.

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

25/12/2013

293.

Quyết định

162/1999/QĐ-TTg ngày 7/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hoà liên bang Đức

22/8/1999

294.

Quyết định

141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000

Chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh: Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Giai Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

26/12/2000

Hết hiệu lực một phần

295.

Quyết định

252/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000

Về việc bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

22/3/2000

296.

Quyết định

28/2001/QĐ-TTg 09/03/2001

Sửa đổi bổ sung Quyết định 141/2000 về Chính sách đầu tư hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án quy hoạch lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

09/03/2001

297.

Quyết định

152/2001/QĐ-TTg ngày 9/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

09/10/2001

298.

Quyết định

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

27/11/2001

299.

Quyết định

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

300.

Quyết định

192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003

Vê việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

10/10/2003

301.

Quyết định

264/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003

Về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

06/01/2004

302.

Quyết định

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

303.

Quyết định

304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005

Về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

14/12/2005

304.

Quyết định

99/2006/QĐ-TTg 08/05/2006

Về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu

02/6/2006

305.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

306.

Quyết định

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006

Ban hành Quy chế quản lý rừng

07/09/2006

Hết hiệu lực một phần

307.

Quyết định

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

03/3/2007

308.

Quyết định

57/2007/QĐ-TTg ngày 04/05/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

08/6/2007

309.

Quyết định

147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007

Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015

07/10/2007

Hết hiệu lực một phần

310.

Quyết định

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

24/11/2007

Hết hiệu lực một phần

311.

Quyết định

39/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

20/05/2009

312.

Quyết định

04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/03/2010

313.

Quyết định

73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010

Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

01/01/2011

314.

Quyết định

34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

19/8/2011

315.

Quyết định

66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015

01/02/2012

316.

Quyết định

07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/03/2012

317.

Quyết định

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

20/7/2012

318.

Quyết định

39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012

Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

01/12/2012

319.

Quyết định

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/03/2013

320.

Chỉ thị

38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005

Rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất)

13/12/2005

321.

Thông tư

47/2001/TTNN-CS ngày 01/01/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000 và Quyết định số 28/2001 /QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình , cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE(SF)"

01/01/2001

Hết hiệu lực một phần

322.

Thông tư

56/2005/TT-BNN ngày 09/9/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/BNN-CS ngày 19/4/2001 của Bộ NN và PTNT về hướng dẫn chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình tham gia dự án khu vực lâm nghiệp

03/10/2005

323.

Thông tư

11/2006/TT-BNN ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

16/3/2006

324.

Thông tư

14/2006/TT-BNN ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

325.

Thông tư

17/2006/TT-BNN ngày 14/03/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

09/4/2006

326.

Thông tư

99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

01/12/2006

Hết hiệu lực một phần

327.

Thông tư

102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

10/12/2006

328.

Thông tư

21/2007/TT-BNN ngày 27/03/2007

Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015"

11/5/2007

329.

Thông tư

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/03/2007

Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương

06/5/2007

330.

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

30/7/2007

Hết hiệu lực một phần

331.

Thông tư

57/2007/TT-BNN ngày 13/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

25/07/2007

332.

Thông tư

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.

28/7/2007

Hết hiệu lực một phần

333.

Thông tư

03/2007/TTLT-BNV-BNN ngày 19/10/2007

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

16/11/2007

334.

Thông tư

16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

13/03/2007

335.

Thông tư

70/2007/TT-BNN ngày 01/08/2007

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong công đồng dân cư

05/9/2007

336.

Thông tư

05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

11/02/2008

337.

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

02/10/2008

338.

Thông tư

13/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

26/4/2009

339.

Thông tư

24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

19/6/2009

340.

Thông tư

25/2009/TT-BNN ngày 05/05/2009

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng

19/6/2009

341.

Thông tư

34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009

Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng

25/7/2009

342.

Thông tư

58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp

24/10/2009

Hết hiệu lực một phần

343.

Thông tư

87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/2010

Hết hiệu lực một phần

344.

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”

06/5/2010

345.

Thông tư

98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP

02/9/2010

346.

Thông tư

100/2010/TT-BNN-BCA ngày 22/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

08/9/2010

347.

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

348.

Thông tư

35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011

Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

04/7/2011

349.

Thông tư

69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

05/12/2011

350.

Thông tư

70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

08/12/2011

351.

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

26/12/2011

352.

Thông tư

80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

07/01/2012

353.

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

18/02/2012

Hết hiệu lực một phần

354.

Thông tư

20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012

Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

21/06/2012

355.

Thông tư

42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2012

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT 04/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

15/10/2012

356.

Thông tư

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

09/11/2012

357.

Thông tư

51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng qui định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

05/12/2012

358.

Thông tư

60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

25/12/2012

359.

Thông tư

23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013

Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

01/07/2013

360.

Thông tư

24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/07/2013

361.

Thông tư

40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

20/10/2013

362.

Thông tư

10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển

12/5/2014

363.

Thông tư

38/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2014

Hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững

20/12/2014

364.

Quyết định

2375-NN-CBNLS/QĐ ngày 30/12/1996

Ban hành Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các Doanh nghiệp

30/12/96

Hết hiệu lực một phần

365.

Quyết định

06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005

Ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

27/02/2005

Hết hiệu lực một phần

366.

Quyết định

13/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính

07/04/2005

367.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/04/2005

368.

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

07/04/2005

369.

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

08/08/2005

370.

Quyết định

61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ

06/11/2005

371.

Quyết định

62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

23/09/2006

372.

Quyết định

89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

26/04/2006

Hết hiệu lực một phần

373.

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/07/2006

374.

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm;

23/09/2006

Hết hiệu lực một phần

375.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020

23/09/2006

376.

Quyết định

106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng công đồng dân cư thôn

26/12/2006

377.

Quyết định

24/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính

25/07/2007

378.

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

28/05/2007

379.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/07/2007

380.

Quyết định

46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng

20/08/2007

381.

Quyết định

59/2007/QĐ-BNN ngày 19/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

29/08/2007

382.

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã;

31/10/2007

383.

Quyết định

104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

20/01/2008

384.

Quyết định

107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006;

25/01/2008

385.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/08/2008

386.

Quyết định

95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

03/11/2008

Hết hiệu lực một phần

387.

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

21/12/2008

388.

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

389.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

390.

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

31/01/2009

391.

Thông tư liên tịch

80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003

Hướng dẫn Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

24/09/2003

392.

Thông tư liên tịch

62/2005/TTLT-BTC-BNN &PTNT ngày 04/8/2005

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

10/09/2005

Hết hiệu lực một phần

393.

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNN &PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

02/05/2007

Hết hiệu lực một phần

394.

Thông tư liên tịch

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương

06/05/2007

395.

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

28/07/2007

Hết hiệu lực một phần

396.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

397.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010

16/6/2008

Hết hiệu lực một phần

398.

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

26/06/2008

399.

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ NN và PTNT- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của TTCP về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

04/01/2010

400.

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT-BQP-BNN ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ;

02/09/2010

401.

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT /BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

25/03/2011

402.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/07/2012

Hết hiệu lực một phần

403.

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/03/2012

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

15/04/2012

404.

Thông tư liên tịch

62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2013

405.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT- BTC ngày 19/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

10/10/2013

406.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ- TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

20/03/2013

407.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/06/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;

15/05/2013

408.

Thông tư liên tịch

80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng

20/07/2013

409.

Thông tư liên tịch

100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển rừng đặc dụng

15/09/2013

410.

Thông tư liên tịch

01/2014/TT-BNNPTNT -BCA ngày 22/1/2014

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

10/3/2014

VI. LĨNH VỰC THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

411.

Luật

79/2006/QH11 , ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

412.

Pháp lệnh

9-L/CTN, ngày 08/3/1993

Pháp lệnh phòng, chống lụt bão

08/3/1993

413.

Pháp lệnh

32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001

Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi

01/7/2001

414.

Pháp lệnh

27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt bão năm 1993

01/01/2001

415.

Nghị định

50/CP , ngày 10/5/1997

Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

25/5/1997

416.

Nghị định

143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

19/12/2003

Hết hiệu lực một phần

417.

Nghị định

08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000

13/02/2006

Hết hiệu lực một phần

418.

Nghị định

72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007

Về quản lý an toàn đập

08/6/2007

419.

Nghị định

113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

420.

Nghị định

14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương

20/4/2010

421.

Nghị định

04/2011/NĐ-CP ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

10/3/2011

422.

Nghị định

67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

01/01/2013

423.

Nghị định

139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

08/12/2013

424.

Quyết định

93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

20/4/1999

425.

Quyết định

185/1999/QĐ-TTg ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

28/9/1999

426.

Quyết định

104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020

09/9/2000

427.

Quyết định

63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

20/5/2002

428.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

429.

Quyết định

58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

430.

Quyết định

78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

431.

Quyết định

92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007

Quyết định phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ hệ thống Sông Hồng, sông Thái Bình

31/7/2007

432.

Quyết định

172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

433.

Quyết định

131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009

Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

434.

Quyết định

142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

15/02/2010

435.

Quyết định

03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi

15/3/2010

436.

Quyết định

01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

01/3/2011

437.

Quyết định

49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

30/12/2012

438.

Thông tư

75/2004/TT-BNN , ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước

19/01/2005

439.

Thông tư

33/2008/TT-BNN , ngày 04/02/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

29/02/2008

440.

Thông tư

01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

441.

Thông tư

26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

442.

Thông tư

45/2009/TT-BNNPTNT, ngày 24/7/2009

Hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi

07/9/2009

443.

Thông tư

65/2009/TT-BNNPTNT , ngày 12/10/2009

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

26/11/2009

444.

Thông tư

56/2010/TT-BNNPTNT , ngày 01/10/2010

Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi

15/11/2010

445.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT , 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

06/01/2011

446.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh hiểm nguy được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

12/8/2010

447.

Thông tư

21/2011/TT-BNNPTNT , ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

448.

Thông tư

40/2011/TT-BNNPTNT , ngày 27/5/2011

Quy định năng lực của tổ chức cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

11/7/2011

449.

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

11/8/2011

450.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT , ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi

26/12/2012

451.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT /BNN-BNV-BTC, ngày 25/8/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

24/9/2006

452.

Thông tư liên tịch

48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

26/4/2009

453.

Thông tư liên tịch

75/2012/TCTL-BTC-BXD -BNNPTNT, ngày 15/5/2012

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

29/6/2012

454.

Thông tư liên tịch

04/2013/ TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/01/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình Môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

02/3/2013

455.

Thông tư liên tịch

27/2013/T TLT-BNNPTNT-BYT-BGD, ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình Môi trường quốc gia nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

15/7/2013

456.

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

457.

Quyết định

211/1998/QĐ-BNN-QLN ngày 19/12/1998

Ban hành Quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi

19/12/1998

458.

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

25/02/2002

459.

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN , ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

03/7/2002

460.

Quyết định

55/2004/QĐ-BNN , ngày 01/11/2004

Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

27/11/2004

Hết hiệu lực một phần

461.

Quyết định

56/2004/QĐ-BNN , ngày 01/11/2004

Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

11/12/2004

Hết hiệu lực một phần

462.

Quyết định

62/2007/QĐ-BNN , ngày 28/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, ban hành kèm theo Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/8/2007

463.

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão.

16/10/2008

464.

Chỉ thị

57/2006/CT-BNN , ngày 21/7/2006

Về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão

21/7/2006

465.

Chỉ thị

58/2006/CT-BNN , ngày 21/7/2006

Triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi

21/7/2006

466.

Chỉ thị

60/2006/CT-BNN , ngày 02/8/2006

Triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền Trung.

23/8/2006

467.

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

30/10/2007

VII. LĨNH VỰC THỦY SẢN

468.

Luật

17/2003/QH11
Ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

01/7/2004

469.

Nghị định

27/2005/NĐ-CP
Ngày 8/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản;

23/3/2005

Hết hiệu lực một phần

470.

Nghị định

59/2005/NĐ-CP
ngày 4/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

20/5/2005

Hết hiệu lực một phần

471.

Nghị định

66/2005/NĐ-CP
ngày 19/5/2005

Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

5/6/2005

472.

Nghị định

57/2008/NĐ-CP

ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia & quốc tế

20/8/2008

473.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP

Ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 33/2005/NĐ-CP

13/12/2008

474.

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

475.

Nghị định

32/2009/NĐ-CP ngày30/3/2010

Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam;

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

476.

Nghị định

33/2009/NĐ-CP
ngày 31/3/2010

Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

477.

Nghị định

52/2010/NĐ-CP
ngày 17/5/2010

Về nhập khẩu tàu cá

1/8/2010

Hết hiệu lực một phần

478.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP
ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

11/12/2011

479.

Nghị định

53/2012/NĐ-CP
ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

10/8/2012

480.

Nghị định

80/2012/NĐ-CP
ngày 08/10/2012

Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

01/12/2012

481.

Nghị định

55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

13/7/2012

482.

Nghị định

102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012

Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

25/01/2013

483.

Nghị định

103/ 2013/NĐ-CP
Ngày 12/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

01/11/2013

484.

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

485.

Nghị định

36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014

Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

20/6/2014

486.

Chỉ thị

22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

16/7/2006

487.

Quyết định

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/03/2007

488.

Quyết định

18/2002/Q Ð-BTS ngày 3/6/2002

Ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thuỷ sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

18/6/2002

Hết hiệu lực một phần

489.

Quyết định

10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/ 2006

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

28/7/2007

Hết hiệu lực một phần

490.

Chị thị

02/2007/CT-BTS ngày 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

30/6/2007

491.

Quyết định

96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

15/12/2007

Hết hiệu lực một phần

492.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008

Ban hành danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

17/6/2008

493.

Quyết định

82/2008/QĐ-BNN ngày 7/7/2008

Công bố Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

22/8/2008

494.

Thông tư

02/2006/TT-BTS
Ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

05/4/2006

Hết hiệu lực một phần

495.

Thông tư

02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

29/7/2007

496.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007

Ban hành quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

18/4/2007

Hết hiệu lực một phần

497.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

03/03/2008

498.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 2/5/2008

Ban hành Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh

2/5/2008

499.

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 (phạm vi bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh giống)

05/06/2008

500.

Quyết định

102/2008/QĐ-BNN ngày 17/10/2008

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

17/10/2008

501.

Quyết định

108/2008/QĐ-BNN ngày 6/11/2008

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

21/12/2008

502.

Quyết định

123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

14/1/2009

503.

Thông tư

53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam

05/10/2009

504.

Thông tư

57/2009/TT-BNNPTNT
ngày 08/09/2009;

Các văn bản ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/10/2009

505.

Thông tư

67/2009/TT-BNNPTNT
ngày
23/10/2009

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

08/12/2009

506.

Thông tư

71/2009/TT-BNNPTNT
ngày 10/11/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

25/12/2009

507.

Thông tư

74/2009/TT-BNNPTNT
ngày 20/11/2009

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

05/1/2010

508.

Thông tư

82/2009/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2009

Ban hành QCVN 02 - 14: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

25/05/2010

509.

Thông tư

12/2010/TT-BNNPTNT
ngày 11/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

26/4/2010

510.

Thông tư

13/2010/TT-BNNPTNT
ngày 12/3/2010

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

27/4/2010

511.

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT
ngày 4/11/2010

Các văn bản ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam: ;

19/12/2010

512.

Thông tư

44/2010/TT-BNNPTNT
ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

02/8/2010

513.

Thông tư

45/2010/TT-BNNPTNT
ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

02/8/2010

514.

Thông tư

01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011

Quy định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

20/02/2011

515.

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

14/4/2011

516.

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT
Ngày 6/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

517.

Thông tư

28/2011/TT-BNNPTNT

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

15/4/2011

518.

Thông tư

62/2011/TT-BNNPTNT
Ngày 14/09/2011

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

29/10/2011

519.

Thông tư

65/2011/TT-BNNPTNT
Ngày 5/10/2011

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

20/11/2011

520.

Thông tư

89/2011/TT-BNN ngày 29/12/2011

Ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

15/02/2011

521.

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT
Ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009

01/03/2012

522.

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT
Ngày 16/1/2012.

Ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

01/03/2012

523.

Thông tư

36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

524.

Thông tư

37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

525.

Thông tư

50/2012/TT –BNNPTNT, ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

22/11/2012

526.

Thông tư

08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

527.

Thông tư

09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

528.

Thông tư

13/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/2/2013

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

1/4/2013

529.

Thông tư

25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013

Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

25/6/2013

530.

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT
Ngày 22/5/2013

Về quản lý giống thủy sản

05/7/2013

531.

Thông tư

29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013

Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

22/7/2013

Hết hiệu lực một phần

532.

Thông tư

39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

27/10/2013

533.

Thông tư

44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013

Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

12/12/2013

534.

Thông tư

52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

01/02/2014

535.

Thông tư

11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/05/2013 về quản lý giống thủy sản

14/5/2014

536.

Thông tư

12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 04 năm 2014

quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

23/5/2014

537.

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao – điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

1/2/2015

538.

Thông tư

23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

12/9/2014

539.

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

540.

Thông tư

26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá

25/8/2014

541.

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

542.

Quyết định

113/2000/QĐ /BNN-XDCB, ngày 06/11/2000

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

22/11/2000

543.

Quyết định

11/2001/QĐ /BNN-XDCB, ngày 19/02/2001

Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

7/3/2001

544.

Thông tư

81/2001/TT-BNN-XDCB ngày 09/8/2001

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/8/2001

545.

Quyết định

101/2001/QĐ-BNN ngày 15/10/2001

Về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31/10/2001

546.

Quyết định

90/2002/QĐ-BNN ngày 09/10/2002

Ban hành quy định tạm thời “Xét chọn, chuyển giao và sử dụng phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thủy lợi

25/10/2002

547.

Quyết định

44/2003/QĐ-BNN-XDCB ngày 14/02/2003

Sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản Quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/2/2003

548.

Quyết định

55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003

Ban hành tạm thời chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/5/2003

549.

Quyết định

11/2005/QĐ-BNN ngày 7/3/2005

Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/04/2005

550.

Thông tư

37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009

Hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/8/2009

Hết hiệu lực một phần

551.

Thông tư

38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009

Hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/8/2009

Hết hiệu lực một phần

552.

Thông tư

06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009

14/3/2011

553.

Thông tư

12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2011

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/5/4/2011

554.

Thông tư

84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

26/01/2012

XI. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

555.

Nghị quyết

03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

02/02/2000

556.

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

15 ngày kể từ ngày đăng công báo

557.

Nghị quyết

24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008

Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

24/11/2008

558.

Nghị quyết

30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

27/12/2008

559.

Nghị định

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009

Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

28/02/2009

560.

Nghị định

114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của CP về phát triển và quản lý chợ.

15/02/2010

561.

Nghị quyết

775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20/4/2009

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La

Chưa xác định

562.

Nghị quyết

55/2010/QH12

Về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2011

563.

Nghị định

20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

15/05/2011

564.

Nghị định

41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Nghị định về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

01/06/2010

565.

Nghị định

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Quy định chi tiết về một số điều của Luật HTX

27/01/2014

566.

Quyết định

62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Hết hiệu lực một phần

567.

Quyết định

134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004

Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

15/08/2004

Hết hiệu lực một phần

568.

Quyết định

146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005

Về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

07/7/2005

Hết hiệu lực một phần

569.

Quyết định

31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007

Về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

02/04/2007

570.

Quyết định

33/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007

Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010

02/04/2007

571.

Quyết định

57/2007/QĐ-TTg ngày 5/4/2007

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

08/06/2007

572.

Quyết định

198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

21/01/2008

573.

Quyết định

24/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với các tỉnh vùng bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến 2010

29/02/2008

Hết hiệu lực một phần

574.

Quyết định

25/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến 2010

29/02/2008

Hết hiệu lực một phần

575.

Quyết định

26/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2010

29/02/2008

Hết hiệu lực một phần

576.

Quyết định

27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với các tỉnh thành phố vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến 2010

29/02/2008

Hết hiệu lực một phần

577.

Quyết định

167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

11/01/2009

Hết hiệu lực một phần

578.

Quyết định

13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015

21/01/2009

579.

Quyết định

56/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/ 01/2009 của TTCP về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015

15/04/2009

580.

Quyết định

70/2009/QĐ-TTg ngày 27/04/2009

Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

581.

Quyết định

102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

20/09/2009

582.

Quyết định

34/2010/QĐ-TTg ngày 8/4/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện

01/06/2010

583.

Quyết định

57/2010/QĐ-TTg ngày 17/09/2010

Về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch

10/11/2010

584.

Quyết định

63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010

Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

01/12/2010

585.

Quyết định

67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

25/12/2010

586.

Quyết định

69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

20/12/2010

587.

Quyết định

08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011

Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

15/03/2011

588.

Quyết định

09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011

Quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015

01/01/2011

589.

Quyết định

33/2011/QĐ-TTg ngày 10/6/2011

Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến tái định cư tại các khu, điểm tái định cư

05/08/2011

590.

Quyết định

43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư DA thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

06/10/2011

591.

Quyết định

30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012

Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

06/09/2012

592.

Quyết định

42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

01/12/2012

593.

Quyết định

54/2012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012

Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 -2015

01/02/2013

594.

Quyết định

52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

01/01/2013

595.

Quyết định

59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020

15/02/2013

596.

Quyết định

15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013

Về tín dụng đối với hộ cận nghèo

16/04/2013

597.

Quyết định

33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

25/7/2013

598.

Quyết định

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

10/12/2013

599.

Quyết định

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

Chính sách đặc thù về di dân

15/01/2015

600.

Thông tư

77/2002/BNN-TT ngày 28/8/2002

Về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

15 ngày kể từ ngày đăng công báo

601.

Thông tư

75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ hợp tác dùng nước.

19/01/2005

602.

Thông tư liên tịch

819/2004/TTLT /UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 10/11/2004

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 27/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

13/12/2004

603.

Thông tư

80/2007/TT-BNN ngày 24/09/2007

Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La

18/10/2007

Hết hiệu lực một phần

604.

Thông tư

34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

605.

Thông tư

08/2009/TT-BNN ngày 26/2/2009

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

12/4/2009

606.

Thông tư

07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010

Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

25/03/2010

607.

Thông tư

14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/03/2010

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

03/05/2010

608.

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

31/12/2010

609.

Thông tư liên tịch

13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011

Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

15/12/2011

610.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

611.

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/2010/TTg ngày 4/6/2010 của TTCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

01/06/2011

612.

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

28/05/2011

613.

Thông tư

34/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2011

Hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu

01/07/2011

614.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thuỷ sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3//2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

615.

Thông tư

52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011

Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

13/8/2013

616.

Thông tư

41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

01/3/2012

617.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thuỷ sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

618.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

619.

Thông tư liên tịch

51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 2/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT_BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

16/01/2014

620.

Quyết định

39/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005

Ban hành Quy định áp dụng đơn giá lập Quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

09/08/2005

621.

Thông tư

41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

20/11/2013

622.

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”Chương trình bố trí dân cư các vùng:Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2913-2015 và định hướng đến năm 2020”

11/3/2014

623.

Thông tư

15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

15/6/2014

624.

Thông tư

40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

29/12/2014

625.

Thông tư

46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

21/ 01 /2015

626.

Thông tư

52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

15/02/2015

X. LĨNH VỰC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUÔI

627.

Nghị định

66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006

Phát triển ngành nghề nông thôn

28/7/2006

628.

Quyết định

153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999

Về một số chính sách phát triển muối

30/7/1999

629.

Quyết định

132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000

Một số chính sách khuyến khích, phát triển ngành nghề nông thôn

09/12/2000

630.

Quyết định

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

10/3/2007

631.

Quyết định

11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

Chính sách phát triển ngành mây tre

05/4/2011

632.

Quyết định

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

01/01/2014

633.

Thông tư

116/ 2006/TT- BNN ngày 18/12/2006

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

15 ngày kể từ ngày đăng công báo

634.

Thông tư

88/2011/TT-BNN ngày 28/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng 23 hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

15/02/2011

635.

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định s68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách htrợ nhằm giảm tn thất trong nông nghiệp.

12/5/2015

636.

Thông tư

34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

1/1/2015

637.

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC NGÀY 28/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

16/6/2014

638.

Chỉ thị

24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản

08/10/2003

XI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

639.

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT 31/07/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản (Khoản 5, khoản 6 Điều 1)

01/02/2010

Hết hiệu lực một phần

640.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

641.

Thông tư

05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

8/3/2010

642.

Thông tư

25/2010/TT –BNNPTNT ngày 08/4/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

01/7/2010

643.

Thông tư

37/2010/TT –BNNPTNT ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

25/12/2010

644.

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT -BNNPTNT ngày 02/02/2010.

17/09/2010

Hết hiệu lực một phần

645.

Thông tư

50/2010/TT – BNNPTNT ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

Hết hiệu lực một phần

646.

Thông tư

51/2010/TT –BNNPTNT ngày 08/9/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

08/9/2010

647.

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản

07/03/2011

648.

Thông tư

13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

649.

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

650.

Thông tư

44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2011

Về việc bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/08/2011

651.

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

15/12/2011

652.

Thông tư

75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2011

653.

Thông tư

76/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2011

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/12/2011

654.

Thông tư

02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm

23/2/2012

655.

Thông tư

50/2012/TT -BNNPTNT ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

656.

Thông tư

55/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2012

657.

Thông tư

61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012

Quy định giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

27/12/2012

658.

Thông tư

02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

20/02/2013

659.

Thông tư

05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/1/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

01/7/2013

660.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

10/10/2013

661.

Quyết định

130/2008/
QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi

08/02/2009

662.

Quyết định

131/2008/
QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

08/02/2009

663.

Thông tư

24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

01/01/2015

664.

Thông tư

45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17/1/2015

665.

Thông tư

51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

10/2/2015

XII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

666.

Nghị định

199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/01/2014

667.

Quyết định

59/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2014

668.

Quyết định

58/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2014

669.

Quyết định

57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014

quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2014

670.

Thông tư

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/03/2007

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương

06/05/2007

671.

Thông tư

05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2012

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

03/03/2012

672.

Thông tư

46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2013

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

20/12/2013

673.

Quyết định

68/2008/QĐ-BNN ngày 27/05/2008

Ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/06/2008

674.

Quyết định

89/2008/QĐ-BNN ngày 25/08/2008

Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

24/09/2008

675.

Thông tư

06/2014/TT-BNNPTNT

quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

27/3/2014

676.

Thông tư

07/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT

27/3/2014

677.

Thông tư

39/2014/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2014

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong chi cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1/1/2015

678.

Thông tư

42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

02/1/2015

XIII. LĨNH VỰC THANH TRA

679.

Nghị định

107/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra thuỷ sản

13/09/2005

680.

Nghị định

153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005

Nghị định 153/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/01/2006

681.

Quyết định

415-TTg ngày 10/08/1994

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

10/08/1994

682.

Thông tư

01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra thủy sản ở địa phương

16/04/2006

683.

Thông tư

04/2006/TT- BTS ngày 24/05/2006

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản

22/06/2006

684.

Thông tư

73/2006/TT- BNN ngày 18/09/2006

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/10/2006

685.

Thông tư

02/2008/TT-BNN ngày 08/01/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP

31/01/2008

686.

Thông tư

34 /2013/TT-BNNPTNT
ngày 24/6/2013

Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

24/6/2013

687.

Quyết định

61/2003/QĐ-BNN ngày 07/05/2003

Ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

16/06/2003

688.

Quyết định

08/2006/QĐ-BTS ngày 19/04/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thuỷ sản

21/05/2006

689.

Quyết định

16/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

20/04/2006

690.

Quyết định

91/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật

12/11/2006

691.

Quyết định

92/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão

12/11/2006

692.

Quyết định

93/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Thú y

12/11/2006

693.

Quyết định

29/2007/QĐ-BNN ngày 19/04/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm

02/06/2007

XIV. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

694.

Quyết định

90/2007/QĐ-BNN ngày 9/11/2007

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/12/2007

Hết hiệu lực một phần

695.

Thông tư

72/2010/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2010

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

01/03/2011

696.

Thông tư

50/2013/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/01/2014

697.

Thông tư

20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014

Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp

11/8/2014

698.

Thông tư

49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/2/2015

XV. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - KHUYẾN NÔNG

699.

Nghị định

02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010

Về khuyến nông

01/3/2010

700.

Quyết định

162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008

Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

01/01/2009

701.

Quyết định

69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010

Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

20/12/2010

702.

Thông tư

14/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản

26/4/2009

703.

Thông tư

86/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

13/02/2010

704.

Thông tư liên tịch

183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông

30/12/2010

705.

Thông tư

16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011

Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/5/2011

Hết hiệu lực một phần

706.

Thông tư

50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

28/9/2011

707.

Thông tư

54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011

Về việc yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối

17/9/2011

Hết hiệu lực một phần

708.

Thông tư

52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011

07/12/2012

709.

Thông tư

55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2012

710.

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN , ngày 28/12/2012

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/02/2013

711.

Thông tư

15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2013

Quy định thực hiện một số điều của Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông

15/4/2013

712.

Thông tư

43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/12/2013

713.

Thông tư

55/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2013

Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09/02/2014

714.

Quyết định

36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006

Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/7/2006

715.

Thông tư

02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/3/2014

716.

Thông tư

09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquản lý

11/5/2014

717.

Thông tư

32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014

Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

29/10/2014

718.

Thông tư

48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014

Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

719.

Thông tư

55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014

Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

20/2/2015

XVI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH – HỢP TÁC QUỐC TẾ

720.

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng;

28/07/2007

Hết hiệu lực một phần

721.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 4/4/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.

10/5/2008

722.

Thông tư liên tịch

58/2008/BNN-KHĐT-TC ngày 2/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010.

Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

723.

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 6/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng.

26/06/2008

724.

Thông tư liên tịch

74/2008/TTLT /BTC-BNN ngày 4/8/2008

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp.

16/09/2008

725.

Thông tư

44/2009/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2009

Hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

04/9/2009

Hết hiệu lực một phần

726.

Thông tư

49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/08/2009

Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/09/2009

727.

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

31/12/2010

728.

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT /BTC-BNNPTNT-BYT ngày 8/7/2010

Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

23/08/2010

729.

Thông tư liên tịch

171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm

16/12/2010

730.

Thông tư liên tịch

183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông

30/12/2010

731.

Thông tư

11/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/3/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

732.

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/04/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

01/06/2011

Hết hiệu lực một phần

733.

Thông tư

12/2011/BNNPTNT ngày 15/4/2011

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/4/2012

734.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

23/08/2012

735.

Thông tư

46/2012/TT-BNNPTNT ngày 17/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

01/11/2012

736.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

12/12/2012

737.

Thông tư liên tịch

62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012

Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2013

738.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

02/03/2013

739.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/2/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

20/03/2013

740.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;

15/05/2013

741.

Thông tư

45/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2013

Trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/12/2013

742.

Thông tư liên tịch

100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020.

15/09/2013

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

743.

Nghị định

170/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004

Sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh

13/10/2004

744.

Quyết định

66/2007/QĐ-TTg ngày 15/05/2007

Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

18/06/2007

Tổng số: 744 văn bản