UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án “ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục” giai đoạn 2006 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH ngày 17 tháng 03 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em bị lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục” giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Hòa