ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế phối hợp hoạt động Y tế tuyến huyện”.

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của liên bộ Y tế - Nội vụ V/v: “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành “Quy chế phối hợp hoạt động Y tế tuyến huyện” kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực và được tổ chức thực hiện kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • TTr Tỉnh ủy;
  • TTr HĐND tỉnh;
  • CT, các PCT UBND tỉnh;
  • Lưu VT-VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Vương Mí Vàng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Y TẾ TUYẾN HUYỆN.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

_______________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Bản quy chế này quy định mối quan hệ, nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa khu vực, Bệnh viện đa khoa huyện (sau đây gọi chung là Y tế tuyến huyện). Nhằm đảm bảo sự thống nhất về mặt quản lý nhà nước và chuyên môn giữa Ngành và Cấp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp Y tế phát triển toàn diện, hoạt động có hiệu quả cao.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp: Mọi hoạt động về công tác y tế giữa các đơn vị Y tế tuyến huyện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên để quản lý và triển khai công tác y tế trong phạm vi địa bàn cấp huyện có hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất về hệ thống, về số liệu...

Điều 3. Trách nhiệm các bên trong quan hệ phối hợp hoạt động:

1. Phòng Y tê cấp huyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm….

Quản lý toàn diện Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (trong đó có y tế thôn, bản) về cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị y tế; Nhân lực và chế độ cán bộ; về lĩnh vực hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân (Trong đó: Chức năng chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các xã chưa có Trạm Y tế do Phòng khám đa khoa khu vực đảm nhiệm) và thực hiện 1 số nhiệm vụ như: Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chuẩn quốc gia về y tế xã; Làng sức khoẻ..., theo sự uỷ quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của Pháp luật.

Phòng Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn tuyến tỉnh.

2. Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

3. Bệnh viện đa khoa khu vực và Bệnh viện đa khoa huyện (gọi chung là Bệnh viện đa khoa huyện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh ).

4. Phòng khám đa khoa khu vực là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện đa khoa huyện, chịu sự quản lý toàn diện của Bệnh viện đa khoa huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra xây dựng xã đạt Chuẩn quốc gia về Y tế; Làng sức khỏe; Các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia của Phòng Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện.

5. Các đơn vị Y tế tuyến huyện có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo từng lĩnh vực cho toàn bộ hệ thống y tế cấp huyện.

6. Phòng Y tế huyện có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện triển khai các hoạt động chuyên môn cho các Trạm Y tế xã theo chương trình, kế hoạch và chịu sự chỉ đạo, giám sát của các đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh.

Chương II:

NHỮNG NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Điều 4. Phối hợp công tác quy hoạch, kế hoạch:

1. Phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện trên cơ sở căn cứ quy hoạch, kế hoạch của UBND cấp huyện; Trực tiếp tổ chức, triển khai và giám sát, báo cáo thường kỳ theo Quy định việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa cấp huyện phối hợp với Phòng Y tế huyện xây dựng, bổ sung kế hoạch phát triển y tế hàng năm, theo giai đoạn trên địa bàn huyện, sau đó thống nhất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sau khi được thông qua.

Điều 5. Phối hợp trong việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Y tế huyện có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ công tác y tế trên địa bàn huyện.

- Trình UBND huyện và Sở Y tế ban hành theo thẩm quyền những quy định về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế trên cơ sở quy định chung củ Nhà nước và Bộ Y tế; Tiến hành hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định sau khi đươc ban hành.

- Lĩnh vực khám chữa bệnh: Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, chính sách về khám chữa bệnh đối với tất cả các cơ sở y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn huyện. Trực tiếp chỉ đạo các Trạm Y tế xã về công tác khám chữa bệnh tại cơ sở.

- Lĩnh vực y tế dự phòng: Quản lý việc thực hiện tốt cac quy chế chuyên môn, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật về y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia đối với các cơ sở y tế, cung cấp các dịch vụ y tế có liên quan.

- Lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm: Quản lý và thực hiện tốt các quy chế bảo quản, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn.

- Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế: Quản lý việc sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị y tế đã được đầu tư và công trình y tế.

- Lĩnh vực hành nghề tư nhân: Thực hiện công tác Quản lý hành nghề y - Dược tư nhân theo Pháp luật của Nhà nước Quy định, hoặc uỷ quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện đối với các cơ sở hành nghề tư nhân (hành nghề y, y dược học cổ truyền, dược, trang thiết bị...) trên địa bàn huyện.

- Tổ chức và phối hợp Kiểm tra, thanh tra lĩnh vực y tế, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy định của Pháp luật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế và UBND huyện.

2. Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện để chỉ đạo, triển khai thực hiện những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tuyến về y tế dự phòng và các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia đối với tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực)

3. Bệnh viện đa khoa huyện là cơ sở cấp cứu, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện để chỉ đạo, triển khai thực hiện những Quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, Phòng chống dịch, phục hồi chức năng, chỉ đạo tuyến đối với tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực).

Điều 6. Phối hợp quản lý tổ chức, bộ máy cán bộ:

1. Phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế theo phân cấp của UBND huyện và quy định của Nhà nước, tham mưu cho UBND huyện và Sở Y tế tham gia xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ y tế huyện và y tế xã, khai thác và sử dụng nguồn cán bộ hiện có ở địa phương; Đồng thời phải có kế hoạch tạo nguồn, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, có đủ trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức các chức lãnh đạo các đơn vị Trạm Y tế xã theo phân cấp do UBND huyện quyết định. (Phòng, Y tế huyện, thị xã có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND huyện, thị sau khi thỏa với Cấp ủy, chính quyền xã).

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức các chức danh lãnh đạo Phòng khám đa khoa khu vực theo phân cấp do Sở Y tế quyết định. ( Bệnh viện đa khoa cấp huyện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Sở Y tế về nhân sự sau khi đã thỏa thuận với Cấp uỷ, chính quyền xã)

4. Phòng Y tế huyện có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa cấp huyện trong việc trưng tập, điều động cán bộ, phương tiện (ô tô, xe máy), trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc... phục vụ cho công tác phòng chống dịch, bệnh, ngộ độc thực phẩm, thiên tai, thảm hoạ xảy ra trên địa bàn theo yêu cầu của UBND huyện và Sở Y tế.

Điều 7. Phối hợp về công tác tài chính:

1. Phòng Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm: Quản lý công tác tài chính kế toán, quản lý ngân sách theo phân cấp của UBND huyện. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tài chính theo Quy định của Pháp luật.

2. Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa cấp huyện có trách nhiệm: Quản lý công tác tài chính kế toán và ngân sách của đơn vị theo phân cấp của UBND tỉnh. Có kế hoạch tài chính để sửa chữa nhỏ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chỉnh trang khuôn viên của đơn vị nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để đảm bảo cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Điều 8. Phối họp trong việc quản lý cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế:

1. Các đơn vị Y tế tuyến huyện có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả những cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà nước giao theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kỹ thuật, định mức kinh tế đã được Nhà nước, Bộ Y tế và UBND tỉnh ban hành.

2. Các đơn vị Y tế tuyến huyện có trách nhiệm động viên mọi nguồn lực, thế mạnh của địa phương, khai thác các nguồn tài trợ, hỗ trợ khác để đóng góp xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình y tế, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn.

Điều 9. Phối hợp trong công tác truyền thông , giáo dục sức khoẻ:

Trung tâm Y tế dự phòng huyện là đơn vị chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa cấp huyện vận động các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn huyện làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ, đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá về công tác y tế trên địa bàn huyện; Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật trong công tác Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ của Trung tâm Truyền thồng - Giáo dục sức khỏe tỉnh.

Điều 10. Các đơn vị Y tế tuyến huyện thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND huyện và Sở Y tế giao.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo:

1. Trưởng phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm triệu tập và chủ trì các cuộc họp hoặc giao ban chuyên môn hàng tháng với lãnh đạo các đơn vị Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa cấp huyện, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế và các cơ sở hành nghề Y, dược tư nhân...để kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác y tế trong tháng và thống nhất đề ra phương hướng trong tháng sau. Thời gian giao ban từ ngày 20 đến 25 hàng tháng và báo cáo bằng văn bản về UBND huyện và Sở Y tế.

- Thực hiện các hoạt động thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành, bao gồm các báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và đột xuất) về nhân lực, việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn, thực hiện các chương trình y tế theo chuyên ngành...). Cụ thể:

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của khu vực;.

2. Trung tâm Y tế dự phòng huyện và Bệnh viện đa khoa huyện gửi Báo cáo về Phòng Y tế huyện, đồng thời gửi cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Các phòng thuộc Sở Y tế, các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện tuyến tỉnh)

- Phòng Y tế huyện có trách nhiệm tổng hợp các hoạt động công tác y tế trên địa bàn huyện thành báo cáo chung về UBND huyện và Sở Y tế theo quy định.

3. Các đơn vị y tế cấp huyện phải có trách nhiệm thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động và có báo cáo kết quả về UBND huyện và Sở Y tế vào 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt những nội dung của bản Quy chế này thì được khen thưởng, những đơn vị, tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc bản quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao trách nhiệm cho Sở Y tế chỉ đạo Phòng Y tế cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện bản quy chế này trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa hợp lý, phù hợp thì báo cáo UBND Huyện và Sở Y tế tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện./.