UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1999

_______________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét Biên bản Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố và Ủy ban Nhân dân các huyện ngày 25/5/1999;

Xét Tờ trình số 06 TTr/LN ngày 25/5/1999 của Liên ngành: Tài chính vật giá- Cục Thuế về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui đinh giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1999 là 1.800 đồng/kg ( Một nghìn tám trăm đồng trên một kg) thi hành từ ngày 01/06/1999.

Điều 2. Giao Cục Thuế thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) chánh Văn phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính- vật giá, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Chí Thanh