UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chếmột cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vàGiám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (có danh mục chi tiết kèmtheo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyđịnh đã ban hành trước đây trái với quy định này, nay được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cácSở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCB-TH;
- Lưu VT, TN&MT.
ML.D/7- 2013/DD /QĐ/62.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN