BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NHÀ Ở

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổchức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dựán nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ởthương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcQuản lý nhà & thị trường bất động sản và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố 02 thủ tục hành chính mới ban hành về “điều chỉnh cơ cu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đimục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ” tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng hướngdẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xâydựng khu đô thị vàchuyển đổi nhà ở thương mại sang làmnhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

(Nội dung cụ th của từng thủ tục hành chính mới ban hànhtại Phần I, II của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Cụctrưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm về nội dungcác thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết địnhnày. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liênquan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia vềthủ tục hành chính.

Điều 3. Cụctrưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chánh Văn phòng Bộ, Thủtrưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, QLN, Phòng KSTT.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 859/QĐ-BXD ngày 13/9/2013 của Bộ Xây dựng)

PHẦNI

DANHMỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NHÀ Ở

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Thủ tục xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyn đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (đối với trường hợp có quy mô từ 500 căn hộ trở lên).

Nhà ở

Bộ Xây dựng

II

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Nhà ở

Sở Xây dựng

PHẦNII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NHÀ Ở

I. Thủ tục hành chính cấp Trungương

1. Thủ tục xin ý kiến của Bộ Xâydựng về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổimục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc côngtrình dịch vụ (đối với trường hợp có quy mô từ 500 căn hộ trở lên)

1.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin phép điềuchỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang nhàở xã hội hoặc công trình dịch vụ tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương là đơn vị đầu mối tiếp nhận, thụ lý hồ sơ xin chuyển đổihoặc điều chỉnh của các chủ đầu tư đ tchức thm định trước khi trình y ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ xinđiều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án, đối với trường hợp có quy mô từ 500 căn hộtrở lên, Sở Xây dựng soạn thảo văn bản trình Ủy ban nhândân cấp tỉnh xem xét và ký gửi đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến.

- Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lờibằng văn bản trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vănbản xin ý kiến.

- Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kểtừ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh kí quyếtđịnh cho phép điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án hoặc có văn bảntrả lời chủ đầu tư về việc không chấp nhận đề nghị điều chỉnh, chuyển đổimục đích sử dụng của dự án đó.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếphoặc qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thamgia ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu căn hộhoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại, bao gồm:

+ Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi(Theo mẫu)

+ Các bản sao đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt, ban hành, gồm: văn bản công nhận chủ đầu tư; văn bản chấp thuận đu tư;giấy chứng nhận đầu tư; quyết định phê duyệt dự án; hồ sơ,bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tngmặt bng của dự án; hthiếtkế cơ sở của dự án.

+ Phương án điều chỉnh cơ cấu căn hộhoặc chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội, công trình dịch vụ (kèmtheo bản vẽ thuyết minh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: Tối đa là15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Xây dựng

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Bộ Xây dựng

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Có

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Các dự ánphát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có quy mô từ 500căn hộ trở lên;

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Những dự ánnhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt nhưng chưa trin khai thi công xây dựnghoặc đã được triển khai thi công nhưng cơ cấu căn hộ hoặcmục đích sử dụng nhà ở thương mại không phù hợp với nhu cầu thị trường;

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Chủ đầu tưcác dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đượcđiều chỉnh quy mô căn hộ thương mại có diện tích lớn sang căn hộ thương mại códiện tích nhỏ hoặc chuyển đi các khối nhà chung cư và nhàở thương mại thấp tầng sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (bệnhviện, trung tâm y tế, trường học, khách sạn, công trình thương mại...) phải đảmbảo phù hợp với quyết định phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyểnđổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại của Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh và các nguyên tắc sau đây:

c.1) Nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cănhộ thương mại có diện tích lớn sang loại căn hộ có diện tích nhỏ:

- Bảo đảm an toàn, tiện lợi cho ngườisử dụng;

- Căn hộ diện tích nhỏ sau khi chuyểnđi phải có đủ không gian, diện tích sử dụng tối thiu như: Bếp, công trình vệ sinh, phòng tắm…;

- Có diện tích căn hộ sau khi chuyểnđổi không thấp hơn tiêu chuẩn tối thiu thiết kế nhà ở thương mại theo quy định của phápluật về nhà ở;

- Trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơcấu căn hộ mà không thay đổi tng diện tích sàn xây dựngnhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xemxét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quyhoạch tng mặt bằng của dự án; không áp dụng quy định vềdiện tích, cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kếnhà ở cao tầng TCXDCN 323:2004;

- Trường hợp dự án khi điều chỉnh cơcấu căn hộ mà tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở thay điso với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện điều chỉnhquy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Trong quátrình điều chỉnh, không áp dụng quy định về diện tích và cơ cấu căn hộ tại điểm6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDCN 323:2004 màthực hiện điều chỉnh theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng (ban hành theo Quyếtđịnh số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) để xem xét,điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án đó.

c.2) Nguyên tắc chuyển đổi dự án nhàở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ:

- Việc chuyển đổi nhà ở thương mạisang nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất vàđược hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, nhưng phải đảm bảo đúng tiêuchuẩn thiết kế nhà ở xã hội và bán, cho thuê, cho thuê mua đúng đối tượng theoquy định của pháp luật về nhà ở;

- Việc chuyển đicăn hộ nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ phải đảm bảo theo đúng tiêuchuẩn, quy chun tối thiểu và thựchiện việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau khi đầu tư xây dựng theođúng quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Các dự án đã nộp tiền sử dụng đấtthì được Nhà nước hoàn trả lại số tiền đã nộp hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụtài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước trên cơ sở tính toán lạitiền sử dụng đất của dự án sau khi đã điều chỉnh.

d) Yêu cu, điềukiện 4: Việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đíchsử dụng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ chỉ đượcthực hiện đối với các hạng mục công trình xây dựng và căn hộ (kcả cao tầng và thấp tầng) mà chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn, hợpđồng mua bán với khách hàng. Trường hợp đã ký các hợp đồng góp vốn, hp đồng mua bán với khách hàng thì trước khi thực hiện việc điều chỉnhcơ cấu căn hộ, điều chỉnh mục đích sử dụng thì phải được sự đồng ý của tất cảcác khách hàng đã ký hợp đồng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày08/3/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhàở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuynđổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

II. Thủ tục hành chính cấptỉnh

1. Thủ tục điều chỉnh cơcấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thươngmại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

1.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin phép điềuchỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyn đổi mục đích sử dụng nhà ởthương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ tại Sở Xây dựng các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương là đơn vị đầu mối tiếp nhận, thụ lý hồ sơ xin chuyển đổihoặc điều chỉnh của các chủ đầu tư đtổ chức thẩm địnhtrước khi trình y ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ xinđiều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án, Sở Xây dựng tổ chức họp để lấy ý kiến các cơquan có liên quan, gồm: Sở Kiến trúc - Quy hoạch (nếu có); Sở Tài nguyên và Môitrường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; y ban nhân dân quận, huyện nơi có dự án. Đơn vị đầu mối phải gửi hồ sơtới các cơ quan liên quan trước khi tổ chức họp. Ý kiếncủa đại diện các cơ quan tại cuộc họp thẩm định là ý kiến chínhthức về dự án và được lập thành biên bản.

- Sau khi tổ chức cuộc họp thẩmđịnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi biên bản cuộc họp thẩm định vềviệc xin điều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án kèm theo dự thảo Quyết định cho phépđiều chỉnh hoặc chuyển đổi (theo mu) để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.Trường hợp dự án không được chấp thuận điều chỉnh hoặc chuyển đổi thì ngoàibiên bản cuộc họp thẩm định, phải gửi kèm dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý dokhông được chấp thuận để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,quyết định.

- Trong thời hạn tối đa là 07 ngàylàm việc, ktừ ngày nhận được biên bản cuộc họp và dựthảo quyết định cho phép điều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án (hoặc dự thảo văn bảnkhông chấp thuận cho phép điều chỉnh hoặc chuyển đổi dự án) y ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ký ban hành theo thẩm quyền.

- Trường hợp dự án phát triển nhà ởthương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có quy mô từ 500 căn hộ trở trênthì Sở Xây dựng có trách nhiệm soạn thảo văn bản đtrìnhUBND cấp tỉnh xem xét và ký gửi đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến theo quyđịnh.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếphoặc qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi(theo mẫu);

- Các bản sao đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt, ban hành, gồm: văn bản công nhận chủ đầu tư; vănbản chấp thuận đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; quyết định phê duyệt dự án; hồsơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500hoặc quy hoạch tng mặt bằng của dự án; hồ sơ thiết kế cơsở của dự án.

- Phương án điều chỉnh cơ cấu căn hộhoặc chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội, công trình dịch vụ (kèmtheo bản vẽ thuyết minh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩmđịnh, quyết định cho phép điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án ti đa không quá 30 ngày làm việc, ktừ ngày nhậnđược hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Chủ đầu tư

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủtục hành chính: Sở Xây dựng

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sửdụng nhà ở thương mại do y ban nhân dân cấp tỉnh phêduyệt.

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơnxin phép điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụngnhà ở thương mại (Theo mẫu tại Phụ lục 01).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Có

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Những dự ánnhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt nhưng chưa trin khai thicông xây dựng hoặc đã được triển khai thi công xây dựngnhưng cơ cấu căn hộ hoặc mục đích sử dụng nhà ở thương mại không phù hợpvới nhu cầu thị trường;

b) Yêu cầu, điều kiện 2: Chủ đầu tưcác dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đượcđiều chỉnh quy mô căn hộ thương mại có diện tích lớn sang căn hộ thương mại códiện tích nhỏ hoặc chuyển đổi các khối nhà chung cư và nhà ở thương mại thấptầng sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (bệnh viện, trung tâm y tế,trường học, khách sạn, công trình thương mại...) phải đảm bảo phù hợp với quyếtđịnh phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sửdụng nhà ở thương mại của Chủ tịch y ban nhân dân cấptỉnh và các nguyên tắc sau đây:

b.1) Nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cănhộ thương mại có diện tích lớn sang loại căn hộ có diện tích nhỏ:

- Bảo đảm an toàn, tiện lợi cho ngườisử dụng;

- Căn hộ diện tích nhỏ sau khi chuyểnđổi phải có đủ không gian, diện tích sử dụng tối thiểu như: Bếp, công trình vệsinh, phòng tắm…;

- Có diện tích căn hộ sau khi chuyểnđổi không thấp hơn tiêu chuẩn tối thiểu thiết kế nhà ởthương mại theo quy định của pháp luật vnhà ở;

- Trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơcấu căn hộ mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạchđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉtiêu về dân số và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dựán; không áp dụng quy định về diện tích, cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9 và6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tng TCXDCN323:2004;

- Trường hợp dự án khi điều chỉnh cơcấu căn hộ mà tng diện tích sàn xây dựng nhà ở thay đổiso với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh quyhoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Trong quá trìnhđiều chỉnh, không áp dụng quy định về diện tích và cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDCN 323:2004 mà thực hiệnđiều chỉnh theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng (ban hành theo Quyết định số04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) để xem xét, điều chỉnhquy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tng mặt bằng củadự án đó.

b.2) Nguyên tắc chuyển đổi dự án nhàở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ:

- Việc chuyển đổi nhà ở thương mạisang nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất vàđược hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, nhưng phải đảm bảo đúng tiêuchuẩn thiết kế nhà ở xã hội và bán, cho thuê, cho thuê mua đúng đối tượng theoquy định của pháp luật về nhà ở;

- Việc chuyển đổi căn hộ nhà ở thươngmại sang công trình dịch vụ phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy chun tối thiểu và thựchiện việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau khi đầu tư xây dựng theođúng quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Các dự án đã nộp tiền sử dụng đấtthì được Nhà nước hoàn trả lại số tiền đã nộp hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụtài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước trên cơ sở tính toán lạitiền sử dụng đất của dự án sau khi đã điều chỉnh.

c) Yêu cầu, điều kiện 3: Việc điềuchỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang làm nhàở xã hội hoặc công trình dịch vụ chỉ được thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyểnđổi mục đích đối với các hạng mục công trình xây dựng và căn hộ (kểcả cao tầng và thấp tầng) mà chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng muabán với khách hàng. Trường hợp đã ký các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán vớikhách hàng thì trước khi thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đíchsử dụng thì phải được sự đồng ý của tất cả các khách hàng đã ký hp đồng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày08/3/2013 của Bộ Xây dựnghướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấucăn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyn đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

PHỤLỤC SỐ 01

(Banhành kèm theo Thông tư s02/2013/TT-BXD ngày08/3/2013 của Bộ Xây dng)

Tên chủ đầu tư d án
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /

, ngày tháng năm 201…

ĐƠNXIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU DIỆN TÍCH CĂN HỘ HOẶC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGNHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh, thành phố ..……….

1. Tên chủ đầu tư

2. Địa chỉ cơ quan, đơn vị:

3. Số điện thoại liên lạc: Fax:

4. Giấy phép kinh doanh

5. Tên dự án đề nghị điều chỉnh:

6. Địa đim xâydựng;

7. Lý do điều chỉnh (nêu rõ ngắn gọn);

8. Nội dung điều chỉnh;

9. Cam kết về tiến độ đầu tư thời hạnhoàn thành dự án;

Nơi nhận:- Như trên;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: …

Chủ đầu tư dự án(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

PHỤLỤC SỐ 02

(Banhành kèm theo Thông tư s02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dng)

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-……

, ngày ….. tháng ….. năm 201…

QUYT ĐỊNH

PHÊDUYỆT CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU CĂN HỘ HOẶC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ỞTHƯƠNG MẠI

THẨMQUYN BAN HÀNH

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấutổ chức của ………;

Các căn cứ khác có liên quan ……………………………………………………………

Xét đề nghị của chủ đầu tư dự án ……………………………………………………….

Biên bản họp liên ngành số …….ngày …….. tháng …….. năm……,

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại vănbản số .... ngày …….. tháng …….. năm ……,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1: Chấpthuận phê duyệt việc điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mụcđích sử dụng với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án;

2. Địa điểm xây dựng;

3. Được phép điều chỉnh cơ cấu diệntích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng (nêu rõ các nội dung được chấpthuận);

4. Tiến độ hoàn thành dự án.

Điều 2: Tổchức thực hiện.

Điều 3: Tráchnhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: ...

Quyền hạn, chức vụ của người kí
(chữ ký, dấu)
Họ và tên