ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2012/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2012 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BANHÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỈNH NINH BÌNH LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰCHIỆN NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số08/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợpđồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy;
- Đảng ủy khối CQ tỉnh; Đảng ủy khối DN tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng