ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định thu học phí các lớp đại học tại chức

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/03/1996;

Căn cứ Công văn số 27/CV-HĐND ngày 29/4/1998 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc phê chuẩn việc thu học phí tại các lớp đại học tại chức;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 97/TT-TC ngày 20/04/1998 về việc đề nghị quy định thu học phí các lớp đại học tại chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu học phí các lớp đại học tại chức như sau:

- Lớp ĐH tài chính kế toán: 700.000đ/học viên/năm

- Lớp ĐH báo chí: 720.000đ/học viên/năm

- Lớp ĐH giao thông: 1.200.000đ/học viên/năm

- Lớp ĐH xây dựng: 1.000.000đ/học viên/năm

- Lớp ĐH chính trị: Miễn thu học phí.

Điều 2. Giao cho Trường Chính trị tổ chức thu học phí của các lớp đại học tại chức đào tạo tại trường.

- Khi thu học phí, Trường Chính trị phải sử dụng biên lai do ngành thuế phát hành, mở sổ theo dõi việc thu nộp và sử dụng đồng thời báo cáo quyết toán theo chế độ hiện hành.

- Nguồn thu từ học phí nộp 100% vào ngân sách, căn cứ vào tổng số tiền học phí thu được, giao cho Sở Tài chính vật giá xem xét và cấp lại cho Trường Chính trị theo các mục tiêu, chương trình đào tạo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Trường Chính trị, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì, Sở Tài chính vật giá thống nhất cùng với Trường Chính trị báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng