UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2001/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhândân và Uỷ ban Nhân dân;

Căn cứ Thông báo số 29-TB/TU ngày17/12/2001 thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 25tháng 10 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Chínhquyền tỉnh (công văn 362/CV .TC ngày 22/11/2001),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy định tạm thời về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và thu hútnguồn nhân lực tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức Chính quyềntỉnh phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/01/2002. Các Quy định của UBND tỉnh trước đây trái với Quy định này đềubãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcsở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căncứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
Vụ Địa phương II
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh
- Thành viên UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành tỉnh
- UBND huyện, TP Cà Mau
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh
- CV Tổng hợp, Văn xã
- Lưu VP.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH CÀ MAU.
(Ban hành theo quyết định số: 86/2001/QĐ-UB ngày 24/12/2001 của UBND tỉnhCà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1- Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡngnguồn nhân lực được qui định trong văn bản này áp dụng cho các đối tượng là:

1.1- Cán bộ, công chức trong biênchế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của Tỉnh (sau đây gọi tắt là cán bộ, côngchức) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng,đoàn thể của tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp).

1.2- Cán bộ hưởng định suất ở xã,phường, thị trấn.

1.3- Cán bộ, sĩ quan ngành Công an,Quân đội, Bộ đội Biên phòng.

1.4- Cán bộ quản lý trong các doanhnghiệp Nhà nước.

1.5- Công nhân lành nghề bậc 5 trởlên ở các doanh nghiệp nhà nước; nghệ nhân thuộc các ngành nghề được Nhà nướckhuyến khích, bảo trợ.

1.6- Sinh viên của tỉnh đang học tạicác trường đại học chính qui; học sinh của tỉnh đang đi học các trường năngkhiếu ở Trung ương (con liệt sỹ, thương binh, gia đình có sổ chứng nhận hộnghèo).

Điều 2- Hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhânlực được qui định trong văn bản này áp dụng cho đối tượng là trí thức có trìnhđộ đại học trở lên, chấp hành sự phân công của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thểđang công tác hoặc được tuyển vào công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chínhsự nghiệp của Tỉnh.

Điều 3- Hỗ trợ kinh phí đãi ngộ và khenthưởng được qui định trong văn bản này áp dụng cho đối tượng là Giáo sư, PhóGiáo sư, Tiến sĩ, Thạc sỹ, Đại học; những năng khiếu, tài năng có thành tíchcao trong học tập, văn nghệ, thể dục thể thao; những tác giả có công trìnhnghiên cứu khoa học đem lại hiệu qủa kinh tế - xã hội cao, những tác phẩm vănhọc-nghệ thuật tiêu biểu.

Điều 4- Cán bộ, công chức học các ngành sauđây được hỗ trợ kinh phí theo quy qui định trong văn bản này gồm:

4.1- Lý luận Chính trị.

4.2- Quản lý Nhà nước.

4.3- Quản lý Kinh tế.

4.4- Thạc sỹ.

4.5- Tiến sỹ.

4.6- Tin học, ngoại ngữ trình độ C.

4.7- Đối với cán bộ, công chức chưacó bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành, có nguyện vọng đi học phảiđăng ký và được cơ quan quản lý có thẩm quyền cử đi học.

4.8- Cán bộ, công chức có nguyệnvọng đi học nhưng chưa được tổ chức cử đi học, không trong qui hoạch đào tạo,bồi dưỡng hoặc có nguyện vọng học thêm nhiều bằng thì thực hiện theo hình thứchọc tự túc được áp dụng tại Điều 8 của văn bản này.

4.9- Đào tạo, bồi dưỡng chuyênngành.

Chương II

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG

Điều 5- Những đối tượng được hỗ trợ kinhphí đào tạo, bồi dưỡng là những người được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnhủy, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Quyết định cử đi học theo quy định tại điều 1.

Điều 6- Mức hỗ trợ kinh phí:

6.1.- Cán bộ, công chức đi học ngoàitỉnh từ 30 ngày trở lên được hỗ trợ 300.000 đồng/ người/ tháng. Nếu người đihọc là nữ hoặc dân tộc ít người được hỗ trợ thêm 50.000 đồng/ người/ tháng.

6.2- Cán bộ, công chức đi học ngoàitỉnh dưới 30 ngày được hưởng phụ cấp lưu trú hiện hành.

6.3- Cán bộ công chức đi học trongtỉnh từ 30 ngày trở lên (xa nơi làm việc từ 20 km trở lên) được hỗ trợ 100.000đồng/ người/ tháng.

6.4- Cán bộ công chức đi học trongtỉnh dưới 30 ngày (xa nơi làm việc từ 20 km trở lên) được hưởng phụ cấp lưu trúhiện hành.

6.5- Riêng Cán bộ xã, phường, thịtrấn ( đang hưởng sinh hoạt phí )đi học xa nơi làm việc từ 20 km trở lên cònđược hỗ trợ thêm 10.000 đ/người/ ngày.

6.6- Đối với các khóa đào tạo, bồidưỡng ở nước ngoài:

Khi có yêu cầu cử cán bộ, công chứcđi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Chínhquyền căn cứ vào quy định của Bộ Tài chính và học phí nước sở tại, tham mưu cụthể về kinh phí trình Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định cụ thể từngtrường hợp.

Điều 7- Hỗ trợ kinh phí học tập, đi lại:

7.1- Tiền học phí, tài liệu, y tếphí được thanh toán theo phiếu thu thực tế của từng trường.

7.2- Trợ cấp làm luận án tốt nghiệp:

- Bảo vệ luận án tốt nghiệp Tiến sĩ:20.000.000 đồng.

- Bảo vệ luận án tốt nghiệp Thạc sĩ:12.000.000 đồng.

7.3- Tiền vé máy bay, tàu, xe:

7.3.1- Học ở các tỉnh phía Bắc: mỗinăm được thanh toán đi về 2 lần vào dịp hè và tết Nguyên Đán (4 lượt/ năm) cho:

- Cán bộ từ Phó giám đốc sở, ban,ngành, đoàn thể, uỷ viên Ban Thường vụ huyện, thành ủy, phó chủ tịch UBND, HĐNDhuyện, thành phố, sỹ quan từ Trung tá và chuyên viên chính có mức lương 4,47trở lên. Nếu đi máy bay được thanh toán tiền vé máy bay, hoặc tiền vé tàu, xetheo gía ghi trên vé.

- Cán bộ còn lại được thanh toántiền vé xe, tàu thông thường.

7.3.2- Học ở các tỉnh phía Nam được thanh toán tiền vé tàu, xe công cộng nhưng không qúa 04 lần (8 lượt/ năm).

7.3.3- Học trong tỉnh có cự ly từ cơquan làm việc đến trường trên 20 km, mỗi tháng thanh toán không quá 01 lần ( 02lượt/tháng).

Điều 8- Hỗ trơ kinh phí khuyến khích tự đàotạo:

Đối với cán bộ công chức trong biênchế Nhà nước, thu xếp tự túc đi học (đúng ngành), không ảnh hưởng đến nhiệm vụchuyên môn đang được giao, khi học xong tiếp tục công tác tại đơn vị cũ hoặcchấp hành theo sự phân công của tổ chức được hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp(phải có bằng tốt nghiệp và học bạ):

- Tiến sĩ: 15.000.000đồng.

- Thạc sĩ: 10.000.000đồng.

- Đại học: 5.000.000 đồng.

Điều 9- Đối với sinh viên đang học đại họchệ chính quy:

Sinh viên đại học hệ chính quy, cóhộ khẩu ở tỉnh Cà Mau thuộc các đối tượng là con liệt sĩ, con thương binh, conbệnh binh, con gia đình thuộc diện nghèo ( có sổ chứng nhận hộ nghèo ), sinhviên là người dân tộc, được hỗ trợ 2.000.000 đồng /SV/ năm học.

Điều 10- Đối với năng khiếu, nghệ nhân:

10.1- Học sinh năng khiếu của tỉnhđang đi học các trường năng khiếu ở Trung ương, được hỗ trợ 1.000.000 đồng /HS/năm học.

10.2- Nghệ nhân ở các ngành nghềđược Nhà nước khuyến khích, bảo trợ, được cử đi học các lớp về kỹ thuật nângcao tay nghề, bậc thợ có thời gian học từ 30 ngày trở lên được hỗ trợ 400.000đồng/người/ tháng.

Chương III

HỖ TRỢ KINH PHÍ THU HÚT

Điều 11- Đối với cán bộ, công chức trongtỉnh:

11.1- Bác sỹ công tác tại các trạm ytế ở các xã thuộc vùng sâu, vùng khó khăn được hỗ trợ hàng tháng 200.000 đồng(các xã thuộc vùng sâu, vùng khó khăn do UBND tỉnh quy định). Nếu bác sĩ là nữhoặc người dân tộc được hỗ trợ thêm 50.000 đồng/tháng.

11.2- Giáo viên có trình độ Đại học,trực tiếp đứng lớp giảng dạy tại các trường ở các xã thuộc vùng sâu, vùng khókhăn được hỗ trợ hàng tháng 100.000 đồng (các xã thuộc vùng sâu, vùng khó khăndo UBND tỉnh quy định). Nếu giáo viên là nữ hoặc người dân tộc được hỗ trợ thêm50.000 đồng/tháng.

11.3- Kỹ sư, cử nhân công tác tạicác cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp mà cơ quan đơn vị đo’đóng trên địa bànthuộc các xã vùng sâu, vùng khó khăn (các xã thuộc vùng sâu, vùng khó khăn doUBND tỉnh quy định) được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ tháng. Nếu là nữ hoặc ngườidân tộc được hỗ trợ thêm 50.000 đồng/tháng.

11.4- Cán bộ, công chức có trình độđại học đang công tác tại các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể cấp tỉnh,huyện được tổ chức điều động biệt phái xuống xã công tác, được hỗ trợ (ngoàitiền lương) hàng tháng 100.000 đồng trong thời gian biệt phái ( tối đa khôngqúa 03 năm). Nếu cán bộ, công chức là nữ hoặc người dân tộc được hỗ trợ thêm50.000 đồng/tháng.

Điều 12- Đối với sinh viên:

Sinh viên (trong và ngoài tỉnh) tốtnghiệp đại học hệ chính qui loại trung bình, khá, giỏi, trúng tuyển vào ngạchcông chức ở tỉnh Cà Mau, có cam kết công tác ít nhất là 07 năm trở lên, được hỗtrợ 01 lần khi nhận nhiệm vụ ở huyện: trung bình 3.000.000 đ/SV, khá 4.000.000đ/SV, giỏi 5.000.000 đ/SV.

Điều 13- Đối với cán bộ, công chức ngoài tỉnhđến Cà Mau công tác:

Đối với cán bộ, công chức có họchàm, học vị : Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, tuổi đời không quá 55, cóđủ sức khỏe về Cà Mau công tác theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (công bố vàoquý I hàng năm), có cam kết công tác thời gian ít nhất là 07 năm, Tỉnh sẽ xemxét tiếp nhận, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức công tác như:

- Được ưu tiên mua nhà trả góp hoặcưu tiên mua đất làm nhà.

- Nhập hộ khẩu theo cán bộ, côngchức như vợ hoặc chồng; con, cha, mẹ.

- Hưởng hỗ trợ 01 lần sau khi nhậnnhiệm vụ: (Nếu một người nhưng có nhiều tiêu chuẩn thì hưởng ở mức tiêu chuẩncao nhất).

+ Giáo sư, tiến sỹ : 20.000.000đồng.

+ Phó giáo sư: 15.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ: 10.000.000 đồng.

Chương IV

KHEN THƯỞNG

Điều 14- Về khen thưởng:

14.1- Cán bộ, chiến sĩ, nhân dântỉnh Cà Mau có các đề tài, Dự án khoa học ở các lĩnh vực, được Hội đồng Khoahọc của tỉnh trở lên công nhận và áp dụng có hiệu quả thì được UBND tỉnh tặngbằng khen, kèm theo phần thưởng từ 15.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

14.2- Học sinh phổ thông của tỉnhđạt các giải học sinh giỏi vòng quốc gia:

- Đạt giải nhất: Tặng bằng khen củaUBND tỉnh và 3.000.000 đ.

- Đạt giải nhì: Tặng bằng khen củaUBND tỉnh và 2.000.000 đ.

- Đạt giải ba: Tặng bằng khen củaUBND tỉnh và 1.000.000 đ.

- Đạt giải khuyến khích : Tặng bằngkhen của UBND tỉnh và 500.000 đ.

14.3- Các vận động viên, nghệ sỹ củatỉnh đạt giải quốc gia:

- Đạt Huy chương Vàng: Tặng bằngkhen của UBND tỉnh và 3.000.000 đ.

- Đạt Huy chương Bạc: Tặng bằng khencủa UBND tỉnh và 2.000.000 đ.

- Đạt Huy chương Đồng: Tặng bằngkhen của UBND tỉnh và 1.000.000 đ.

Nếu đơn vị đạt giải ( tùy theo thứhạng ) UBND tỉnh có mức khen riêng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15- Các đối tượng được qui định trongvăn bản này phải chấp hành theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền, nếukhông chấp hành sự phân công hoặc công tác chưa đủ thời gian theo cam kết thìphải bồi hòan lại kinh phí do tỉnh đã trợ cấp.

Điều 16-

16.1- Giao cho Ban Tổ chức Chínhquyền tỉnh kiêm thường trực Hội đồng đào tạo là cơ quan thường trực, phối hợpvới Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh trong việc đào tạobồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn và kiểm traviệc thực hiện qui định này. Hàng năm xem xét đối tượng, nhu cầu, số lượng,ngành nghề của các cấp , các ngành trong tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định vàoquý I hàng năm. Phối hợp với sở Tài chính vật giá và các ngành hữu quan hướngdẫn, lập kế hoạch thanh toán, chi trả kinh phí cho các đối tượng nêu trên.

16.2- Giao cho sở Kế hoạch và đầu tưcùng sở Tài chính vật giá, hàng năm cân đối nguồn kinh phí để đầu tư cho việcthực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thu hút nhân lực của tỉnh. Sở Tài chínhvật giá có trách nhiệm hướng dẫn, việc chi cấp, thanh quyết toán cho các đốitượng nêu trên.

16.3- Giao cho sở Xây dựng có phươngán qui hoạch, bố trí qũi đất tại thành phố Cà Mau và tại thị trấn các huyện lỵtrình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở cho đội ngũ tríthức được qui định tại Điều 13 trong bản qui định này.

Điều 17- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácBan, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tráchnhiệm xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chứccủa ngành,đơn vị mình. Hàng năm lập kế hoạch đào tạo gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủyvà Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh xem xét trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 18- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổchức đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyêntruyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức và nhân dân. Đẩy mạnh việcthực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực; động viên, hướngnghiệp cho con em mình đi học theo nhu cầu của tỉnh và sau khi tốt nghiệp trởvề công tác tại tỉnh nhà.