BỘ NỘI VỤ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 86/2003/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

BỘTRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệphội Xuất khẩu lao động Việt Nam, đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép thànhlập Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam.

Điều 2: Hiệp hội Xuấtkhẩu lao động Việt Namtổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt vàchịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong hoạtđộng của hội.

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Namtự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Chủ tịch Hiệp hộiXuất khẩu lao động Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và Chánh Vănphòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến