UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiêu phường nhân chính, quận thanh xuân, tỷ lệ 1/500

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội:
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2020;
Căn cứ Quyết định số 85 / 2006/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân - Hà Nội, tỷ lệ 1/500;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân - Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND Phường Nhân Chính; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu