UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Áp dụng thực hiện theo cơ chế "một cửa" tại Sở Giao thông Vận tảitỉnh Bắc Ninh, bao gồm các lĩnh vực công việc sau:

 

1. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các dự án công trình xây dựng giao thông;

2. Thẩm định thiết kế, nghiệm thu kỹ thuật xe cơ giới cải tạo;

3-Thẩm định và chấp thuận phương tiện tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng ô tô; cấp phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”, cấp “Sổ nhật trình chạy xe”;

4. Cấp phù hiệu “Xe Hợp đồng”;

5. Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào;

6. Xét duyệt và cấp Quyết định mở Bến khách ngang sông;

7. Cấp đổi, nhập, di chuyển Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Áp dụng cả ô tô, Mô tô);

8. Đăng ký phương tiện thủy nội địa, xe máy chuyên dùng;

9. Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán thi công các hạng mục công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông đường bộ;

10. Cấp giấy phép thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác;

11. Cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe siêu trường, siêu trọng;

(Có quy định thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết và lệ phí kèm theo).

Điều 2: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định đối với các lĩnh vực công việc áp dụng thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông Vận tải; định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và Thủtrưởng các các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ