ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 86/ 2007/QĐ-UBND

Pleiku , ngày 13 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH1 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND tỉnh V/v quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của trưởng Ban Đền bù - GPMB & Tái định cư, Ban quản lý Đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND tỉnh Như sau:

1/ Bổ sung vào điểm 4d của điều 1: Riêng phương án và dự toán hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án do UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Đền bù & GPMB và Tái định cư làm chủ đầu tư: giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

2/ Bổ sung vào điểm 5 của điều 1: Ban Đền bù - GPMB & Tái định cư, Ban quản lý Đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh: thực hiện quyền của chủ đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh giao nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho quyết định số 82/2007QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư; chủ dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng