UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC PHÂNBỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008, THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂNSÁCH 2008 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dựtoán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND7 ngày 20tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách 2008 -2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyđịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thờikỳ ổn định ngân sách 2008 - 2010.

Điều 2.

1. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sáchđịa phương ban hành kèm theo Quyết định này đã bao gồm tiền lương theo quy địnhtại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày27/9/2005, Nghị định 119/2005/NĐ-CP ngày 27/9/2005, Nghị định 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ và tiềnlương tối thiểu dự kiến mức 540.000 đồng. Định mức này là cơ sở để xây dựng dựtoán chi ngân sách từng cơ quan, đơn vị dự toán thuộc tỉnh và làm căn cứ tínhdự toán, xác định nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách tỉnh, huyện, thị xã trêncơ sở đó xác định việc phân cấp ngân sách giữa tỉnh và huyện, thị (bao gồm cảngân sách xã, phường, thị trấn);

2. Đối với các huyện, thị xã khi áp dụng địnhmức này mà dự toán chi thường xuyên năm 2008 thấp hơn mức dự toán chi năm 2007do Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao tại Quyết định 271/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006thì được bổ sung để đảm bảo không thấp hơn mức dự toán năm 2007 và có mức tănghợp lý theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Trong trường hợp nguồnthu không đáp ứng nhu cầu chi theo định mức, Uỷ ban nhân dân các cấp trình Hộiđồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp phương án giảm chitương ứng với tỷ lệ giảm nguồn thu của ngân sách.

3. Căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thườngxuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định này, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã ban hành mức phân bổdự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới cho thờikỳ ổn định ngân sách 2008 – 2010, đồng thời báo cáo Sở Tài chính tổng hợp báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hằng năm khi thực hiện phân bổ và giao dự toánchi thường xuyên cụ thể cần áp dụng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hànhđể đảm bảo định mức chi theo quy định. Tính toán định mức chi để thực hiện cácchế độ, tiên chuẩn, định mức sửa chữa trụ sở làm việc và phương tiện vận tải,mua sắm và sửa chữa máy móc, phương tiện, dụng cụ văn phòng.

Điều 3. Sở Tài chính triển khai, hướngdẫn các đơn vị thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiệnđịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo đúng quyđịnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn