ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 86/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ2004-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/04/2004 của Chính phủ về quy định sốlượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên UBND các cấp;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 28/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê chuẩn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2009;
Căn cứ Quyết định số 529/QĐ – TTg ngày 28/05/2004, Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày08/09/2006 và Nghị quyết số 22, 23 của HĐND thành phố khóa XIII, kỳ họp thứ 9ngày 13/07/2007 về kết quả bầu cử bổ sung các Phó chủ tịch UBND và Thành viênUBND thành phố nhiệm kỳ 2004-2009;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung công tácthuộc phạm vi thành phố Hà Nội được định hướng theo mối quan hệ ngành, gồm:

1. Nội chính, Kế hoạch pháttriển kinh tế-xã hội, Quy hoạch;

2. Kinh tế, Tài chính, Ngânhàng, Bưu chính-Viễn thông;

3. Văn hóa-Xã hội;

4. Xây dựng, Quản lý Đô thị,Giao thông vận tải;

5. Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất;

6. Công nghiệp, Tiểu thủ côngnghiệp, Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thương mại, Du lịch, Hội nhập kinhtế quốc tế.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBNDthành phố trực tiếp phụ trách các khối công tác nói trên; các Ủy viên UBNDthành phố được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chuyên môn thuộc phạmvi thành phố.

Trên cơ sở định hướng trên, phâncông công tác của các Thành viên UBND thành phố Hà Nội như sau:

1. Chủ tịch UBND thành phốNguyễn Quốc Triệu:

- Chịu trách nhiệm trước Chínhphủ, Thành ủy và HĐND thành phố về quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố;lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND Thành phố; tổ chức thựchiện Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên vàNghị quyết của HĐND thành phố; triệu tập các phiên họp của UBND thành phố, chỉđạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vựccông tác: An ninh quốc phòng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, kếhoạch-đầu tư, đối ngoại, tôn giáo, quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị,công tác tổ chức và cán bộ, địa giới hành chính, chương trình công tác của UBNDthành phố.

- Ký các văn bản pháp quy về chếđộ, chính sách và các báo cáo của UBND thành phố trình Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố.

- Giữ mối quan hệ thường xuyêngiữa UBND thành phố với Thành ủy, HĐND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thànhphố, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các Đoànthể nhân dân.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khenthưởng thành phố; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo thực hiện chươngtrình an ninh, quốc phòng, cải cách hành chính, trật tự an toàn xã hội, phòngchống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Trưởng Ban chỉ đạo Quốcgia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Tổ trưởng Tổ công tác tiếp nhận và giảiquyết ban đầu các đề xuất dự án đầu tư.

- Xử lý các vấn đề liên quan đếncác ngành: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơquan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ,Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Thi đua khen thưởng thànhphố, Ban Tôn giáo thành phố.

2. Phó Chủ tịch UBND thànhphố Phí Thái Bình:

- Là Phó Chủ tịch thường trựcUBND Thành phố, giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác Văn phòng UBND thành phố; đảmbảo các hoạt động của UBND Thành phố, xây dựng các chương trình công tác tháng,quý, năm của UBND thành phố; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xãhội hàng quý, 6 tháng và cả năm; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của UBND thànhphố trình Thành ủy, HĐND Thành phố và báo cáo Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về quản lý Nhà nước đối với cáclĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể, pháttriển nghề và làng nghề, các khu-cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệcao; du lịch, thương mại, quản lý thị trường, các dịch vụ phục vụ sản xuất; đổimới và phát triển doanh nghiệp, sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh và xây dựngquy định, cơ chế quản lý các doanh nghiệp Trung ương và Hà Nội trên địa bànthành phố; quản lý vốn tại các doanh nghiệp; phụ trách xúc tiến đầu tư, xúctiến thương mại, xúc tiến du lịch.

- Trưởng Ban đổi mới và pháttriển doanh nghiệp; Trưởng Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế; Trưởng Ban chỉđạo 127; Trưởng Ban chỉ đạo ISO của thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo chương trình“Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực”; Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển nghềvà làng nghề; Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toànlưới điện cao áp; Trưởng Ban chỉ đạo mô hình quản lý điện nông thôn thành phố;Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý vi phạm hành chính; Tổ trưởng Tổ công tác tiếpnhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủtịch hành chính.

- Chủ tịch Hội đồng đặc xá thànhphố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơquan: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Thương mại, Banquản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã, Tổng Công tyDu lịch, Tổng Công ty Thương mại, Công ty điện lực Hà Nội, Công ty Điện tử HàNội, Công ty sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, Công ty sản xuất kinhdoanh đầu tư dịch vụ Việt Hà và các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước củacác ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực đượcphân công.

3. Phó Chủ tịch UBND thànhphố Hoàng Mạnh Hiển:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về quản lý Nhà nước đối với cáchoạt động: Thu, chi ngân sách; xác lập, ổn định giá cả, tổ chức thị trường tàichính, quản lý và xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn; đảm bảo sự phốihợp đồng bộ giữa các ngân hàng, kho bạc, chứng khoán, đáp ứng nhu cầu sản xuấtkinh doanh của mọi thành phần kinh tế; kinh doanh và dự trữ lương thực; tài sảncông tại các cơ quan hành chính sự nghiệp; giám sát các loại quỹ thuộc khối phụtrách.

- Chỉ đạo thực hiện về cơ chếtài chính ngân sách đặc thù với Thủ đô theo quy định của Chính phủ.

- Chủ nhiệm chương trình huyđộng và sử dụng vốn đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội ở Thủ đô; Trưởng Ban chỉđạo chương trình công nghệ thông tin; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ chế chínhsách xã hội hóa; Trưởng Ban chỉ đạo kê khai và xử lý tài sản công; Trưởng Banđại diện ngân hàng chính sách xã hội; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư pháttriển; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Môi trường; Trưởng Ban chỉ đạo một số giảipháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán tại Hà Nội, Trưởng Banchỉ đạo đề án xây dựng Trung tâm tài chính ngân hàng.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơquan: Sở Tài chính, Sở Bưu chính Viễn thông, Bưu điện thành phố, Cục Thống kê,các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trung tâmgiao dịch chứng khoán Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển và các cơ sở thuộc thẩmquyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

4. Phó Chủ tịch UBND thànhphố Ngô Thị Thanh Hằng:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về quản lý Nhà nước đối với cáclĩnh vực: Văn hóa-thông tin, khoa học- công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo,thể dục thể thao, lao động và các vấn đề xã hội, dân số gia đình và trẻ em, bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thông tin đại chúng, các hội.

- Trưởng Ban chăm sóc sức khỏeban đầu; Phó Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội; TrưởngBan chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chủ tịchHội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng;Trưởng Ban chỉ đạo Dự án bảo tồn tôn tạo và xây dựng di tích Thành cổ- Cổ Loa;Trưởng BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Giữ mối quan hệ phối hợp vớiỦy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị và các Đoàn thể nhân dân.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơquan: Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học-Côngnghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thể dục-Thể thao, Sở Tư pháp, Ủyban dân số-gia đình và Trẻ em, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinhtế và Đô thị, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố, Trường Đào tạo cán bộLê Hồng Phong, các Trường Cao đẳng trực thuộc thành phố, Bảo hiểm xã hội Hà Nộivà các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

5. Phó Chủ tịch UBND thànhphố Nguyễn Văn Khôi:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về quản lý Nhà nước đối với cáclĩnh vực: Đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và chỉ đạothực hiện các chính sách về xây dựng nhà ở; quản lý, phát triển giao thông vậntải, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng các công trình công cộng: công viên vàcác khu vui chơi, giải trí.

- Trưởng Ban chỉ đạo Chươngtrình nghiên cứu phát triển tổng thể thành phố (HAIDEP); Trưởng Ban chỉ đạo vềchính sách xây dựng, phát triển nhà ở và điều hành chương trình phát triển nhàở (gồm cả cải tạo các khu chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm); Trưởng Ban chỉ đạoxây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Tây, hồ Trúc Bạch; Trưởng ban chỉ đạo 197 củaThành phố (thực hiện Chỉ thị 135/TTg , Nghị quyết 09, 13, Nghị định 39, 40, 47, 87/CP ); Thành viên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xây dựng quy hoạch vùng Thủđô; Tổ trưởng Tổ điều phối vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban chỉ đạo Hội đồngphát triển bền vững.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơquan: Sở Giao thông công chính, Sở Xây dựng, Ban điều hành chương trình pháttriển nhà ở thành phố, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội,Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án hạ tầngTả ngạn, Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và phát triểnnhà Hà Nội, Tổng Công ty vận tải, Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịvà các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

6. Phó Chủ tịch UBND thànhphố Vũ Hồng Khanh:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về quản lý Nhà nước đối với cáclĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên-môi trường và nhà đất.

- Chỉ đạo thực hiện: Chươngtrình phát triển kinh tế ngoại thành, phát triển sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp, ngư nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng; quản lý đê điều, phòngchống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác địa chính, quản lý nhà đất, tàinguyên và môi trường; công tác giải phóng mặt bằng và các chính sách có liênquan đến giải phóng mặt bằng.

- Chủ tịch Hội đồng thi hành ándân sự và chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng giải quyếttồn tại về nhà chính sách (Hội đồng 297); Chủ tịch Hội đồng tư vấn giao quyềnsử dụng đất và cho thuê đất; Trưởng Ban phòng chống tai nạn và thương tích khẩncấp; Trưởng Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả lụt bão, thiên tai; Trưởng Ban kiểmtra về quản lý, sử dụng đất; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tếngoại thành và xây dựng nông thôn mới; tham gia Ban chỉ đạo quy hoạch tổng thểđồng bằng sông Hồng; Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố.

- Giữ mối quan hệ phối hợp vớiHội Nông dân thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơquan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhàđất, Thanh tra thành phố, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố và các cơsở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của các ngành này; giải quyết các khiếunại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

7. Ủy viên UBND thành phốNguyễn Thị Hồng Hà:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về tổ chức, điều hành bộ máy Vănphòng UBND thành phố để phục vụ các hoạt động chỉ đạo của UBND thành phố.

- Tổ chức phối hợp công tác củaVăn phòng UBND thành phố với Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH HàNội, các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quancủa Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố, các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xãhội.

- Đảm bảo giữ mối quan hệ củaUBND thành phố với các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bànthành phố.

- Giúp Chủ tịch UBND thành phốtrong việc phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để giải quyếtmột số công tác: Cải chính hộ tịch, đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, xác địnhlại dân tộc, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Được Chủ tịch UBND thành phốủy quyền ký các Quyết định và các văn bản hành chính về công việc này.

- Tổ chức tiếp dân và đôn đốccác cấp, ngành thuộc thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và côngdân.

8. Ủy viên UBND thành phốNguyễn Đức Nhanh:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về công tác trật tự trị an, antoàn xã hội, an ninh chính trị, quản lý giáo dục tội phạm; chỉ đạo lực lượngcông an thành phố tại địa bàn các quận, huyện, phường, xã, thị trấn làm nòngcốt giúp chính quyền các cấp quản lý đô thị và trật tự xã hội.

- Phó Thường trực Ban Chỉ đạo197 của thành phố, đảm bảo thi hành các Nghị định 39, 40, 47, 87/CP, Chỉ thị135/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình bảo vệ an ninh chính trị, giữgìn trật tự an toàn xã hội.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quânsự thành phố xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ thành phố trong mọi tình huống.

9. Ủy viên UBND thành phố HoàngHoa Châu;

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về công tác xây dựng và củng cốnền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn thành phố;phối hợp với các cấp, ngành thực hiện việc giáo dục quốc phòng ở địa phương;xây dựng thành phố, quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

- Chỉ đạo lực lượng vũ trangthành phố phối hợp với Công an thành phố giữ vững an ninh chính trị và trật tựan toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng lực lượng vũ trang,đăng ký, quản lý nguồn động viên và lực lượng dự bị, thực hiện công tác tuyểnquân và động viên.

- Thường trực Hội đồng nghĩa vụquân sự thành phố; Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng.

10. Ủy viên UBND thành phốLưu Tiến Định:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về nghiên cứ các biện pháp, chếđộ, cơ chế chính sách để xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệuquả, hiệu lực của chính quyền các cấp, các ngành; quản lý địa giới hành chính.

- Nghiên cứu và đề xuất các cơchế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của thành phố gồm: Chính sách về đàotạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức Nhà nước của thành phố; chính sách thu hút và sử dụng nhân tài

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố:

+ Công tác tiếp nhận cán bộ,công chức chưa có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội chuyển từ địa phương khác về HàNội.

+ Chỉ đạo thực hiện Chương trìnhcải cách nền hành chính quốc gia của thành phố và thực hiện quy chế dân chủ ởcơ sở.

11. Ủy viên UBND thành phốTriệu Đình Phúc:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về công tác kế hoạch và đánh giátình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội hàng quý, 6 tháng và cả năm để UBNDthành phố báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố và Chính phủ.

- Chỉ đạo xây dựng các quy định,cơ chế quản lý các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoặc đăng ký kinh doanhtrên địa bàn thành phố; tạo điều kiện cho mọi nguồn vốn được đưa vào đầu tư.Phụ trách công tác xúc tiến đầu tư.

12. Ủy viên UBND thành phốNguyễn Đình Đức:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về xây dựng và thực hiện chế độ,chính sách quản lý lao động, giải quyết việc làm và các chính sách về xã hộitrên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo kiểm tra, thanh trađối với các đơn vị về việc chấp hành luật pháp và các quy định của Nhà nướcthuộc lĩnh vực lao động-thương binh-xã hội; xem xét và giải quyết theo thẩmquyền các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực ngành.

13. Ủy viên UBND thành phốNguyễn Quang Thành:

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND thành phố, HĐND thành phố về quản lý điều hành thu-chi ngânsách Nhà nước trên địa bàn thành phố theo đúng Luật Ngân sách; thực hiện việcnghiên cứu, xây dựng các chế độ chính sách nhằm đổi mới công tác quản lý tronglĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả và công tác thẩm định giá của thành phố.

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch, tập thể UBND Thành phố, HĐND thành phố về quản lý điều hành thu chi ngânsách Nhà nước trên địa bàn thành phố theo đúng Luật Ngân sách; thực hiện việcnghiên cứu, xây dựng các chế độ chính sách nhằm đổi mới công tác quản lý tronglĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả và công tác thẩm định giá của thành phố.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, thựchiện kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm của thành phố. Đảm bảo việc thu-chicho toàn bộ sự nghiệp phát triển của thành phố.

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu,đề xuất thành lập các Quỹ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

- Là Ủy viên Ban chỉ đạo Chươngtrình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở Thủ đô; Thườngtrực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố.

Điều 2. Những nguyên tắcchủ yếu trong phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố:

1. Các Phó Chủ tịch giúp Chủtịch và thay mặt Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực côngtác thuộc phạm vi các ngành, các cấp theo sự phân công của Chủ tịch UBND thànhphố; kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện các chủ trương,chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các Phó Chủ tịch không xửlý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cấp, ngành thành phố.

2. Trong phạm vi quyền hạn vànhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc và chịutrách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về quyết định của mình. Trong quátrình giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Phó Chủtịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giảiquyết, đảm bảo sự thống nhất chung. Trong trường hợp giữa các Phó Chủ tịch còncó những vấn đề chưa thống nhất ý kiến thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyếtcông việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định. Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủtịch UBND thành phố ký các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Các Phó Chủ tịch UBND thànhphố xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng, quý, năm, báo cáo Chủ tịchđể xây dựng Chương trình công tác chung của UBND thành phố, báo cáo Thường vụ Thànhủy, HĐND thành phố và Chính phủ.

4. Các Phó Chủ tịch UBND thànhphố có trách nhiệm tham gia đầy đủ và chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo tại cácphiên họp của UBND thành phố; tại các phiên họp, các Phó Chủ tịch có thể trựctiếp báo cáo hoặc ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn báo cáo.

5. Tùy theo yêu cầu công táchàng năm của thành phố hoặc thực tế phát sinh, các Phó Chủ tịch còn điều hànhnhững công việc khác do Chủ tịch giao.

6. Một số công trình Kỷ niệm1000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ có sự điều chỉnh, phân công giữa các khối bằngvăn bản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ của các Ủyviên UBND thành phố:

1. Các Ủy viên UBND thành phốchịu trách nhiệm điều hành các mặt công tác thuộc các ngành, lĩnh vực được phâncông và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các quyết định liên quan đến việcthực hiện các công việc.

2. Giúp Chủ tịch, các Phó Chủtịch UBND thành phố chuẩn bị nội dung các vấn đề cần đưa ra tại các phiên họpcủa UBND thành phố; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND thành phố được quyđịnh tại Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay cho Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND ngày 04/08/2006của UBND Thành phố về việc phân công công tác của các Thành viên UBND thành phốHà Nội nhiệm kỳ 2004-2009. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đềubãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, tùytình hình cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, điều chỉnh phân côngcông tác của các Thành viên UBND thành phố cho phù hợp.

Các Thành viên UBND thành phố,Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cácquận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Các đ/c Thành viên HĐNDTP;
- Văn phòng và các Ban của Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể;
- HĐND, UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu