ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔQUỐC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tụctăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trongtình hình mới; Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người giai đoạn2011- 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BCA-V28 ngày30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an triển khai thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông báo số 902/TB /TT-BCĐngày 27/6/2005 của Thường trực Ban Chỉ đạo các Nghị quyết liên tịch và kết quảcuộc họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT và kiện toàn Ban Chỉđạo các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với UBTUMTTQ Việt Nam và các tổchức thành viên;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờtrình số 84/TTr-CAT-PV11 ngày 02/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chốngtội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm các ông(bà):

1. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban

2. PCT UBND tỉnh phụ trách Khối Vănxã - Phó trưởng Ban

3. GĐ Công an tỉnh - Phó trưởng BanTT

4. GĐ Sở LĐ-TB&XH - Phó trưởngBan

5. PGĐ Công an tỉnh phụ trách phongtrào - Thành viên

6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thànhviên

7. CHT BCHQS tỉnh - Thành viên

8. CHT BCH BĐBP tỉnh - Thành viên

9. GĐ Sở Tài chính - Thành viên

10.GĐ Sở Tư pháp - Thành viên

11. GĐ Sở NN&PTNT - Thành viên

12. GĐ Sở KH&ĐT - Thành viên

13. GĐ Sở GD&ĐT - Thành viên

14. GĐ Sở Nội vụ - Thành viên

15. GĐ Sở VH-TT&DL - Thành viên

16. GĐ Đài PT-TH tỉnh - Thành viên

Mời Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham giaPhó trưởng Ban Chỉ đạo và các ông (bà) sau đây tham gia làm thành viên Ban Chỉđạo:

1. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

2. Chánh án TAND tỉnh

3. Viện trưởng VKSND tỉnh

4. Tổng biên tập Báo Bình Phước

5. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

6. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Namtỉnh

8. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữViệt Nam tỉnh

9. Bí thư Tỉnh đoàn

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ giúpviệc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc đặt tại Văn phòng Công an tỉnh.

Điều 2: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạmvà xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có nhiệm vụ, quyềnhạn như sau:

1. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướngdẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiệnChương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chốngtội phạm mua, bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctheo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và quy định của pháp luật.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thựchiện phòng, chống các loại tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc trong từng giai đoạn để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cácđơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

3. Tham mưu, đề xuất HĐND, UBND tỉnhban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện chươngtrình phòng, chống các loại tội phạm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc.

4. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợptình hình, kết quả thực hiện chương trình phòng, chống các loại tội phạm vàphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND và UBNDtỉnh theo dõi, chỉ đạo.

5. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BanChỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ ánnghiêm trọng về an ninh chính trị, kinh tế, tham nhũng, trật tự an toàn xã hội,các vụ án ma tuý, các vụ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực văn hoá, dịch vụvăn hóa, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phótrưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các công việccủa Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo uỷ quyền hoặc đi vắng.

Điều 3:

1. Công an tỉnh - Thường trực BanChỉ đạo:

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - TrưởngBan Chỉ đạo Quyết định phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thànhviên Ban Chỉ đạo; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp hoạt động củaBan Chỉ đạo; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cho phù hợp, hoạtđộng đạt hiệu quả.

- Trực tiếp tham mưu Chủ tịch UBNDtỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm; phòng, chống matuý; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xãhội trực tiếp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực phòng,chống mại dâm; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, tái hoà nhập cộngđồng.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 568/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngàyký./.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu