BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 860/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHUYÊN NGÀNH NGHIỆM THU DỰ THẢO TIÊUCHUẨN: CHUYỂN DỊCH EN 480 (11 PHẦN) “PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG, VỮA, VỮA LỎNG -PHƯƠNG PHÁP THỬ” 1-2, 4-6, 8, 10-14, MÃ SỐ TC 22-09

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Viện Khoa họcCông nghệ xây dựng tại công văn số 1204/VKH-KHKT ngày 18/8/2011 về việc thànhlập Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn:Chuyển dịch EN 480 “Phụ gia cho bê tông, vữa, vữa lỏng - Phương pháp thử” (11phần) 1-2, 4-6, 8, 10-14, mã số TC 22-09;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụKhoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộiđồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn: Chuyển dịchEN 480 “Phụ gia cho bê tông, vữa, vữa lỏng - Phương pháp thử” (11 phần) 1-2,4-6, 8, 10-14, do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng thực hiện.

Hội đồng gồm 11 thành viên (códanh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3. Chánh Văn PhòngBộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Khoa họcCông nghệ xây dựng và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ nhiệm dự án;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

DANH SÁCH

HỘIĐỒNG KHCN CHUYÊN NGÀNHNGHIỆM THU DỰ THẢO TIÊU CHUẨN

Chuyểndịch EN 480 “Phụ gia cho bê tông, vữa, vữa lỏng - Phương pháp thử” (11 phần)1-2, 4-6, 8, 10-14(Kèm theo Quyết định số: 860 /QĐ-BXD ngày 21 tháng 9 năm 2011của Bộtrưởng Bộ Xây dựng)

Chủ tịch Hội đồng:

1

TS. Nguyễn Trung Hòa

Vụ trưởng Vụ KHCN&MT

Thư ký Hội đồng:

2

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Chuyên viên Vụ KHCN&MT

Các Uỷ viên phản biện:

3

PGS.TS. Hoàng Phó Uyên

Viện Khoa học thủy lợi

4

TS. Bùi Danh Đại

Trường Đại học Xây dựng

Các Uỷ viên Hội đồng:

5

TS. Trần Bá Việt

Phó Viện trưởng Viện KHCN xây dựng

6

PGS.TS. Nguyễn Như Quý

Trường Đại học Xây dựng

7

KS. Nguyễn Viết Cường

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm Sông Đà

8

KS. Nguyễn Đình Lợi

Giám đốc TT Xi măng-Bê tông - Viện Vật liệu xây dựng

9

KS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Viện chuyên ngành VLXD&BVCT- Viện KHCN Giao thông vận tải

10

ThS. Hoàng Hữu Tân

Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng

11

CN. Đoàn Bích Nga

Viện tiêu chuẩn CL Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Khách mời của Hội đồng:

1

PGS.TS Cao Duy Tiến

Viện trưởng Viện KHCN XD

2

TS. Vũ Thị Ngọc Vân

Viện KHCN XD