UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/2005/QĐ-UB

Phủ Lý, ngày 27 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT /BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ.

Điều 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam do Giám đốc phụ trách, Phó Giám đốc giúp việc và một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Biên chế của Văn phòng từ 15-16 người thuộc biên chế sự nghiệp được tỉnh giao hàng năm.

- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, biên chế được sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ quy định nhiệm vụ cụ thể cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài Nguyên Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương