ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------
Số: 862/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
----------------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

Xét đề nghị của Giám đc Sở Công Thương tại tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 08/4/2015 về việc phân cấp quản lý và cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phân cấp quản lý và cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
1. Giao Sở Công Thương thực hiện việc quản lý và cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh bao gồm các đối tượng sau:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên (trừ các cơ sở do Bộ Công Thương cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 58/2014/TT-BCT );
Cơ sở kinh doanh nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản của 02 bộ trở lên bao gm các siêu thị và các cơ sở kinh doanh trong chợ (trừ chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản).
2. Giao cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc quản lý và xác nhận đăng ký (theo mẫu) cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ các mặt hàng ngành công thương quản lý (là những cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật); Buôn bán hàng rong; các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không cần điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định (Điều kiện bảo quản đặc biệt đối với thực phẩm là việc sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ để duy trì các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố bảo quản khác theo yêu cầu của nhà sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm); Giấy xác nhận đăng ký có giá trị trong vòng 03 năm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Kế hoạch-đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương; "Báo cáo"
-
Chủ tịch UBND tỉnh; ’’
-
Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
-
Lưu VT, TH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?