ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠIDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánhgiá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát vàđánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 648/TTr-STC ngày 17/5/2013 về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộctỉnh năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại doanh nghiệp nhà nướctrực thuộc tỉnh năm 2012 chi tiết như sau:

I. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch NamĐịnh - Xếp loại A

2. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định -Xếp loại A

3. Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông - Xếploại B

4. Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long - Xếploại B

II. Doanh nghiệp công ích

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Ý Yên - Xếp loại A

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Vụ Bản - Xếp loại A

3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Mỹ Thành - Xếp loại A

4. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Nam Ninh - Xếp loại A

5. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Xuân Thủy - Xếp loại A

6. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Hải Hậu - Xếp loại A

7. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủylợi Nghĩa Hưng - Xếp loại A

8. Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định - xếploại A

9. Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định -Xếp loại A

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc: Sở Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong