THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 53/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài tiếng nói Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố Cần Thơ do Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam quy định sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 2. Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm