THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 864/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BANCHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 11 về phương án quy hoạch, xâydựng Nhà Quốc hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựngNhà Quốc hội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm các thành viên sau:

Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn SinhHùng.

Phó Trưởng ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn HồngQuân.

Phó Trưởng ban: Một Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các ủy viên:

1. Ông Lê Quang Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2. Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3. Ông Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

6. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.

7. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

8. Ông Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội.

10. Bà Nguyễn Thị Duyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội bảođảm yêu cầu về phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội đã nêu tại Nghị quyếtsố 77/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI,kỳ họp thứ 11.

2. Chỉ đạo việc đề xuất các cơ chế và giải pháp đặc thù trong quátrình chuẩn bị và thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội thực hiện Dự án; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quátrình chuẩn bị và thực hiện Dự án.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nướcvà nước ngoài để chuẩn bị và thực hiện Dự án.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, những văn bản do TrưởngBan Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; những văn bản docác Phó Trưởng Ban ký được sử dụng con dấu của Quốc hội, của Bộ Xây dựng; nhữngvăn bản do các ủy viên Ban Chỉ đạo ký thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được giaođược sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 4.Giao Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế hoạtđộng của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng