BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1994

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sản