UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜISỐNG VĂN HÓA” TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” tại Tờ trình số 646/TTr-VHTTDL ngày 22.7.2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan ban,ngành, đoàn thể thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của UBNDtỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chứcvà hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa” tỉnh.

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm:Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệmvụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khaithực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tácgia đình ngày càng sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh và gắn kết chặt chẽ với cáccuộc vận động khác.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thường xuyên hoạtđộng, có kế hoạch cụ thể, hiệu quả; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng vềnội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắcchỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tráchnhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓTRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khaithực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tácgia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọinguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượngPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đônđốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình do Ban Chỉ đạo banhành.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thamgia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa”.

5. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo cáccấp theo hướng:

5.1. Cấp huyện: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện làm PhóTrưởng ban Thường trực, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Phó trưởng banTuyên giáo làm Phó trưởng ban; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo,Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Phó Chủtịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện làm Uỷ viên Thường trực, các ngành liênquan làm ủy viên;

5.2. Cấp xã: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã làmTrưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa - Xãhội làm Phó trưởng Ban Thường trực, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã làmPhó trưởng Ban; cán bộ văn hóa xã, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc, Chủ tịch Hội CựuChiến binh, Chủ tịch Hội Phụ nữ làm uỷ viên thường trực, các ủy viên khác doTrưởng Ban Chỉ đạo cấp xã quyết định;

5.3. Ở thôn, làng, khu phố: Củng cố tổ chức vàhoạt động của Ban vận động hiện có, Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Trưởng Banvận động.

6. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biếnnhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, khen thưởng và đề nghị Nhànước khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuấtsắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động củaBan Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xâydựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc ủy quyền cho PhóTrưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triểnkhai công tác, sơ kết, tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa”, công tác gia đình.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉđạo, chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa BanChỉ đạo ở tỉnh với Ban Chỉ đạo ở các huyện, thị xã, thành phố.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các vănbản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Chỉđạo

1. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, chủtrì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổngkết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đìnhkhi được ủy quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạchhoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các vănbản thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 8. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉđạo

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các uỷ viên thườngtrực Ban Chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốctỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hộinghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để đưa ra BanChỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặt Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện cáchoạt động đột xuất, cấp bách.

3. Thảo luận, quyết định các hoạt động của BanChỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban Chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

4. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉđạo theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉđạo

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉđạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơquan thành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 5 và Điều 10 của Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác giađình theo hệ thống tổ chức của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo chương trình,kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trìnhphối hợp, kế hoạch phối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chínhtrị, chuyên môn nghiệp vụ trong Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa”, công tác gia đình.

Điều 10. Nhiệm vụ cụ thể của thành viênvà cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnhchủ trì, phối hợp với các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhândân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng xây dựng Phong trào “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa”, chính sách, pháp luật về gia đình; chủ trì Cuộcvận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nhiệmvụ Thường trực Ban Chỉ đạo; thực hiện quản lý Nhà nước, tổ chức thi đua - khenthưởng phong trào Gia đình văn hóa; thôn, làng và khu phố văn hóa; “Xã đạtchuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa” ở địa phương.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, định hướng vềtư tưởng chỉ đạo trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với cácban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết,tham gia hưởng ứng sâu rộng xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”.

5. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với cáccơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉđạo giao.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện phongtrào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và phong trào họctập, lao động, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động.

7. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,Tỉnh Đoàn, Hội Cựu Chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình theo hệ thống đoàn thể từ tỉnhđến cơ sở.

8. Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sửdụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì,phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chứctriển khai thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội trong Phong trào “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợpvới trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi trả kinh phí điện táng, hỏatáng người chết.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủtrì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trườngvà các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Cảnước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

11. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức triển khai công tác chăm sóc sức khỏe chonhân dân trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các trường học.

13. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong lực lượng công an nhân dân.

14. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong lực lượng quân độinhân dân.

15. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn công tác thi đua,khen thưởng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,công tác gia đình.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phốihợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế và các cơ quan liên quan chỉđạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường trongPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo, hướng dẫnquy hoạch các nghĩa trang nhân dân.

17. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phátsóng, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo,hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độđề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo và các thànhviên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công củaTrưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Theo đề nghị của các cơ quanthành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định bổ sung hoặc thay thếdanh sách thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnhđạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 14. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng condấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ đượcphân công hoặc uỷ quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉđạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

Điều 16. Phối hợp hoạt động

Phối hợp hoạt động thường xuyên, hiệu quả giữacác cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vàcác địa phương với hình thức:

1. Phối hợp theo chương trình, kế hoạch liênngành đã được ký kết.

2. Phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể trongtừng thời gian.

3. Phối hợp triển khai thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cùng lĩnh vực, địa bàn.

Điều 17. Họp Ban Chỉ đạo

1. Họp Ban Chỉ đạo định kỳ: 06 tháng một lần.

2. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 03 tháng một lần.

3. Hội nghị Sơ kết phong trào toàn tỉnh: 02 nămmột lần.

4. Hội nghị Tổng kết phong trào toàn tỉnh: 05năm một lần.

6. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Chỉ đạo cóthể triệu tập hợp bất thường.

Điều 18. Kiểm tra phong trào

1. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình thựchiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương,một năm một lần.

2. Khi cần thiết, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ủyquyền cho Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tratình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ởcác địa phương và ở các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, báo cáo Trưởng BanChỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 19. Báo cáo hàng năm

1. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban Chỉđạo các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiệnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình vớiThường trực Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo), trước ngày 30tháng 11 hàng năm (ước tính kết quả các danh hiệu thi đua); ban hành quyết địnhvà gửi quyết định công nhận danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa; cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạtchuẩn văn minh đô thị về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 31.12 hàngnăm.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bảnvề tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”và công tác gia đình trong toàn tỉnh với Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 15tháng 01 của năm sau (so với thời gian tại điểm 1- điều 19).

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈĐẠO

Điều 20. Văn phòng Thường trực

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo,đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Văn phòngThường trực Ban Chỉ đạo gồm: Chánh Văn phòng phụ trách chung, Phó Chánh Vănphòng và chuyên viên tham mưu thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Mời các chuyên gia tư vấn, những người cókinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”, công tác gia đình tham gia các hoạt động của Văn phòng Thườngtrực và làm việc theo chế độ hợp đồng.

4. Tùy theo nhu cầu cụ thể, Văn phòng Thườngtrực mời cán bộ giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo tham gia các hoạt động của Vănphòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 21. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạocó chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và các nhiệm vụ khác doBan Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo;các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết và hội thảo về Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình.

b) Tổ chức các cuộc họp định kỳ tại Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

c) Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản chỉđạo; đầu mối liên hệ và phối hợp các hoạt động chỉ đạo Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình.

d) Kiểm tra thực hiện phong trào và làm việc vớiBan Chỉ đạo các cấp về công tác chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa”, công tác gia đình theo ủy quyền của các Phó Trưởng Ban Chỉđạo.

đ) Nghiên cứu, đề xuất nội dung, tiêu chí và cơchế chính sách, chủ trương, giải pháp tăng cường chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụcông tác về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tácgia đình.

e) Thường trực giải quyết và trình Ban Chỉ đạogiải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình.

g) Thông báo bằng văn bản kết luận của TrưởngBan Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được uỷ quyền) tại mỗi cuộc họpBan Chỉ đạo.

Điều 22. Chế độ làm việc

1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng condấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt độngtheo kế hoạch hàng năm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó TrưởngBan Chỉ đạo phê duyệt.

3. Cán bộ giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉđạo; thực hiện sự phân công của Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉđạo.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thànhviên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 24. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Quy chế này ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa” các huyện, thị xã, thành phố./.