BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 826/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 22/4/2011 CỦA BỘ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tại tờ trình số 569/TTr-CPO-TCHC ngày 27/4/2011 và đề nghị của Vụ Hợp tác quốc tế tại văn bản ngày 27/4/2011 V/v Xin điều chỉnh nội dung Quyết định Thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB6);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 826/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/4/2011 của Bộ V/v Thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ, cụ thể như sau:
1. Thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án WB6) trực thuộc Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi để giúp chủ dự án, cơ quan chủ quản thực hiện chương trình dự án theo quy định của pháp luật.
2. Ban Quản lý dự án WB6 có trụ sở đặt tại thành phố Cần Thơ và được sử dụng tài khoản và con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng;
- Lưu VT, TCCB (15b, NTL).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Vũ Văn Tám

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?