ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TỈNHCÀ MAU ĐẾN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 124/TTr-SVHTTDL ngày06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2015 (kèm theo Kế hoạch s 49/KH-SVHTTDL ngày 06/6/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. GiaoSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các s, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện;hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kếhoạch này.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- PVP (H.Hùng);
- Trung tâm Công báo;
- VXT;
- Lưu: VT.Tr 12/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng