ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜIGIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1917/QĐ-UBND NGÀY 14/9/2011 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNHTỶ LỆ ĐỂ LẠI TRÊN SỐ THU PHÍ CHO TỔ CHỨC THU PHÍ VỆ SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 15n/ 2010/NQ-HĐND ngày 09tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 15 về mức thu,quản lý và sử dụng phí vệ sinh;

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phívệ sinh;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh tại Công văn số 50/HĐND-PC ngày 24 tháng 4 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Gia hạn thời gian thực hiện Quyếtđịnh số 1917/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh quy định tỷ lệ để lại trên sốthu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh từ ngày 01/01/2013 đến thời điểm HĐND tỉnhban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 15 về mức thu,quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân: thành phố Huế, các thị xã, các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu