BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY MÌ ĂN LIỀN BÌNH TÂY(THUỘC CÔNG TY KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM) THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNHTÂY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CPngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nướcthành Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 31tháng 12 năm 1998 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việcphê duyệt phương án chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần Thựcphẩm Bình Tây;

Theo đề nghị của Tổng giám đốcCông ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam, (công văn số 649/1998/VP ngày 19 tháng 12năm 1998), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổchức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây, (đơn vị hạch toánphụ thuộc Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam), gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điềulệ:

- Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là:7.900.000.000 đồng (bẩy tỷ chín trăm triệu đồng Việt Nam), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao độngtrong doanh nghiệp: 51% vốn điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượngngoài doanh nghiệp: 49% vốn điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng ViệtNam.

2) Giá trị củaNhà máy Mì ăn liền Bình Tây (theo Quyết định số 3364/QĐ-TCKT ngày 29 tháng 12năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Nhà máy Mì ăn liềnBình Tây tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 1998 để cổ phần hóa):

- Giá trị thực tế doanh nghiệp:10.063.861.313 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tạidoanh nghiệp: 7.860.037.766 đồng

3) Ưu đãi cho ngườilao động trong doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần được mua theo giáưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 39.584 cổ phần (gồm 241 người);giá trị được hưởng theo giá ưu đãi là 1.187.520.000 đồng; trong đó, tổng số cổphần mua theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần:7.870 cổ phần (gồm 50 người).

4) Về giải quyết lao động dôi dư vàđào tạo lại cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Đối với số lao động dôi dư, Nhà máygiải quyết theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quyết toán theo số thực chi.

- Về chi phí đào tạo lại, Nhà máy lậpPhương án chi tiết (căn cứ định mức đào tạo của Nhà nước), báo cáo Công ty xemxét trình Bộ giải quyết.

Điều 2.Chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kỹ nghệThực phẩm Bình Tây) thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây kể từ ngày 01tháng 01 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Côngty cổ phần Thực phẩm Bình Tây.

- Tên giao dịch quốc tế: BINHTAY FOODCOMPANY, viết tắt là: BIFOCO.

- Trụ sở đặt tại: 634 Bis Phạm VănChí, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây kinh doanh ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩucác loại thực phẩm, bao bì giấy (bao gồm in trên bao bì theo giấy phép của BộVăn hóa-Thông tin) và các loại vật tư, thiết bị chuyên ngành.

- Thương mại dịch vụ và ngành nghềkhác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Côngty cổ phần Thực phẩm Bình Tây là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngàyđược cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sửdụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5.Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Nhà máy Mì ăn liềnBình Tây tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểmsoát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần)

Giám đốc và Kế toán trưởng Nhà máy Mìăn liền Bình Tây có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàngiao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thựcphẩm Bình Tây.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 7.Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng chuyên ngànhthuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam và Giám đốc Nhà máyMì ăn liền Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 7,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Tổng Cục QLV&TSNN tại DN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Cục QLV & TSNN tại DN TPHCM
- Ngân hàng, Kho bạc NN TPHCM,
- Các Sở: Tài chính, KHĐT, Công an Tp Hồ Chí Minh,
- Công đoàn Công nghiệp VN,
- CTy Cổ phần Thực phẩm Bình Tây,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Khánh