UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 87/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 24 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ HUYỆN DIÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2004của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng “Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định vàthẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp,cụm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chínhvề khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2791/TTr-STC-VG ngày 11tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòasản xuất cung ứng cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn thành phố Nha Trang vàhuyện Diên Khánh như sau:

STT

Mục đích sử dụng nước

Lượng nước sử dụng trong tháng

Đơn giá
(đồng/m3)

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

SH1

Mức 5 m3/người/tháng

1.911

SH2

Trên 5 đến 10 m3/người/tháng

2.866

SH3

Trên 10 đến 15m3/người/tháng

3.582

SH4

Trên 15 m3/người/tháng

4.776

2

Cơ quan Hành chính, đơn vị sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

2.866

3

Bệnh viện, nhà hộ sinh

Theo thực tế sử dụng

2.388

4

Phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

2.866

5

Hoạt động SXVC

Theo thực tế sử dụng

3.582

6

Hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch

Theo thực tế sử dụng

5.493

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch ghi tại Điều 1 là giá bán tại đồng hồ đo lượngtiêu thụ nước của các hộ ký hợp đồng sử dụng nước sạch trực tiếp với Công tyCấp thoát nước Khánh Hòa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);

Giá tiêu thụ nước sạch ghi tại Điều 1 không bao gồm:

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được quyđịnh tại Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh v/v Ban hànhquy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải sinh hoạt.

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đượcquy định tại Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 củaBộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hưuớng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2005 và thay thếcho Quyết định số 2378/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Chủtịch UBND thành phố Nha Trang, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, Giám đốc Công tyCấp thoát nước Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi