ỦY BAN NHÂN DÂN HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 87/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VAY VỐN NĂM 2007 ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁNXÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố HàNội năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 20/04/2007 của UBND Thành phố về việcgiao kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư cho Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà ởtái định cư phục vụ di dân GPBM trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/05/2007 của UBND Thành phố về việcban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phốgiao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn quayvòng cho vay đầu tư các dự án nhà tái định cư phục vụ di dân GPMB và các dự ánnhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ công văn số 136/HĐND-KTNS ngày 26/07/2007 của Thường trực HĐND Thành phốvề việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn đầu tư năm 2007 cho các dự án xây dựng nhàở phục vụ GPMB, tái định cư và nhà ở xã hội;
Theo đề nghị của Liên ngành: sở Kế hoạch & Đầu tư và sở Tài chính tại Tờtrình liên ngành số: 556/TTrLN-KH &ĐT-TC ngày 16 tháng 07 năm 2007
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao điều chỉnh kếhoạch vay vốn năm 2007 cho các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụdi dân giải phóng mặt bằng và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (chitiết theo phụ lục ban hành kèm Quyết định này), trong đó 79.820 triệu đồng bốtrí cho các Dự án được trích từ 100.000 triệu đồng từ hạng mục các dự án quyếttoán, thanh toán nợ dự phòng đã giao tại quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 20/04/2007của UBND Thành phố.

Điều 2. Những nội dung kháckhông ghi trong quyết định này, Các đơn vị thực hiện theo quyết định 45/2007/QĐ-UBND ngày 20/04/2007 của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố; Giám đốc các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên môitrường và nhà đất; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố; Chủ tịch Hội đồng quảnlý và Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND TP; (để báo
- Đ/c CT UBND TP cáo)
- Các đ/c PCT: Phi Thái Bình, Vũ Hồng Khanh;
- Như Điều 3;
- V1, V2, V5, TH, KT, XD, NN;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển


PHỤ LỤC

DANH MỤC KẾ HOẠCH VAY VỐN NĂM 2007 LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸTHUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND ngày27 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình

Dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian

Năng lực thiết kế

Dự án được duyệt

TKKT-TDT được duyệt

Lũy kế thanh toán từ KC đến hết 2006

Kế hoạch vay vốn năm 2007 đã giao

Kế hoạch vay vốn năm 2007 giao điều chỉnh bổ sung

Dư án trọng điểm

Chủ đầu tư

Ghi chú

A

B

C

Số, ngày Qđịnh

Tồng vốn đầu tư

Số, ngày Qđịnh

Tồng vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó riêng 2006

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

GPMB

Xây lắp

Thiết bị

GPMB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

28

I

TỔNG CỘNG

0

1

1

454,330

6,395

0

0

100,000

0

0

0

100,000

6,740

3,290

36,145

3

1

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư

0

1

1

106,671

6,395

0

0

0

0

0

0

39,820

3,150

0

36,145

2

1.1

Chuẩn bị thực hiện dự án

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Thực hiện dự án

0

1

1

106,671

6,395

0

0

0

0

0

0

39,820

3,150

0

36,145

2

1.2.1

Dự án chuyển tiếp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

Dự án mới

0

1

1

106,671

6,395

0

0

0

0

0

0

39,820

3,150

0

36,145

2

1

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long

1

Huyện Đông Anh

0,8ha

114/QĐ-KH &ĐT 05/6/2007

1,920

307/TĐ-TTQĐ

1,920

1,820

1,650

1

Trung tâm phát triển quỹ đất

2

GPMB và san nền sơ bộ khu tái định cư phục vụ GPMB đường 5 kéo dài tại phường Thương Thanh

1

Long Biên

2007-2008

11ha

1457/QĐ-UBND 13/4/2007

104,751

700/QĐ-UB 10/5/2007

4,475

38,000

1,500

36,145

1

UBND quận Long Biên

II

THANH TOÁN KINH PHÍ ĐẶT HÀNG MUA NHÀ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI

0

2

0

347,659

0

0

0

0

0

0

0

40,000

0

0

0

1

1

Đặt hàng mua nhà phục vụ nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh do Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư

1

Đông Anh

2007-2008

6.2ha

103/QĐ-UBND 10/1/2007

169,600

20,000

1

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

2

Đặt hàng mua nhà phục vụ nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh do TCT Cỗ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – VINACONEX làm chủ đầu tư

1

Đông Anh

2007-2008

7ha

217/QĐ-UBND 16/1/2007

178,059

20,000

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

III

CÁC DỰ ÁN QUYẾT TOÁN, THANH TOÁN NỢ DỰ PHÒNG

0

1

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

20,180

3,590

3,290

0

0

3

Nhà ở cao tầng chung cư khu 5.03ha Cầu Giấy

1

Cầu Giấy

2001-2006

330 căn

7,300

3,590

3,290

BQL DA quận Cầu Giấy

Hoàn thành 2008