ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỊCH VỤ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU THỜI KỲ 2007 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướngđến 2020;

Căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 05tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệtđề cương và kinh phí đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mạitỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 184/TTr-STM ngày 04 tháng 10 năm 2007 vềviệc đề nghị phê duyệt đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịchvụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án“định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thờikỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020” (có đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thươngmại chủ trỡ, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư theo dừi, đôn đốc các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thựchiện đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thời kỳ 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; tham mưu đề xuất Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việctriển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt có hiệu quả; tổng hợp báo cáo kếtquả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thương mại, Kế hoạch - Đầu tư; Thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 87/2007/QĐ-UBND phê duyệt đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”