UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN ĐIỀUCHỈNH NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN ĐIỂU CHỈNH NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNgân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND7 ngày 20tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán điều chỉnh ngân sách vàphân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dự toán điều chỉnh ngân sách vàphân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2007 như sau:

- Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnhnăm 2007 điều chỉnh là 6.860 tỷ 050 triệu đồng, tăng 1% so với dự toán đầu năm2007 (kèm theo phụ lục I);

- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007 điềuchỉnh là 2.987 tỷ 084 triệu đồng, tăng 6% so với dự toán đầu năm 2007, trong đóchi đầu tư xây dựng cơ bản là 1.257 tỷ 155 triệu đồng (kèm theo phụ lục II);

- Phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2007khối hành chính sự nghiệp của tỉnh (kèm theo phụ lục III); phân bổ dự toán điềuchỉnh thu ngân sách Nhà nước năm 2007 khối huyện, thị xã (kèm theo phụ lục IV);phân bổ dự toán điều chỉnh chi ngân sách Nhà nước năm 2007 khối huyện, thị xã(kèm theo phụ lục V).

Điều 2. Sở Tài chính tổ chức triển khai,hướng dẫn các đơn vị, các huyện, thị xã tiến hành giao dự toán điều chỉnh ngânsách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2007 cho các đơn vị trựcthuộc và các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cụctrưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn