ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 21 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC THỦTỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINHTẾ (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2012/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2012CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Đầu tư;

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ vềmột số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinhdoanh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2330/TTr-SKHĐTngày 28 tháng 10 năm2014 và Báo cáo thẩm định số 1544/BC-STP ngày 30tháng 9năm 2014 củaSở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cơchế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liênthông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế (ban hành kèm theo Quyết định số29/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản3 Điều 9 như sau:

“2. Các dự án đầu tư của các thànhphần kinh tế đăng ký đầu tư tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựngđược duyệt; dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá,đấu thầu và các dự án khác theo quy định của pháp luật đầu tư phải được Ủy bannhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian giải quyết: 27 ngày làmviệc.

3. Trình tự giải quyết:

a) Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) tiếp nhận hồsơ và xử lý lấy ý kiến: 19 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kểtừ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng Phát triểnkinh tế có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp hồ sơ và trình Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo các yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ(nếu có).

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quyđịnh, Văn phòng Phát triển kinh tế tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phươngliên quan; trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơquan liên quan xem xét hồ sơ và có ý kiến theo lĩnh vực phụ trách, trả kết quảvề Văn phòng Phát triển kinh tế.

+ Sở Xây dựng: thẩm định các nội dungvề địa điểm xây dựng, ranh giới xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, sựphù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng, các yêu cầu đối với chủđầu tư trong quá trình lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, các yêu cầu về kết nốihạ tầng theo quy định của pháp luật.

+ Sở Tài nguyên Môi trường: thẩm định cácnội dung về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụngđất, điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các yêu cầu về môi trường theo quy địnhcủa Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môitrường; việc chấp hành pháp luật đất đai và môi trường của nhà đầu tư.

+ Các sở, ngành thựchiện quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện thẩm định các nội dung liên quanđến lĩnh vực chuyên ngành quản lý theo quy định của pháp luật.

+ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:thẩm định các nội dung về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, địa điểm, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, có ý kiến cụthể về chủ trương đầu tư đối với dự án.

Đối với các dự án quan trọng cần phảixử lý nhanh, dự án có quy mô lớn, phức tạp hoặc ý kiến các sở, ngành, địaphương còn khác nhau: Văn phòng Phát triểnkinh tế có thể tổ chức họp hoặc khảo sát thực địa với sự tham giacủa đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và mời nhà đầu tưcùng tham gia (nếu cần).

Các sở, ngành, địa phương có tráchnhiệm tham dự họp, khảo sát thực địa đúng thành phần và có ý kiến chính thứccủa ngành, địa phương tại buổi họp, khảo sát thực địa; đồng thời, chậm nhấttrong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày họp hoặc đi khảo sát thực địa phải có ýkiến bằng văn bản về địa điểm đầu tư và các nội dung dự án gửi Văn phòng Pháttriển kinh tế để tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định.

Ý kiến của các sở, ngành, địa phươngliên quan phải đảm bảo cơ sở pháp lý, đầy đủ thông tin, nhất là sự phù hợp dựán với quy hoạch ngành, địa phương, tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý ngành; đồngthời các sở, ngành, địa phương phải có ý kiến cụ thể đối với dự án.

Nếu quá thời gian quy định, Văn phòng Phát triển kinh tế chưa nhận đượcý kiến bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương dưới mọi hình thức, được coilà các ngành và địa phương đã đồng ý. Thủ trưởng các sở, ngành và địa phươngliên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về sự chậm trễ hoặc khôngcó ý kiến chính thức rõ ràng, đầy đủ đối với địa điểm đăng ký đầu tư dự án.

- Đối với các vấn đề còn vướng mắc, Văn phòng Phát triển kinh tế có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thường trực Banchỉ đạo tại phiên họp định kỳ để giải quyết kịp thời.

- Cán bộ kiêm nhiệm của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Văn phòng Phát triểnkinh tế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư chuẩn xác lại sơ đồ vị tríkhu đất, trích lục hoặc trích đo lại sơ đồ vị trí khu đất theo hệ toạ độ VN2000(nếu cần thiết) chuyển cho Văn phòngPhát triển kinh tế;

b) Văn phòng Phát triển kinh tế trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhândân tỉnh quyết định: 02 ngày làm việc;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấpthuận về chủ trương đầu tư và trả kết quả cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 05ngày làm việc.

Đối với trường hợp Ủy ban nhân dântỉnh phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trước khi xem xét, quyết định chủtrương đầu tư theo quy định, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lại choVăn phòng Phát triển kinh tế để thông tin đến nhà đầu tư được biết về thời giantrả kết quả (nếu quá thời gian quy định);

d) Văn phòng Phát triển kinh tế trả kết quảcho nhà đầu tư: 01 ngày làm việc”.

2. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10như sau:

Điều 10a. Thủ tục điều chỉnh giấychứng nhận đầu tư:

1. Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhândân tỉnh.

2. Trình tự và thời gian giải quyết:

a) Đối với dự án thuộc diện đăng ký điềuchỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư: thời gian giảiquyết là 12 ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế tiếp nhậnhồ sơ hợp lệ và xử lý: 07 ngày làm việc.

+ Trường hợp cần thiết có thể tổ chứchọp lấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các sở, ngành tại Văn phòng Phát triểnkinh tế và mời các cơ quan liên quan tham dự. Ý kiến các công chức làm việckiêm nhiệm tại Văn phòng Phát triển kinh tế và đại diện các cơ quan liên quantham gia dự họp được coi là ý kiến chính thức của các cơ quan tham dự họp.

+ Đối với các trường hợp phức tạp: trongthời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Pháttriển kinh tế có thể tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành, địa phươngcó liên quan; các cơ quan có ý kiến trả lời bằng văn bản trong vòng 05 ngày làmviệc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế tổng hợptrình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyếtđịnh về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 03 ngày làmviệc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế trả kếtquả cho nhà đầu tư: 01 ngày làm việc;

b) Đối với trường hợp thẩm tra điềuchỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư:

* Đối với dự án không thuộc diện phảiđược Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương trước khi điều chỉnh giấy chứngnhận đầu tư và không cần phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành Trung ương:thời gian giải quyết là 14 ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế tiếp nhậnhồ sơ hợp lệ và xử lý: 9 ngày làm việc.

+ Trường hợp cần thiết có thể tổ chứclấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các sở, ngành tại Văn phòng Phát triển kinhtế và mời thêm đại diện các cơ quan liên quan khác cùng tham gia.

+ Đối với các trường hợp phức tạp, trongthời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, EDO có văn bản lấy ýkiến thẩm tra của các sở, ngành, địa phương; các cơ quan có ý kiến thẩm trabằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc hoặc có thể tổng hợp báo cáo Thườngtrực Ban chỉ đạo để xem xét, giải quyết tại cuộc họp định kỳ của Thường trựcBan chỉ đạo.

- Văn phòng Phát triển kinh tế tổng hợptrình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điềuchỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 03ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế trả kếtquả cho nhà đầu tư: 01 ngày làm việc.

* Đối với trường hợp theo quy định phảilấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành trung ương: thời gian giải quyết tại địaphương là 09 ngày làm việc.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từngày nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển kinh tế tham mưu Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến.

Thời gian các Bộ, ngành liên quan có ýkiến theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc. Lãnh đạo các sở, ngànhliên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, ngành chủquản để sớm có kết quả.

- Trong thời gian 02 ngày làm việc, saukhi nhận được đầy đủ kết quả ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Văn phòngPhát triển kinh tế tổng hợp, trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủyban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điềuchỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 03ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế trả kếtquả cho nhà đầu tư: 01 ngày làm việc.

* Đối với dự án thuộc diện phải được Thủtướng Chính phủ chấp thuận chủ trương trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầutư: thời gian giải quyết tại địa phương là 15 ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế tiếp nhậnvà kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ lấy ýkiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan: 03 ngày làm việc.

Thời gian các Bộ, ngành liên quan có ýkiến theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc. Lãnh đạo các sở, ngànhliên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, ngành chủquản để sớm có kết quả.

- Sau khi nhận đầy đủ ý kiến thẩm tracủa các Bộ, ngành liên quan, Văn phòng Phát triển kinh tế tổng hợp, lập báo cáothẩm tra, tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh đểtrình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư: 04 ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư: 02 ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế tổng hợp,tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétcấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sau khi nhận được ý kiến chấpthuận của Thủ tướng Chính phủ: 02 ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điềuchỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho Văn phòng Phát triển kinh tế: 03ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế trả kếtquả cho nhà đầu tư: 01 ngày làm việc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngàyký ban hành.

Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tạiQuyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số29/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềcơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liênthông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế và các văn bản pháp luật khác có liênquan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Văn phòng Pháttriển kinh tế; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại